ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุวรรณา สุภิมารส
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- สุวรรณา สุภิมารส,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 14
2 นินนาท ชินประหัษฐ์ 8
3 สุทธิศักดิ์ สุขในศิลป์ 5
4 รมณี สงวนดีกุล 5
5 กัลยา เลาหสงคราม 3
6 สายวรุฬ ชัยวานิชศิริ 3
7 พงษ์ วนานุวัธ 2
8 ศิราพร วิเศษสุรการ 2
9 มนภัทร องค์สรณะคม 2
10 อินทาวุธ สรรพวรสถิตย์ 2
11 เขมวัลย์ เพชรฤทธิ์ 2
12 อุบลรัตน์ สิริภัทราวรรณ 2
13 สุเมธ ตันตระเธียร 2
14 วรภา คงเป็นสุข 2
15 กรุณา ชัยเสถียร 1
16 ชุติมา ศีลประชาวงศ์ 1
17 กีรสุดา สมบูรณ์บูรณะ 1
18 กำพล หาญกิตติสกุล 1
19 อดุลย์ ศิริจันทร์ 1
20 สมจิต ประภาเลิศรัศมี 1
21 กุลยา ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์ 1
22 จุฬาพร แสงเจริญรัตน์ 1
23 กรศุลี รัตนปริยานุช 1
24 มณฑาทิพย์ ยุ่นฉลาด 1
25 ฉันทนา นันทิวัฒนวงศ์ 1
26 ชีวรัตน์ สุนทรเลขา 1
27 นพนันท์ รัตนวิชัย 1
28 สุภณิดา พัฒธร 1
29 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
30 สุชาดา พิชรานันท์ 1
31 ชุติมา ศรสำราญ 1
32 สมพงษ์ คูประมงอารักษ์ 1
33 หทัยรัตน์ สังข์สมบูรณ์ 1
34 อัจฉริยา สอางชัย 1
35 ประภาพรรณ ดุจดา 1
36 ณัฐ เทพหัตถี 1
37 สมฤดี วิบูลพัฒนะวงศ์ 1
38 วรัญญา โชติช่วง 1
39 เกียรติศักดิ์ ดวงมาลย์ 1
40 เกตินันท์ กิตติพงศ์พิทยา 1
41 ณัฐญา โกมลมณี 1
42 สุนทรี วราอุบล 1
43 วันดี รัตนคงเนตร 1
44 สุวิมล กีรติพิบูล 1
45 ยุพิน ไทยเจริญ 1
46 เพอชา เฮงตระกูล 1
47 ลาวัณย์ ไกรเดช 1
48 ลาวัณย์ ไกรเดช 1
49 ศิริรัตน์ เร่งพิพัฒน์ 1
50 บวรศักดิ์ ลีนานนท์ 1
51 ปิ่นทิพย์ ประไพวงษ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2552 2
2 2551 4
3 2550 2
4 2549 1
5 2548 2
6 2547 1
7 2545 4
8 2544 1
9 2543 1
10 2541 1
11 2540 2
12 2539 3
13 2537 3
14 2536 3
15 2535 1
16 2534 1
17 2533 1
18 2532 1
19 2531 2
20 2528 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากวัตถุดิบในท้องถิ่นของจังหวัดน่านใน โครงการวิจัยการจัดการทรัพยากรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของจังหวัดน่าน
2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลไม้ตีป่นพร้อมบริโภคเสริมด้วยพรีไบโอติก
ปี พ.ศ. 2551
3 การผลิตน้ำเสาวรส Passiflora edulis, var. flavicarpa เสริมเวย์โปรตีนเข้มข้น
4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์นมแพะสู่ชุมชน : การศึกษาสมบัติพื้นฐานทางด้านเคมี กายภาพ และจุลชีววิทยาของน้ำนมแพะจากแหล่งต่าง ๆ
5 การผลิตเครื่องดื่มเลียนแบบนมจากแมคาเดเมีย
6 การผลิตเครื่องดื่มเลียนแบบนมจากแมคาเดเมีย
ปี พ.ศ. 2550
7 การพัฒนาผลิตภัณฑ์นมแพะสู่ชุมชน : การศึกษาสมบัติพื้นฐานทางด้านเคมี กายภาพ และจุลชีววิทยา ของน้ำนมแพะจากแหล่งต่างๆ : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
8 การพัฒนาผลิตภัณฑ์นมแพะสู่ชุมชน : การศึกษาสมบัติพื้นฐานทางด้านเคมี กายภาพ และจุลชีววิทยาของน้ำนมแพะจากแหล่งต่าง ๆ
ปี พ.ศ. 2549
9 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมจากผลิตภัณฑ์เลียนแบบนม
ปี พ.ศ. 2548
10 การประยุกต์การกรองแบบอัลทราฟิลเทรชันในการผลิตเนยแข็งเฟตตาด้วยการเติมกรดโดยตรง
11 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากวัตถุดิบในท้องถิ่นของจังหวัดน่านใน โครงการวิจัยการจัดการทรัพยากรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของจังหวัดน่าน
ปี พ.ศ. 2547
12 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักโขม Amaranthus tricolor ปรุงรสอบแห้ง
ปี พ.ศ. 2545
13 ผลของการใช้สารทรีฮาโลส น้ำตาลซูโครสและซอร์บิทอล เป็นไครโอโพรเทกแทนต์ต่อคุณภาพซูริมิที่ได้จากปลาน้ำจืดเศรษฐกิจ
14 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลไม้ความชื้นสูงโดยใช้เทคโนโลยีเฮอร์เดิล
15 ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการผลิตขนุน Artocarpus heterophyllus Larmk. แช่เยือกแข็ง
16 ผลของการใช้สารทรีฮาโลส น้ำตาลซูโครสและซอร์บิทอล เป็นไครโอโพรเทกแทนต์ ต่อคุณภาพซูริมิที่ได้จากปลาน้ำจืดเศรษฐกิจ
ปี พ.ศ. 2544
17 การผลิตน้ำนมถั่วเหลืองเสริมแคลเซียมในโรงงานนำร่อง
ปี พ.ศ. 2543
18 การผลิตโพรเซสชีสบล็อคจากนมยูเอชทีที่หมดอายุการจำหน่าย
ปี พ.ศ. 2541
19 การทดแทนแป้งบางส่วนด้วยเส้นใยอาหารในผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารเส้น
ปี พ.ศ. 2540
20 การผลิตมันฝรั่งทอดแบบก้อนแช่เยือกแข็ง
21 การผลิตเครื่องดื่มเลียนแบบนมจากปลายข้าวเจ้า
ปี พ.ศ. 2539
22 การผลิตซุปหูฉลามกึ่งสำเร็จรูป
23 การเสริมนมขาดมันเนยในเครื่องดื่มอัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
24 ผลของการแช่เยือกแข็งและการเก็บรักษาต่อคุณภาพข้าวสุกแช่เยือกแข็ง
ปี พ.ศ. 2537
25 การทำแห้งน้ำมะนาวแบบเยือกแข็ง
26 การเปรียบเทียบการใช้เซลลูโลสผงจากกากอ้อยกับเซลลูโลสอื่นในแป้งชุบทอดและโดนัตเพื่อลดการอมน้ำมัน
27 ผลของอุณหภูมิและอายุการเก็บต่อปริมาณสารบางชนิด และคุณภาพของโยเกิร์ตชนิดธรรมดา
ปี พ.ศ. 2536
28 การทำเนยแข็งจากน้ำนมยูเอชทีหมดอายุและน้ำนมถั่วเหลือง โดยใช้หัวเชื้อแลคติกส์
29 การผลิตแกงส้มและถั่วฝักยาวผัดพริกขิงสำเร็จรูปแช่แข็ง
30 การใช้รำข้าวเป็นแหล่งใยอาหารในคุกกี้แคลอรี่ต่ำ
ปี พ.ศ. 2535
31 การใช้แป้งมันเทศพันธุ์พื้นเมืองในผลิตภัณฑ์คุกกี้
ปี พ.ศ. 2534
32 การผลิตเนื้อปูม้า (Portunus sp.) บรรจุกระป๋องปลอดซัลเฟอร์ไดออกไซด์และเอทิลีนไดอะมีนเตตราอะซิเตต
ปี พ.ศ. 2533
33 ผลของการทดแทนแป้งสาลีด้วยแป้งมันสำปะหลัง ต่อคุณภาพของสปันจ์เค้ก
ปี พ.ศ. 2532
34 การปรับปรุงคุณภาพของครีมคอทเทจชีสโดยวิธีก่อตัวลิ่มนมระยะสั้น และการยืดอายุการเก็บรักษาโดยใช้โปตัสเซียมซอร์เบท
ปี พ.ศ. 2531
35 ผลของนมสดต่างชนิดและนมคืนรูปต่อคุณภาพ ของผลิตภัณฑ์นมเปรี้ยวเข้มข้น (ยแมร์)
36 การใช้แป้งข้าวเหนียวเป็นสารให้ความข้นหนืดในอาหารเด็กอ่อน
ปี พ.ศ. 2528
37 การศึกษาการปรับปรุงคุณภาพของผลไม้เพื่อการส่งออก : รายงานการวิจัย
38 การศึกษาอิทธิพลของน้ำนมต่างประเภท น้ำนมถั่วเหลืองและตัวแปรอื่นที่มีผลต่อคุณภาพคัสตาร์ดชนิดอบ
39 การศึกษาผลของน้ำนมต่างประเภทต่อคุณลักษณะของโยเกิต และการใช้นน้ำนมถั่วเหลืองทดแทนในผลิตภัณฑ์
40 ผลของวิธีแช่แข็งและแผ่นฟิล์มที่ใช้ทำภาชนะบรรจุต่อคุณภาพ ของปลาหมึกกระดองสด