ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุวดี ยาป่าคาย
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 2
2 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
3 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
4 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
6 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
7 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
8 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
9 Boonchai Sangpetngam 1
10 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
11 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
12 กาญจนา แก้วเทพ 1
13 Vanida Chantarateptawan 1
14 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
15 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
16 Srilert Chotpantarat 1
17 Chalermpol Leevailoj 1
18 ศิริชัย ศิริกายะ 1
19 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
20 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
21 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
22 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
23 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
24 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
25 ธวัชชัย สันติสุข 1
26 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
27 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
28 คัคนางค์ มณีศรี 1
29 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
30 อุทัย บุญประเสริฐ 1
31 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
32 Somying Tumwasorn 1
33 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
34 วิไล ชินธเนศ 1
35 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
36 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
37 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
38 Wilai Anomasiri 1
39 Puttipongse Varavudhi 1
40 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
41 ละอองทิพย์ เหมะ 1
42 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
43 Naiyana Chaiyabutr 1
44 Sompol Sanguanrungsirikul 1
45 Ampa Luiengpirom 1
46 Kitpramuk Tantayaporn 1
47 วิมล เหมะจันทร 1
48 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
49 Chakkaphan Sutthirat 1
50 พรรณี กาญจนพลู 1
51 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
52 สุมา เมืองใย 1
53 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
54 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
55 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
56 บรรจง คณะวรรณ 1
57 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
58 Kittisak Likhitwitayawuid 1
59 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
60 Sumphan Wongseripipatana 1
61 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
62 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
63 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
64 วัฒนชัย สมิทธากร 1
65 Jaitip Paiboon 1
66 Panee Boonthavi 1
67 Garnpimol C. Ritthidej 1
68 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
69 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
70 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
71 มยุรี ตันติสิระ 1
72 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
73 Supa Chantharasakul 1
74 Vimolmas Lipipun 1
75 สำเริง แย้มโสภี 1
76 สุวิชา ทองสิมา 1
77 Anawatch Mitpratan 1
78 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
79 Waraporn Siriterm 1
80 Kasidit Nootong 1
81 Chayaporn Supachartwong 1
82 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
83 Jittima Chatchawansaisin 1
84 สิทธิพร แอกทอง 1
85 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
86 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
87 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
88 Acom Sornsute 1
89 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
90 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
91 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
92 Chariya Uiyyasathian 1
93 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
94 Chonticha Srisawang 1
95 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
96 สุมิตรา พูลทอง 1
97 รุ่งราวี ทองกันยา 1
98 กำจัด มงคลกุล 1
99 ๋Janes, Gavin W. 1
100 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
101 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
102 ชอุ่ม มลิลา 1
103 ประคอง ชอบเสียง 1
104 Yeshey Penjor 1
105 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
106 วินัย งามแสง 1
107 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
108 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
109 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
110 นภสร โกวรรธนะกุล 1
111 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
112 Phanphen Wattanaarsakit 1
113 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
114 สมชัย วัฒนการุณ 1
115 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
116 ไววิทย์ พุทธารี 1
117 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
118 Pornpimol Muanjai 1
119 Varunee Padmasankh 1
120 เอกชัย อดุลยธรรม 1
121 Walaisiri Muangsiri 1
122 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
123 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
124 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
125 สายฝน ควรผดุง 1
126 สิริพร สิวราวุฒิ 1
127 สมพร พรมดี 1
128 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
129 วาสนา เสียงดัง 1
130 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
131 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
132 Rajalida Lipikorn 1
133 Thada Jirajaras 1
134 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
135 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
136 Thanathon Sesuk 1
137 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
138 ศุกันยา ห้วยผัด 1
139 Pantharee Boonsatorn 1
140 กระมล ทองธรรมชาติ 1
141 Suchin Arunsawatwong 1
142 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
143 อวย เกตุสิงห์ 1
144 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
145 ประธาน ดาบเพชร 1
146 กมลชนก ยวดยง 1
147 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
148 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
149 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
150 วัลลภ แย้มเหมือน 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2551 2