ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุรเกียรติ์ เสถียรไทย
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 13
2 สุธรรม อยู่ในธรรม 4
3 ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล 3
4 ศุภลักษณ์ นาคีสถิตย์ 2
5 สุษม ศุภนิตย์ 2
6 ศุภัช ศุภชลาศัย 2
7 นิพนธ์ พัวพงศกร 2
8 สรจักร เกษมสุวรรณ 2
9 บุญจิต ฐิตาภิวัฒนกุล 2
10 สมนึก ทับพันธุ์ 2
11 จุฑา มนัสไพบูลย์ 2
12 โสตถิธร มัลลิกะมาส 2
13 สามารถ เจียสกุล 2
14 ชุมพร ปัจจุสานนท์ 2
15 สาวิกา อุณหนันท์ 2
16 กมลินทร์ พินิจภูวดล 2
17 กิตติ ลิ่มสกุล 2
18 ปราโมทย์ ธรรมพนิชวัฒน์ 1
19 มนตรี รูปสุวรรณ 1
20 ชัยเวทย์ ฤกษ์พิบูลย์ 1
21 ทัศนา วงษานุทัศน์ 1
22 ไพศิษฐ์ พิพัฒนกุล 1
23 นงพงา พฤกษ์พิชัยเลิศ 1
24 นคร มิ่งมงคล 1
25 โชติพรรณ เกตุราทร 1
26 กัญญา หิรัณย์วัฒนพงศ์ 1
27 สุดา ศิริกุลวัฒนา 1
28 จิรพันธ์ อรรถจินดา 1
29 ฐานันดร กิตติวงศากูล 1
30 สมสกุล จันทรสูตร 1
31 ศศิวิมล เกษมศรี 1
32 เจริญ คัมภีรภาพ 1
33 กิตติเดช สูตรสุคนธ์ 1
34 ฉัตรชัย หนูทวี 1
35 บัณฑิต ปลีหจินดา 1
36 อรศรี จารุจินดา 1
37 ไพศาล มหาพัณณาภรณ์ 1
38 ไพสิฐ พาณิชย์กุล 1
39 พัฒนพล เปรมสมิทธ์ 1
40 พนิตพร ศรประชุม 1
41 โภคิน พลกุล 1
42 สมหญิง เจียมศักดิ์ศรี 1
43 อาษา ดำรงศิริ 1
44 อาษา ดำรงศิริ 1
45 อนันต์ จรุงวิทยานนท์ 1
46 อวยชัย คูหากาญจน์ 1
47 อรทิพย์ พิศาลบุตร 1
48 บวรศักดิ์ อุวรรณโณ 1
49 ผ่องศรี รุ่งกระจ่าง 1
50 บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย 1
51 ทิวา เงินยวง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2539 2
2 2538 1
3 2537 2
4 2536 4
5 2535 6
6 2534 9
7 2533 3
8 2532 2
9 2531 2
10 1086 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2539
1 ผลกระทบต่อการค้าบริการจากการเปิดเสรี ภายหลังจากการเจรจาการค้าหลายฝ่ายรอบอุรุกวัย
2 รายงานความเหมาะสมในการต่ออายุความตกลงว่าด้วยมันสำปะหลังไทย-ประชาคมยุโรป
ปี พ.ศ. 2538
3 กรมการค้าต่างประเทศ
ปี พ.ศ. 2537
4 ข้อตกลง TRIMs และผลกระทบต่อกฎหมายเศรษฐกิจไทย
5 แนวทางกฎหมายในการอนุรักษ์การใช้และการพัฒนาความหลากหลายทาง ชีวภาพของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2536
6 ผลกระทบต่อการค้าบริการจากการเปิดเสรี ภายหลังจากการเจรจาการค้าหลายฝ่ายรอบอุรุกวัย
7 รายงานความเหมาะสมในการต่ออายุความตกลงว่าด้วยมันสำปะหลังไทย-ประชาคมยุโรป
8 ความสอดคล้องของกฎหมายเกี่ยวกับการนำเข้าและการผลิตรถยนต์ของไทย ต่อหลักเกณฑ์ของแกตต์
9 มาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศที่มิใช่ภาษีศุลกากร ของประเทศญี่ปุ่นที่มีผลต่อการส่งออก ของไทยและแนวทางแก้ไข
ปี พ.ศ. 2535
10 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับข้อตกลงการค้ามันสำปะหลังระหว่างไทย และประชาคมยุโรป
11 มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันการทุ่มตลาดในประเทศไทย
12 รูปแบบขององค์กรและกระบวนการในการปฏิรูปกฎหมายเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม
13 กฎหมายมหาชนเศรษฐกิจเกี่ยวกับยางพารา : ผลกระทบต่อเกษตรกรชาวสวนยางไทย
14 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายเกี่ยวกับการค้าสิ่งทอระหว่างประเทศ กับกฎหมายไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีการค้าสิ่งทอระหว่างประเทศไทยกับประชาคมยุโรป
15 ผลกระทบของกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศต่อกฎหมายของประเทศไทย : การเปิดตลาดบุหรี่ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2534
16 กรอบและกลไกของกฏหมายในการคุ้มครองเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในประเทศไทย
17 แนวทางการให้ความคุ้มครองสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์ยาในประเทศไทย
18 ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องประดับ เพื่อการส่งออกอันเนื่องจากกฎหมายและกฏระเบียบ ในการควบคุมการนำเข้าและส่งออกทองคำ
19 ผลประโยชน์ต่อรัฐจากระบบการใช้สิทธิในการพัฒนาแหล่งปิโตรเลียม
20 แกตต์และเอฟ เอ โอ สามารถแก้ไขปัญหาฟาร์มแอคต์ 1985 : ข้าวไทยได้อย่างไร?
21 กฎหมายการบริหารงานบุคคลข้าราชการฝ่ายรัฐสภา
22 ปัญหากฎหมายในการบริหารงานของสำนักงานเลขาธิการรัฐสภา
23 กฎหมายไทยกับการตลาดข้าวภายในประเทศ : ผลกระทบต่อชาวนาไทย
24 แนวคิดในการพิจารณากฎหมายคุ้มครองเทคโนโลยีชีวภาพในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2533
25 มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมรัฐวิสาหกิจ : ศึกษาเฉพาะกรณี รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติ
26 ขอบเขตการคุ้มครองงานวรรณกรรมและศิลปกรรมตามกฎหมายไทย : กรณีศึกษาปัญหากฎหมายลิขสิทธิ์ไทย-สหรัฐอเมริกา ก่อนที่สหรัฐอเมริกา เข้าเป็นภาคีอนุสัญญากรุงเบอร์น
27 การควบคุมกรรมการเพื่อการพัฒนาระบบธนาคารพาณิชย์
ปี พ.ศ. 2532
28 ปัญหาเกี่ยวกับคณะกรรมาธิการสามัญประจำสภาผู้แทนราษฏร
29 ระบบกฏหมายเกี่ยวกับการค้าสิ่งทอระหว่างไทยกับสหรัฐฯ : บทเรียนในการวาง นโยบายและการเจรจาการค้าของไทย
ปี พ.ศ. 2531
30 กรมการค้าต่างประเทศ
31 หลักการช่วยอุดหนุนและการเก็บภาษีตอบโต้ ในกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และกฎหมายของสหรัฐอเมริกา : แนวโน้มของรูปแบบกฎหมายส่งเสริมการส่งออกของไทย
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
32 โครงการศึกษาเบื้องต้นถึงรูปลักษณะของกฎหมายที่เป็นอุปสรรค ต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี