ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุรเกียรติ์ เสถียรไทย
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 13
2 สุธรรม อยู่ในธรรม 4
3 ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล 3
4 ศุภลักษณ์ นาคีสถิตย์ 2
5 สามารถ เจียสกุล 2
6 บุญจิต ฐิตาภิวัฒนกุล 2
7 สาวิกา อุณหนันท์ 2
8 ศุภัช ศุภชลาศัย 2
9 สุษม ศุภนิตย์ 2
10 กิตติ ลิ่มสกุล 2
11 สมนึก ทับพันธุ์ 2
12 โสตถิธร มัลลิกะมาส 2
13 จุฑา มนัสไพบูลย์ 2
14 นิพนธ์ พัวพงศกร 2
15 ปราโมทย์ ธรรมพนิชวัฒน์ 1
16 ชัยเวทย์ ฤกษ์พิบูลย์ 1
17 โชติพรรณ เกตุราทร 1
18 ทัศนา วงษานุทัศน์ 1
19 มนตรี รูปสุวรรณ 1
20 นงพงา พฤกษ์พิชัยเลิศ 1
21 นคร มิ่งมงคล 1
22 จิรพันธ์ อรรถจินดา 1
23 สมสกุล จันทรสูตร 1
24 สุดา ศิริกุลวัฒนา 1
25 ไพศิษฐ์ พิพัฒนกุล 1
26 ศศิวิมล เกษมศรี 1
27 กัญญา หิรัณย์วัฒนพงศ์ 1
28 เจริญ คัมภีรภาพ 1
29 กิตติเดช สูตรสุคนธ์ 1
30 ฉัตรชัย หนูทวี 1
31 ผ่องศรี รุ่งกระจ่าง 1
32 อรศรี จารุจินดา 1
33 ไพศาล มหาพัณณาภรณ์ 1
34 ไพสิฐ พาณิชย์กุล 1
35 พัฒนพล เปรมสมิทธ์ 1
36 พนิตพร ศรประชุม 1
37 โภคิน พลกุล 1
38 สมหญิง เจียมศักดิ์ศรี 1
39 บัณฑิต ปลีหจินดา 1
40 อาษา ดำรงศิริ 1
41 อวยชัย คูหากาญจน์ 1
42 ทิวา เงินยวง 1
43 อนันต์ จรุงวิทยานนท์ 1
44 อรทิพย์ พิศาลบุตร 1
45 บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย 1
46 บวรศักดิ์ อุวรรณโณ 1
47 ฐานันดร กิตติวงศากูล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2537 2
2 2536 2
3 2535 6
4 2534 9
5 2533 3
6 2532 2
7 2531 1
8 1086 1
9 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2537
1 ข้อตกลง TRIMs และผลกระทบต่อกฎหมายเศรษฐกิจไทย
2 แนวทางกฎหมายในการอนุรักษ์การใช้และการพัฒนาความหลากหลายทาง ชีวภาพของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2536
3 ความสอดคล้องของกฎหมายเกี่ยวกับการนำเข้าและการผลิตรถยนต์ของไทย ต่อหลักเกณฑ์ของแกตต์
4 มาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศที่มิใช่ภาษีศุลกากร ของประเทศญี่ปุ่นที่มีผลต่อการส่งออก ของไทยและแนวทางแก้ไข
ปี พ.ศ. 2535
5 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับข้อตกลงการค้ามันสำปะหลังระหว่างไทย และประชาคมยุโรป
6 มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันการทุ่มตลาดในประเทศไทย
7 รูปแบบขององค์กรและกระบวนการในการปฏิรูปกฎหมายเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม
8 กฎหมายมหาชนเศรษฐกิจเกี่ยวกับยางพารา : ผลกระทบต่อเกษตรกรชาวสวนยางไทย
9 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายเกี่ยวกับการค้าสิ่งทอระหว่างประเทศ กับกฎหมายไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีการค้าสิ่งทอระหว่างประเทศไทยกับประชาคมยุโรป
10 ผลกระทบของกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศต่อกฎหมายของประเทศไทย : การเปิดตลาดบุหรี่ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2534
11 กรอบและกลไกของกฏหมายในการคุ้มครองเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในประเทศไทย
12 แนวทางการให้ความคุ้มครองสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์ยาในประเทศไทย
13 ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องประดับ เพื่อการส่งออกอันเนื่องจากกฎหมายและกฏระเบียบ ในการควบคุมการนำเข้าและส่งออกทองคำ
14 ผลประโยชน์ต่อรัฐจากระบบการใช้สิทธิในการพัฒนาแหล่งปิโตรเลียม
15 แกตต์และเอฟ เอ โอ สามารถแก้ไขปัญหาฟาร์มแอคต์ 1985 : ข้าวไทยได้อย่างไร?
16 กฎหมายการบริหารงานบุคคลข้าราชการฝ่ายรัฐสภา
17 ปัญหากฎหมายในการบริหารงานของสำนักงานเลขาธิการรัฐสภา
18 กฎหมายไทยกับการตลาดข้าวภายในประเทศ : ผลกระทบต่อชาวนาไทย
19 แนวคิดในการพิจารณากฎหมายคุ้มครองเทคโนโลยีชีวภาพในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2533
20 มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมรัฐวิสาหกิจ : ศึกษาเฉพาะกรณี รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติ
21 ขอบเขตการคุ้มครองงานวรรณกรรมและศิลปกรรมตามกฎหมายไทย : กรณีศึกษาปัญหากฎหมายลิขสิทธิ์ไทย-สหรัฐอเมริกา ก่อนที่สหรัฐอเมริกา เข้าเป็นภาคีอนุสัญญากรุงเบอร์น
22 การควบคุมกรรมการเพื่อการพัฒนาระบบธนาคารพาณิชย์
ปี พ.ศ. 2532
23 ปัญหาเกี่ยวกับคณะกรรมาธิการสามัญประจำสภาผู้แทนราษฏร
24 ระบบกฏหมายเกี่ยวกับการค้าสิ่งทอระหว่างไทยกับสหรัฐฯ : บทเรียนในการวาง นโยบายและการเจรจาการค้าของไทย
ปี พ.ศ. 2531
25 หลักการช่วยอุดหนุนและการเก็บภาษีตอบโต้ ในกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และกฎหมายของสหรัฐอเมริกา : แนวโน้มของรูปแบบกฎหมายส่งเสริมการส่งออกของไทย
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
26 โครงการศึกษาเบื้องต้นถึงรูปลักษณะของกฎหมายที่เป็นอุปสรรค ต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี