ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุวรรณา กิจภากรณ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ 11
2 สุวัฒน์ กลิ่นหอม 6
3 จุฑารัตน์ เศรษฐกุล 5
4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 4
5 วรรณี เมืองเจริญ 3
6 สุพัตรา ศรีไชยรัตน์ 3
7 กฤติยา เทียมหิรัณย์โสภิต 2
8 หทัยรัตน์ พงศ์พิพัฒนาการ 2
9 ไพรัตน์ ศรีชนะ 2
10 ทนง อัศวกาญจน์ 2
11 ณัฏฐนันท์ จนิษฐ 2
12 ธวัช เล็กดำรงศักดิ์ 2
13 ชัยโย ชัยชาญทิพยุทธ 2
14 ปิยพร สุขวนิช 2
15 จิโรจ ศศิปรียจันทร์ 2
16 คณิต สุวรรณบริรักษ์ 2
17 กอบกุล เตชะวณิช 1
18 สมหวัง เบญจภัทรนนท์ 1
19 นลินี อิ่มบุญตา 1
20 กนกภรณ์ ลำมะศักดิ์ 1
21 ทิวากร ศิริโชคชัชวาล 1
22 ไม่มีข้อมูล 1
23 สนิท กิจพายับ 1
24 ณรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร 1
25 จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์ 1
26 ชัยวัฒน์ สุวรรณทัต 1
27 ชฎา พิศาลพงศ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2558 2
3 2554 1
4 2553 1
5 2551 4
6 2546 1
7 2540 2
8 2532 2
9 2530 1
10 2528 2
11 2526 1
12 543 21
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 โครงการจัดทำฐานข้อมูลคุณค่าทางโภชนะของวัตถุดิบอาหารไก่เนื้อในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2558
2 การเสริมโคลีน กรดโฟลิค และวิตามินบี 12 ในไก่ไข่ ต่อสมรรถภาพการผลิต คุณภาพไข่ และระดับฟอสฟาทิดิลโคลีนในไข่
3 การเสริมโคลีน กรดโฟลิค และวิตามินบี 12 ในไก่ไข่ ต่อสมรรถภาพการผลิต คุณภาพไข่ และระดับฟอสฟาทิดิลโคลีนในไข่
ปี พ.ศ. 2554
4 ค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมสำหรับลักษณะปริมาณอาหาร ที่กินเหลือ ประสิทธิภาพการใช้อาหาร และอัตราการเจริญเติบโตต่อวันในสุกรพันธุ์แลนด์เรซิ
ปี พ.ศ. 2553
5 ผลการเสริมผงน้ำดีสุกรในอาหารที่มีไขมันสูงต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโต และสรีรวิทยาของการย่อยไขมันในไก่เนื้อระยะเล็ก
ปี พ.ศ. 2551
6 ผลของการเสริมกระเจี๊ยบแดง (Hibiscus sabdariffa Linn.) ในอาหารไก่ไข่ต่อการต้านออกซิเดชั่น คุณภาพและอายุการเก็บรักษาไข่
7 ผลของการเสริมกากพริกขี้หนู (Capsicum frutescens Linn.) ต่อการเจริญเติบโต การย่อยได้บริเวณลำไส้เล็กส่วนปลาย และการเกิดลิปิดเปอร์ออกซิเดชั่นในไก่เนื้อภายใต้สภาวะการเลี้ยงหนาแน่น
8 ผลของการเสริมกระเจี๊ยบแดง [Hibiscus sabdariffa Linn.] ในอาหารไก่ไข่ต่อการต้านออกซิเดชั่น คุณภาพ และอายุการเก็บรักษาไข่
9 ผลของการเสริมกากพริกขี้หนู [Capsicum Frutesoens Linn.] ต่อการเจริญเติบโต การย่อยได้บริเวณลำไส้เล็กส่วนปลาย และการเกิดลิปิดเปอร์ออกซิเดชั่น ในไก่เนื้อภายใต้สภาวะการเลี้ยงหนาแน่น
ปี พ.ศ. 2546
10 การใช้ขมิ้นชันเป็นสารต้านออกซิเดชั่นต่อสถานภาพภูมิคุ้มกัน และสมรรถภาพการเจริญเติบโตของไก่เนื้อซึ่งอยู่ในภาวะเครียด
ปี พ.ศ. 2540
11 การใช้สารเร่งการเจริญเติบโตในกระต่าย : รายงานผลการวิจัย
12 ผลการเสริมเมทไทโอนีนในอาหารสุกร ที่มีระดับไลซีนและพลังงานคงที่ ต่อคุณลักษณะการให้ผลผลิตและคุณภาพซาก : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2532
13 การใช้ต้นและเปลือกข้าวโพดฝักอ่อนเป็นอาหารสำหรับกระต่ายรุ่น : รายงานผลการวิจัย
14 ผลของการเสริมไลซินต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพซากของสุกร : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2530
15 ผลของการผสมข้ามพันธุ์ต่อการผลิตกระต่าย
ปี พ.ศ. 2528
16 การศึกษาเปรียบเทียบแหล่งอาหารเสริมโปรตีนและอาหารหยาบต่อคุณลักษณะของกระต่าย : การใช้ยูเรียเป็นแหล่งโปรตีนในอาหารกระต่าย : รายงานผลการวิจัยประจำปี 2528
17 การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับระบบการจัดการด้านโภชนาการ ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์
ปี พ.ศ. 2526
18 การศึกษาเปรียบเทียบแหล่งอาหารเสริมโปรตีน และอาหารหยาบต่อคุณลักษณะของกระต่าย : รายงานผลการวิจัยประจำปี 2526