ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- สุวรรณา จันทรประเสริฐ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 3
2 2553 5
3 2552 8
4 2551 2
5 2550 4
6 2549 2
7 2546 1
8 2544 2
9 2543 2
10 2542 3
11 2541 1
12 2539 1
13 2538 1
14 2534 1
15 2531 1
16 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 กระบวนการสร้างเสริมทักษะการป้องกันโรคติดต่อ ของเด็กวัยเรียนในชุมชน
2 กระบวนการควบคุมและป้องกันโรคทางพันธุกรรมธาลัสซีเมียจากโรงเรียนสู่ชุมชน
3 คุณภาพการปฏิบัติงานของพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป : ภาคตะวันออก
ปี พ.ศ. 2553
4 รูปแบบการดูแลสุขภาพเด็กวัยเรียนในโรงเรียนและชุมชนภาคตะวันออก
5 การพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ การบริหารจัดการสุขภาพเด็กวัยเรียนภาคตะวันออก
6 การพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออกแก่เด็กวัยเรียน บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของสถาบันชุมชน ภาคตะวันออก
7 การประเมินภาวะสุขภาพและปัจจัยเสี่ยงของเด็กวัยเรียนเพื่อกำหนดนโยบายสาธารณะ บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของสถาบันสุขภาพ และมีผู้ส่วนได้เสียในชุมชนภาคตะวันออก
8 การพัฒนารูปแบบการจัดการสุขภาพเด็กวัยเรียนในโรงเรียนและชุมชน บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของชุมชนภาคตะวันออก
ปี พ.ศ. 2552
9 การพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออกแก่เด็กวัยเรียน บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของสถาบันชุมชน ภาคตะวันออก
10 การประเมินภาวะสุขภาพและปัจจัยเสี่ยงของเด็กวัยเรียนเพื่อกำหนดนโยบายสาธารณะ บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของสถาบันสุขภาพ และมีผู้ส่วนได้เสียในชุมชนภาคตะวันออก
11 กระบวนการดำเนินงานควบคุมและป้องกันโรคทางพันธุกรรมธาลัสซีเมียจากโรงเรียนสู่ชุมชน
12 กระบวนการสร้างเสริมสุขภาพด้านโภชนาการและการออกกำลังกายของเด็กวัยเรียนในชุมชน
13 กระบวนการควบคุมและป้องกันโรคทางพันธุกรรมธาลัสซีเมียจากโรงเรียนสู่ชุมชน
14 การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพเด็กวัยเรียนบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของสถาบันชุมชน ภาคตะวันออก
15 การประเมินภาวะสุขภาพและปัจจัยเสี่ยงของเด็กวัยเรียน เพื่อกำหนดนโยบายสาธารณะบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของสถาบันสุขภาพ และผู้มีส่วนได้เสียในชุมชนภาคตะวันออก
16 รูปแบบการดูแลสุขภาพเด็กวัยเรียนในโรงเรียนและชุมชนภาคตะวันออก
ปี พ.ศ. 2551
17 การพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ การบริหารจัดการสุขภาพเด็กวัยเรียนภาคตะวันออก
18 การพัฒนารูปแบบการจัดการสุขภาพเด็กวัยเรียนในโรงเรียนและชุมชน บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของชุมชนภาคตะวันออก
ปี พ.ศ. 2550
19 รูปแบบการดูแลสุขภาพเด็กวัยเรียนในโรงเรียนและชุมชนภาคตะวันออก
20 รูปแบบการดูแลสุขภาพเด็กวัยเรียนในโรงเรียนและชุมชน ภาคตะวันออก
21 การวิเคราะห์ประสบการณ์โรงเรียนเข้มแข็งด้านการจัดการสุขภาพเด็กวัยเรียน : ความเข้มแข็งและปัจจัยสนับสนุน
22 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการพยาบาลชุมชนขั้นสูงแบบบูรณาการที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยวิธีสตอริไลน์
ปี พ.ศ. 2549
23 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและประโยชน์ของการให้บริการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ: กรณีโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
24 การพัฒนารูปแบบ การจัดการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการพยาบาลชุมชนขั้นสูง แบบบูรณาการที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยวิธีสตอริไลน์
ปี พ.ศ. 2546
25 การพัฒนารูปแบบการให้บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิเพื่อชุมชนแห่งสุขภาพ : กรณีศึกษาภาคตะวันออก
ปี พ.ศ. 2544
26 รูปแบบการจัดและให้บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิในชุมชนภาคตะวันออก
27 คุณภาพน้ำและความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำระหว่าง BOD5 และ COD ของแม่น้ำบางปะกง
ปี พ.ศ. 2543
28 คุณภาพน้ำและความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำระหว่าง BOD5 และ COD ของแม่น้ำบางปะกง
29 ความมุ่งมั่นในการผลิตผลงานวิชาการของอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ปี พ.ศ. 2542
30 ความมุ่งมั่นในการผลิตผลงานวิชาการของอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
31 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและประโยชน์ของการให้บริการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ : กรณีโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
32 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและประโยชน์ของการให้บริการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ : กรณีโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ปี พ.ศ. 2541
33 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับเจตนาที่จะเลือกสถานพยาบาลของรัฐบาลเป็นคู่สัญญาหลักของผู้ประกันตนใน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
ปี พ.ศ. 2539
34 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับเจตนาที่จะเลือกสภาพพยาบาลของรัฐบาลเป็นคู่สัญญาหลักของผู้ประกันตนใน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
ปี พ.ศ. 2538
35 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับเจตนาและพฤติกรรมการเลือกสถานพยาบาล คู่สัญญาหลักของผู้ประกันตนในอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
ปี พ.ศ. 2534
36 บทบาทครูต่องานสาธารณสุขมูลฐานในโรงเรียน ในภาคตะวันออก
ปี พ.ศ. 2531
37 บทบาทครูต่องานสาธารณสุขมูลฐานในโรงเรียนในภาคตะวันออก
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
38 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการพยาบาลชุมชนขั้นสูงแบบบูรณาการที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยวิธีสตอริไลน์