ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุรเดช พลเสน
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 อิทธิพลของการเสริมเชื้อแลกโตแบซิลลัสในข้าวฟ่างหมักต่อคุณภาพและการใช้ประโยชน์อาหารหมักในโคเนื้อพื้นเมืองไทย
ปี พ.ศ. 2556
2 อิทธิพลของระบบการปล่อยเลี้ยงต่อการเจริญเติบโต, คุณภาพกรดไขมัน CLA ของโคพื้นเมืองไทยอีสานและการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของทุ่งหญ้าที่ปลูกในระบบอินทรีย์
3 อิทธิพลของชนิดพันธุ์ถั่วพืชอาหารสัตว์และอัตราปุ๋ยคอกในระบบการผลิตแบบอินทรีย์ต่อผลผลิตและคุณภาพของหญ้ากินนีสีม่วงในชุดดินโคราช
4 อิทธิพลของชนิดพันธุ์ถั่วพืชอาหารสัตว์และอัตราปุ๋ยคอกในระบบการผลิตแบบอินทรีย์ต่อผลผลิตและคุณภาพของหญ้ากินนีสีม่วงในชุดดินโคราช
ปี พ.ศ. 2554
5 อิทธิพลของระบบการปล่อยเลี้ยงต่อการเจริญเติบโต, คุณภาพกรดไขมัน CLA ของโคพื้นเมืองไทยอีสานและการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของทุ่งหญ้าที่ปลูกในระบบอินทรีย์ II
6 อิทธิพลของชนิดพันธุ์ถั่วพืชอาหารสัตว์และอัตราปุ๋ยคอกในระบบการผลิตแบบอินทรีย์ต่อผลผลิตและคุณภาพของหญ้ากินนีสีม่วงในชุดดินโคราช
7 อิทธิพลของชนิดพันธุ์ถั่วพืชอาหารสัตว์และอัตราปุ๋ยคอกในระบบการผลิตแบบอินทรีย์ต่อผลผลิตและคุณภาพของหญ้ากินนีสีม่วงในดินชุดโคราช
8 อิทธิพลของชนิดพันธุ์ถั่วพืชอาหารสัตว์และอัตราปุ๋ยคอกในระบบการผลิตแบบอินทรีย์ต่อผลผลิตและคุณภาพของหญ้ากินนีสีม่วงในดินชุดโคราช
ปี พ.ศ. 2553
9 อิทธิพลของระบบการปล่อยเลี้ยงต่อการเจริญเติบโต, คุณภาพกรดไขมัน CLA ของโคพื้นเมืองไทยอีสานและการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของทุ่งหญ้าที่ปลูกในระบบอินทรีย์
10 อิทธิพลของชนิดพันธุ์ถั่วพืชอาหารสัตว์และอัตราปุ๋ยคอกในระบบการผลิตแบบอินทรีย์ต่อผลผลิตและคุณภาพของหญ้ากินนีสีม่วงในดินชุดโคราช II
11 อิทธิพลของพันธุ์หญ้าอาหารสัตว์ในระบบการผลิตแบบอินทรีย์ในดินชุดโคราช
12 อิทธิพลของพันธุ์หญ้าอาหารสัตว์ในระบบการผลิตแบบอินทรีย์ในดินชุดโคราช
13 อิทธิพลของชนิดพันธุ์ถั่วพืชอาหารสัตว์และอัตราปุ๋ยคอกในระบบการผลิตแบบอินทรีย์ ต่อผลผลิตและคุณภาพของหญ้ากินนีสีม่วงในชุดดินโคราช
14 อิทธิพลของการเสริมถั่วคาวาลเคดแห้ง ต่อคุณภาพของข้าวฟ่างต้นแม่ และต้นตอหมักพันธุ์ IS 23585
ปี พ.ศ. 2552
15 อิทธิพลของชนิดพันธุ์ถั่วพืชอาหารสัตว์และอัตราปุ๋ยคอกในระบบการผลิตแบบอินทรีย์ต่อผลผลิตและคุณภาพของหญ้ากินนีสีม่วงในดินชุดโคราช
16 อิทธิพลของพันธุ์หญ้าพืชอาหารสัตว์ในระบบการผลิตแบบอินทรีย์ในดินชุดโคราช
17 อิทธิพลของพันธุ์หญ้าพืชอาหารสัตว์ในระบบการผลิตแบบอินทรีย์ในดินชุดโคราช
18 อิทธิพลของพันธุ์หญ้าพืชอาหารสัตว์ในระบบการผลิตแบบอินทรีย์ในชุดดินโคราช
ปี พ.ศ. 2551
19 อิทธิพลของชนิดพันธุ์ถั่วพืชอาหารสัตว์และอัตราปุ๋ยคอกในระบบการผลิตแบบอินทรีย์ต่อผลผลิตและคุณภาพของหญ้ากินนีสีม่วงในดินชุดโคราช
20 อิทธิพลของพันธุ์หญ้าอาหารสัตว์ในระบบการผลิตแบบอินทรีย์ในดินชุดโคราช
21 อิทธิพลของพันธุ์หญ้าพืชอาหารสัตว์ในระบบการผลิตแบบอินทรีย์ในดินชุดโคราช
22 อิทธิพลของพันธุ์หญ้าพืชอาหารสัตว์ในระบบการผลิตแบบอินทรีย์ในดินชุดโคราช
ปี พ.ศ. 2550
23 อิทธิพลของพันธุ์หญ้าพืชอาหารสัตว์ในระบบการผลิตแบบอินทรีย์ในดินชุดโคราช III
24 อิทธิพลของพันธุ์หญ้าพืชอาหารสัตว์ในระบบการผลิตแบบอินทรีย์ในดินชุดโคราช
25 อิทธิพลของพันธุ์หญ้าพืชอาหารสัตว์ในระบบการผลิตแบบอินทรีย์ในชุดดินโคราช
ปี พ.ศ. 2549
26 อิทธิพลของพันธุ์หญ้าพืชอาหารสัตว์ในระบบการผลิตแบบอินทรีย์ในดินชุดโคราช II
27 อิทธิพลของพันธุ์หญ้าพืชอาหารสัตว์ในระบบการผลิตแบบอินทรีย์ในดินชุดโคราช
ปี พ.ศ. 2548
28 อิทธิพลของพันธุ์หญ้าพืชอาหารสัตว์ในระบบการผลิตแบบอินทรีย์ในดินชุดโคราช
ปี พ.ศ. 2547
29 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการใช้ต้นอ้อยและผลพลอยได้เพื่อเป็นอาหารสัตว์
30 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานะของธาตุอาหารในดิน-พืชต่อผลผลิตและคุณภาพอาหารสัตว์ของทุ่งหญ้าเขตร้อน: 3 อิทธิพลของธาตุไนโตรเจนและฟอสฟอรัสต่อผลผลิตและคุณภาพอาหารสัตว์ของหญ้าซิกแนลที่ปลูกในดินชุดโคราช
31 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานะของธาตุอาหาร ในดิน-พืช ต่อผลผลิต และคุณภาพทางอาหารสัตว์ของทุ่งหญ้าเขตร้อน : 1. อิทธิพลของธาตุไนโตรเจนและฟอสฟอรัส และต่อผลผลิตและคุณภาพอาหารสัตว์ของหญ้าซิกแนลที่ปลูกในดินชุดโคราช
32 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานะของธาตุอาหาร ในดิน-พืช ต่อผลผลิต และคุณภาพทางอาหารสัตว์ของทุ่งหญ้าเขตร้อน : 1. อิทธิพลของธาตุไนโตรเจนและฟอสฟอรัส และต่อผลผลิตและคุณภาพอาหารสัตว์ของหญ้าซิกแนลที่ปลูกในดินชุดโคราช
33 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานะของธาตุอาหารในดิน-พืช ต่อผลผลิตและคุณภาพอาหารสัตว์ของทุ่งหญ้าเขตร้อน : 3 อิทธิพลของธาตุไนโตรเจนและฟอสฟอรัสต่อผลผลิต และคุณภาพอาหารสัตว์ของหญ้าซิกแนล ที่ปลูกในดินชุดโคราช
ปี พ.ศ. 2544
34 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานะของธาตุอาหารในดิน-พืช ต่อผลผลิตและคุณภาพอาหารสัตว์ของทุ่งหญ้าเขตร้อน : 1. อิทธิพลของธาตุฟอสฟอรัส และปูนโดโลไมท์ต่อผลผลิตและคุณภาพอาหารสัตว์ของหญ้าซิกแนลที่ปลูกในดินชุดโคราช
35 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานะของธาตุอาหาร ในดิน-พืช ต่อผลผลิต และคุณภาพทางอาหารสัตว์ของทุ่งหญ้าเขตร้อน : 1. อิทธิพลของธาตุไนโตรเจนและฟอสฟอรัส และต่อผลผลิตและคุณภาพอาหารสัตว์ของหญ้าซิกแนลที่ปลูกในดินชุดโคราช
ปี พ.ศ. 2543
36 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานะของธาตุอาหาร ในดิน-พืช ต่อผลผลิต และคุณภาพทางอาหารสัตว์ของทุ่งหญ้าเขตร้อน : 1. อิทธิพลของธาตุไนโตรเจนและฟอสฟอรัส และต่อผลผลิตและคุณภาพอาหารสัตว์ของหญ้าซิกแนลที่ปลูกในดินชุดโคราช
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
37 อิทธิพลของการเสริมมันเส้นต่อคุณภาพของข้าวฟ่างต้นแม่และข้าวฟ่างต้นตอพันธุ์ IS 23585 หมักร่วมกับถั่วคาวาลเคดแห้ง
38 อิทธิพลของการเสริมถั่วคาวาลเคดแห้ง ต่อคุณภาพของข้าวฟ่างต้นแม่ และต้นตอหมัก พันธุ์ IS 23585