ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุรเดช พลเสน
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 อิทธิพลของการเสริมเชื้อแลกโตแบซิลลัสในข้าวฟ่างหมักต่อคุณภาพและการใช้ประโยชน์อาหารหมักในโคเนื้อพื้นเมืองไทย
ปี พ.ศ. 2556
2 อิทธิพลของระบบการปล่อยเลี้ยงต่อการเจริญเติบโต, คุณภาพกรดไขมัน CLA ของโคพื้นเมืองไทยอีสานและการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของทุ่งหญ้าที่ปลูกในระบบอินทรีย์
3 อิทธิพลของชนิดพันธุ์ถั่วพืชอาหารสัตว์และอัตราปุ๋ยคอกในระบบการผลิตแบบอินทรีย์ต่อผลผลิตและคุณภาพของหญ้ากินนีสีม่วงในชุดดินโคราช
4 อิทธิพลของชนิดพันธุ์ถั่วพืชอาหารสัตว์และอัตราปุ๋ยคอกในระบบการผลิตแบบอินทรีย์ต่อผลผลิตและคุณภาพของหญ้ากินนีสีม่วงในชุดดินโคราช
ปี พ.ศ. 2555
5 อิทธิพลของชนิดพันธุ์ถั่วพืชอาหารสัตว์และอัตราปุ๋ยคอกในระบบการผลิตแบบอินทรีย์ต่อผลผลิตและคุณภาพของหญ้ากินนีสีม่วงในชุดดินโคราช
ปี พ.ศ. 2554
6 อิทธิพลของระบบการปล่อยเลี้ยงต่อการเจริญเติบโต, คุณภาพกรดไขมัน CLA ของโคพื้นเมืองไทยอีสานและการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของทุ่งหญ้าที่ปลูกในระบบอินทรีย์ II
7 อิทธิพลของชนิดพันธุ์ถั่วพืชอาหารสัตว์และอัตราปุ๋ยคอกในระบบการผลิตแบบอินทรีย์ต่อผลผลิตและคุณภาพของหญ้ากินนีสีม่วงในชุดดินโคราช
8 อิทธิพลของชนิดพันธุ์ถั่วพืชอาหารสัตว์และอัตราปุ๋ยคอกในระบบการผลิตแบบอินทรีย์ต่อผลผลิตและคุณภาพของหญ้ากินนีสีม่วงในดินชุดโคราช
9 อิทธิพลของชนิดพันธุ์ถั่วพืชอาหารสัตว์และอัตราปุ๋ยคอกในระบบการผลิตแบบอินทรีย์ต่อผลผลิตและคุณภาพของหญ้ากินนีสีม่วงในดินชุดโคราช
ปี พ.ศ. 2553
10 อิทธิพลของระบบการปล่อยเลี้ยงต่อการเจริญเติบโต, คุณภาพกรดไขมัน CLA ของโคพื้นเมืองไทยอีสานและการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของทุ่งหญ้าที่ปลูกในระบบอินทรีย์
11 อิทธิพลของชนิดพันธุ์ถั่วพืชอาหารสัตว์และอัตราปุ๋ยคอกในระบบการผลิตแบบอินทรีย์ต่อผลผลิตและคุณภาพของหญ้ากินนีสีม่วงในดินชุดโคราช II
12 การสำรวจสัตว์ป่าในบริเวณโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขื่อนจุฬาภรณ์
13 อิทธิพลของพันธุ์หญ้าอาหารสัตว์ในระบบการผลิตแบบอินทรีย์ในดินชุดโคราช
14 อิทธิพลของพันธุ์หญ้าอาหารสัตว์ในระบบการผลิตแบบอินทรีย์ในดินชุดโคราช
15 อิทธิพลของชนิดพันธุ์ถั่วพืชอาหารสัตว์และอัตราปุ๋ยคอกในระบบการผลิตแบบอินทรีย์ ต่อผลผลิตและคุณภาพของหญ้ากินนีสีม่วงในชุดดินโคราช
16 อิทธิพลของการเสริมถั่วคาวาลเคดแห้ง ต่อคุณภาพของข้าวฟ่างต้นแม่ และต้นตอหมักพันธุ์ IS 23585
ปี พ.ศ. 2552
17 อิทธิพลของชนิดพันธุ์ถั่วพืชอาหารสัตว์และอัตราปุ๋ยคอกในระบบการผลิตแบบอินทรีย์ต่อผลผลิตและคุณภาพของหญ้ากินนีสีม่วงในดินชุดโคราช
18 อิทธิพลของชนิดพันธุ์ถั่วพืชอาหารสัตว์และอัตราปุ๋ยคอกในระบบการผลิตแบบอินทรีย์ต่อผลผลิตและคุณภาพของหญ้ากินนีสีม่วงในดินชุดโคราช
19 อิทธิพลของพันธุ์หญ้าพืชอาหารสัตว์ในระบบการผลิตแบบอินทรีย์ในดินชุดโคราช
20 อิทธิพลของพันธุ์หญ้าพืชอาหารสัตว์ในระบบการผลิตแบบอินทรีย์ในดินชุดโคราช
21 อิทธิพลของพันธุ์หญ้าพืชอาหารสัตว์ในระบบการผลิตแบบอินทรีย์ในชุดดินโคราช
ปี พ.ศ. 2551
22 อิทธิพลของพันธุ์หญ้าพืชอาหารสัตว์ในระบบการผลิตแบบอินทรีย์ในดินชุดโคราช
23 อิทธิพลของชนิดพันธุ์ถั่วพืชอาหารสัตว์และอัตราปุ๋ยคอกในระบบการผลิตแบบอินทรีย์ต่อผลผลิตและคุณภาพของหญ้ากินนีสีม่วงในดินชุดโคราช
24 การสำรวจสัตว์ป่าในบริเวณโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขื่อนจุฬาภรณ์
25 อิทธิพลของพันธุ์หญ้าพืชอาหารสัตว์ในระบบการผลิตแบบอินทรีย์ในดินชุดโคราช
26 การสำรวจสัตว์ป่าในบริเวณโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเขื่อนจุฬาภรณ์
27 อิทธิพลของพันธุ์หญ้าอาหารสัตว์ในระบบการผลิตแบบอินทรีย์ในดินชุดโคราช
28 อิทธิพลของพันธุ์หญ้าพืชอาหารสัตว์ในระบบการผลิตแบบอินทรีย์ในดินชุดโคราช
29 อิทธิพลของพันธุ์หญ้าพืชอาหารสัตว์ในระบบการผลิตแบบอินทรีย์ในดินชุดโคราช
ปี พ.ศ. 2550
30 อิทธิพลของพันธุ์หญ้าพืชอาหารสัตว์ในระบบการผลิตแบบอินทรีย์ในดินชุดโคราช III
31 อิทธิพลของพันธุ์หญ้าพืชอาหารสัตว์ในระบบการผลิตแบบอินทรีย์ในดินชุดโคราช
32 อิทธิพลของพันธุ์หญ้าพืชอาหารสัตว์ในระบบการผลิตแบบอินทรีย์ในดินชุดโคราช
33 อิทธิพลของพันธุ์หญ้าพืชอาหารสัตว์ในระบบการผลิตแบบอินทรีย์ในชุดดินโคราช
ปี พ.ศ. 2549
34 อิทธิพลของพันธุ์หญ้าพืชอาหารสัตว์ในระบบการผลิตแบบอินทรีย์ในดินชุดโคราช II
35 อิทธิพลของพันธุ์หญ้าพืชอาหารสัตว์ในระบบการผลิตแบบอินทรีย์ในดินชุดโคราช
ปี พ.ศ. 2548
36 อิทธิพลของพันธุ์หญ้าพืชอาหารสัตว์ในระบบการผลิตแบบอินทรีย์ในดินชุดโคราช
37 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานะของธาตุอาหารในดิน-พืช ต่อผลผลิตและคุณภาพอาหารสัตว์ของทุ่งหญ้าเขตร้อน : 3 อิทธิพลของธาตุไนโตรเจนและฟอสฟอรัส ต่อผลผลิต และคุณภาพอาหารสัตว์ของหญ้าซิกแนลที่ปลูกในดินชุดโคราช
ปี พ.ศ. 2547
38 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการใช้ต้นอ้อยและผลพลอยได้เพื่อเป็นอาหารสัตว์
39 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานะของธาตุอาหารในดิน-พืชต่อผลผลิตและคุณภาพอาหารสัตว์ของทุ่งหญ้าเขตร้อน: 3 อิทธิพลของธาตุไนโตรเจนและฟอสฟอรัสต่อผลผลิตและคุณภาพอาหารสัตว์ของหญ้าซิกแนลที่ปลูกในดินชุดโคราช
40 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานะของธาตุอาหาร ในดิน-พืช ต่อผลผลิต และคุณภาพทางอาหารสัตว์ของทุ่งหญ้าเขตร้อน : 1. อิทธิพลของธาตุไนโตรเจนและฟอสฟอรัส และต่อผลผลิตและคุณภาพอาหารสัตว์ของหญ้าซิกแนลที่ปลูกในดินชุดโคราช
41 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานะของธาตุอาหาร ในดิน-พืช ต่อผลผลิต และคุณภาพทางอาหารสัตว์ของทุ่งหญ้าเขตร้อน : 1. อิทธิพลของธาตุไนโตรเจนและฟอสฟอรัส และต่อผลผลิตและคุณภาพอาหารสัตว์ของหญ้าซิกแนลที่ปลูกในดินชุดโคราช
42 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานะของธาตุอาหารในดิน-พืช ต่อผลผลิตและคุณภาพอาหารสัตว์ของทุ่งหญ้าเขตร้อน : 3 อิทธิพลของธาตุไนโตรเจนและฟอสฟอรัสต่อผลผลิต และคุณภาพอาหารสัตว์ของหญ้าซิกแนล ที่ปลูกในดินชุดโคราช
ปี พ.ศ. 2545
43 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานะของธาตุอาหารในดิน-พืช ต่อผลผลิตและคุณภาพอาหารสัตว์ของทุ่งหญ้าเขตร้อน : 3 อิทธิพลของธาตุไนโตรเจนและฟอสฟอรัส ต่อผลผลิต และคุรภาพอาหารสัตว์ของหญ้าซิกแนลที่ปลูกในดินชุดโคราช
44 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานะของธาตุอาหารในดิน-พืช ต่อผลผลิตและคุณภาพอาหารสัตว์ของทุ่งหญ้าเขตร้อน : 1. อิทธิพลของธาตุฟอสฟอรัส และปูนโดโลไมท์ต่อผลผลิตและคุณภาพอาหารสัตว์ของหญ้าซิกแนลที่ปลูกในดินชุดโคราช
ปี พ.ศ. 2544
45 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานะของธาตุอาหารในดิน-พืช ต่อผลผลิตและคุณภาพอาหารสัตว์ของทุ่งหญ้าเขตร้อน : 1. อิทธิพลของธาตุฟอสฟอรัส และปูนโดโลไมท์ต่อผลผลิตและคุณภาพอาหารสัตว์ของหญ้าซิกแนลที่ปลูกในดินชุดโคราช
46 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานะของธาตุอาหารในดิน-พืช ต่อผลผลิตและคุณภาพอาหารสัตว์ของทุ่งหญ้าเขตร้อน : 1. อิทธิพลของธาตุฟอสฟอรัส และปูนโดโลไมท์ต่อผลผลิตและคุณภาพอาหารสัตว์ของหญ้าซิกแนลที่ปลูกในดินชุดโคราช
47 อิทธิพลของปุ๋ยไนโตรเจน ปุ๋ยคอก และปูนโคโลไมท์ ต่อผลผลิตและคุณภาพของหญ้าซิกแนลในดินชุดโคราช
48 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานะของธาตุอาหาร ในดิน-พืช ต่อผลผลิต และคุณภาพทางอาหารสัตว์ของทุ่งหญ้าเขตร้อน : 1. อิทธิพลของธาตุไนโตรเจนและฟอสฟอรัส และต่อผลผลิตและคุณภาพอาหารสัตว์ของหญ้าซิกแนลที่ปลูกในดินชุดโคราช
ปี พ.ศ. 2543
49 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานะของธาตุอาหาร ในดิน-พืช ต่อผลผลิต และคุณภาพทางอาหารสัตว์ของทุ่งหญ้าเขตร้อน : 1. อิทธิพลของธาตุไนโตรเจนและฟอสฟอรัส และต่อผลผลิตและคุณภาพอาหารสัตว์ของหญ้าซิกแนลที่ปลูกในดินชุดโคราช
ปี พ.ศ. 2541
50 อิทธิพลของปุ๋ยไนโตรเจน ปุ๋ยคอก และปูนโคโลไมท์ ต่อผลผลิตและคุณภาพของหญ้าซิกแนลในดินชุดโคราช
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
51 อิทธิพลของการเสริมมันเส้นต่อคุณภาพของข้าวฟ่างต้นแม่และข้าวฟ่างต้นตอพันธุ์ IS 23585 หมักร่วมกับถั่วคาวาลเคดแห้ง
52 อิทธิพลของการเสริมถั่วคาวาลเคดแห้ง ต่อคุณภาพของข้าวฟ่างต้นแม่ และต้นตอหมัก พันธุ์ IS 23585