ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุวดี ยาป่าคาย
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 2
2 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
3 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
4 Wilai Anomasiri 1
5 Vanida Chantarateptawan 1
6 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
7 ศิริชัย ศิริกายะ 1
8 Srilert Chotpantarat 1
9 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
10 กาญจนา แก้วเทพ 1
11 วัฒนชัย สมิทธากร 1
12 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
13 Sumphan Wongseripipatana 1
14 Panee Boonthavi 1
15 Kittisak Likhitwitayawuid 1
16 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
17 Jaitip Paiboon 1
18 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
19 Chalermpol Leevailoj 1
20 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
21 Somying Tumwasorn 1
22 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
23 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
24 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
25 อุทัย บุญประเสริฐ 1
26 วิไล ชินธเนศ 1
27 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
28 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
29 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
30 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
31 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
32 Boonchai Sangpetngam 1
33 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
34 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
35 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
36 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
37 Garnpimol C. Ritthidej 1
38 Supa Chantharasakul 1
39 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
40 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
41 ชอุ่ม มลิลา 1
42 พรรณี กาญจนพลู 1
43 Chakkaphan Sutthirat 1
44 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
45 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
46 สุมา เมืองใย 1
47 ประคอง ชอบเสียง 1
48 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
49 Yeshey Penjor 1
50 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
51 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
52 กำจัด มงคลกุล 1
53 รุ่งราวี ทองกันยา 1
54 ๋Janes, Gavin W. 1
55 สุมิตรา พูลทอง 1
56 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
57 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
58 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
59 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
60 บรรจง คณะวรรณ 1
61 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
62 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
63 Vimolmas Lipipun 1
64 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
65 มยุรี ตันติสิระ 1
66 Sompol Sanguanrungsirikul 1
67 Ampa Luiengpirom 1
68 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
69 ละอองทิพย์ เหมะ 1
70 วิมล เหมะจันทร 1
71 Puttipongse Varavudhi 1
72 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
73 Kitpramuk Tantayaporn 1
74 Naiyana Chaiyabutr 1
75 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
76 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
77 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
78 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
79 สมชัย วัฒนการุณ 1
80 Acom Sornsute 1
81 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
82 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
83 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
84 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
85 Pantharee Boonsatorn 1
86 กระมล ทองธรรมชาติ 1
87 Thanathon Sesuk 1
88 Suchin Arunsawatwong 1
89 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
90 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
91 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
92 ศุกันยา ห้วยผัด 1
93 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
94 Chariya Uiyyasathian 1
95 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
96 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
97 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
98 Chonticha Srisawang 1
99 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
100 วินัย งามแสง 1
101 Phanphen Wattanaarsakit 1
102 นภสร โกวรรธนะกุล 1
103 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
104 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
105 Jittima Chatchawansaisin 1
106 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
107 Waraporn Siriterm 1
108 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
109 Anawatch Mitpratan 1
110 Kasidit Nootong 1
111 สิทธิพร แอกทอง 1
112 Chayaporn Supachartwong 1
113 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
114 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
115 สมพร พรมดี 1
116 สุวิชา ทองสิมา 1
117 วัลลภ แย้มเหมือน 1
118 สิริพร สิวราวุฒิ 1
119 สายฝน ควรผดุง 1
120 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
121 วาสนา เสียงดัง 1
122 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
123 สำเริง แย้มโสภี 1
124 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
125 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
126 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
127 คัคนางค์ มณีศรี 1
128 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
129 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
130 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
131 ธวัชชัย สันติสุข 1
132 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
133 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
134 ประธาน ดาบเพชร 1
135 Thada Jirajaras 1
136 Rajalida Lipikorn 1
137 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
138 อวย เกตุสิงห์ 1
139 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
140 กมลชนก ยวดยง 1
141 เอกชัย อดุลยธรรม 1
142 Walaisiri Muangsiri 1
143 ไววิทย์ พุทธารี 1
144 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
145 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
146 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
147 Pornpimol Muanjai 1
148 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
149 Varunee Padmasankh 1
150 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2551 2