ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุวดี ยาป่าคาย
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 2
2 Walaisiri Muangsiri 1
3 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
4 Varunee Padmasankh 1
5 เอกชัย อดุลยธรรม 1
6 Thada Jirajaras 1
7 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
8 ประธาน ดาบเพชร 1
9 Pornpimol Muanjai 1
10 Rajalida Lipikorn 1
11 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
12 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
13 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
14 วาสนา เสียงดัง 1
15 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
16 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
17 ไววิทย์ พุทธารี 1
18 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
19 อวย เกตุสิงห์ 1
20 กมลชนก ยวดยง 1
21 Pantharee Boonsatorn 1
22 กระมล ทองธรรมชาติ 1
23 ศุกันยา ห้วยผัด 1
24 สมชัย วัฒนการุณ 1
25 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
26 Acom Sornsute 1
27 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
28 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
29 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
30 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
31 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
32 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
33 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
34 Suchin Arunsawatwong 1
35 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
36 Thanathon Sesuk 1
37 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
38 สายฝน ควรผดุง 1
39 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
40 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
41 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
42 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
43 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
44 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
45 Somying Tumwasorn 1
46 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
47 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
48 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
49 Chalermpol Leevailoj 1
50 ศิริชัย ศิริกายะ 1
51 Srilert Chotpantarat 1
52 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
53 Boonchai Sangpetngam 1
54 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
55 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
56 อุทัย บุญประเสริฐ 1
57 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
58 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
59 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
60 ธวัชชัย สันติสุข 1
61 สำเริง แย้มโสภี 1
62 วัลลภ แย้มเหมือน 1
63 สิริพร สิวราวุฒิ 1
64 สมพร พรมดี 1
65 สุวิชา ทองสิมา 1
66 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
67 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
68 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
69 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
70 วิไล ชินธเนศ 1
71 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
72 คัคนางค์ มณีศรี 1
73 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
74 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
75 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
76 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
77 บรรจง คณะวรรณ 1
78 Sompol Sanguanrungsirikul 1
79 Ampa Luiengpirom 1
80 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
81 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
82 มยุรี ตันติสิระ 1
83 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
84 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
85 Kitpramuk Tantayaporn 1
86 Naiyana Chaiyabutr 1
87 วิมล เหมะจันทร 1
88 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
89 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
90 ละอองทิพย์ เหมะ 1
91 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
92 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
93 Puttipongse Varavudhi 1
94 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
95 Vimolmas Lipipun 1
96 Wilai Anomasiri 1
97 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
98 วัฒนชัย สมิทธากร 1
99 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
100 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
101 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
102 กาญจนา แก้วเทพ 1
103 Vanida Chantarateptawan 1
104 Jaitip Paiboon 1
105 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
106 Panee Boonthavi 1
107 Garnpimol C. Ritthidej 1
108 Supa Chantharasakul 1
109 Sumphan Wongseripipatana 1
110 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
111 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
112 Kittisak Likhitwitayawuid 1
113 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
114 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
115 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
116 Jittima Chatchawansaisin 1
117 สิทธิพร แอกทอง 1
118 Chonticha Srisawang 1
119 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
120 วินัย งามแสง 1
121 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
122 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
123 Chayaporn Supachartwong 1
124 Kasidit Nootong 1
125 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
126 Chariya Uiyyasathian 1
127 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
128 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
129 Waraporn Siriterm 1
130 Anawatch Mitpratan 1
131 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
132 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
133 นภสร โกวรรธนะกุล 1
134 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
135 ชอุ่ม มลิลา 1
136 ประคอง ชอบเสียง 1
137 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
138 พรรณี กาญจนพลู 1
139 สุมา เมืองใย 1
140 Chakkaphan Sutthirat 1
141 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
142 ๋Janes, Gavin W. 1
143 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
144 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
145 Phanphen Wattanaarsakit 1
146 Yeshey Penjor 1
147 กำจัด มงคลกุล 1
148 สุมิตรา พูลทอง 1
149 รุ่งราวี ทองกันยา 1
150 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2551 2