ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุวดี ยาป่าคาย
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 2
2 Vanida Chantarateptawan 1
3 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
4 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
5 กาญจนา แก้วเทพ 1
6 Srilert Chotpantarat 1
7 Chalermpol Leevailoj 1
8 ศิริชัย ศิริกายะ 1
9 Wilai Anomasiri 1
10 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
11 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
12 Kittisak Likhitwitayawuid 1
13 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
14 Sumphan Wongseripipatana 1
15 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
16 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
17 วัฒนชัย สมิทธากร 1
18 Jaitip Paiboon 1
19 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
20 Boonchai Sangpetngam 1
21 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
22 Somying Tumwasorn 1
23 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
24 อุทัย บุญประเสริฐ 1
25 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
26 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
27 วิไล ชินธเนศ 1
28 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
29 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
30 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
31 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
32 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
33 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
34 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
35 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
36 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
37 Panee Boonthavi 1
38 Garnpimol C. Ritthidej 1
39 พรรณี กาญจนพลู 1
40 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
41 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
42 Chakkaphan Sutthirat 1
43 สุมา เมืองใย 1
44 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
45 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
46 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
47 ชอุ่ม มลิลา 1
48 ประคอง ชอบเสียง 1
49 กำจัด มงคลกุล 1
50 Yeshey Penjor 1
51 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
52 รุ่งราวี ทองกันยา 1
53 สุมิตรา พูลทอง 1
54 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
55 ๋Janes, Gavin W. 1
56 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
57 วิมล เหมะจันทร 1
58 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
59 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
60 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
61 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
62 มยุรี ตันติสิระ 1
63 Supa Chantharasakul 1
64 Vimolmas Lipipun 1
65 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
66 บรรจง คณะวรรณ 1
67 Sompol Sanguanrungsirikul 1
68 Puttipongse Varavudhi 1
69 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
70 ละอองทิพย์ เหมะ 1
71 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
72 Naiyana Chaiyabutr 1
73 Ampa Luiengpirom 1
74 Kitpramuk Tantayaporn 1
75 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
76 คัคนางค์ มณีศรี 1
77 Acom Sornsute 1
78 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
79 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
80 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
81 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
82 Chariya Uiyyasathian 1
83 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
84 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
85 สมชัย วัฒนการุณ 1
86 Pantharee Boonsatorn 1
87 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
88 Thanathon Sesuk 1
89 Suchin Arunsawatwong 1
90 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
91 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
92 กระมล ทองธรรมชาติ 1
93 ศุกันยา ห้วยผัด 1
94 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
95 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
96 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
97 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
98 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
99 วินัย งามแสง 1
100 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
101 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
102 Phanphen Wattanaarsakit 1
103 นภสร โกวรรธนะกุล 1
104 Chonticha Srisawang 1
105 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
106 Anawatch Mitpratan 1
107 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
108 Waraporn Siriterm 1
109 Kasidit Nootong 1
110 Chayaporn Supachartwong 1
111 Jittima Chatchawansaisin 1
112 สิทธิพร แอกทอง 1
113 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
114 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
115 สิริพร สิวราวุฒิ 1
116 สมพร พรมดี 1
117 สุวิชา ทองสิมา 1
118 สายฝน ควรผดุง 1
119 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
120 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
121 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
122 วาสนา เสียงดัง 1
123 วัลลภ แย้มเหมือน 1
124 สำเริง แย้มโสภี 1
125 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
126 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
127 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
128 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
129 ธวัชชัย สันติสุข 1
130 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
131 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
132 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
133 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
134 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
135 ประธาน ดาบเพชร 1
136 Thada Jirajaras 1
137 อวย เกตุสิงห์ 1
138 กมลชนก ยวดยง 1
139 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
140 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
141 Rajalida Lipikorn 1
142 เอกชัย อดุลยธรรม 1
143 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
144 ไววิทย์ พุทธารี 1
145 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
146 Pornpimol Muanjai 1
147 Varunee Padmasankh 1
148 Walaisiri Muangsiri 1
149 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
150 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2551 2