ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุรีรัตน์ เดี่ยววาณิชย์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 หนึ่งฤทัย วิชัยกุล 6
2 สิทธิพงษ์ วงศ์วิลาศ 6
3 ชญานี อ๊อดทรัพย์ 5
4 ธัญลักษณ์ ตะโกดี 5
5 วชิราภรณ์ ฟูนัน 5
6 มารุต เฟื่องอาวรณ์ 5
7 จริยา เล็กประยูร 5
8 กิ่งแก้ว วัฒนเสริมกิจ 5
9 วีณา เมฆวิชัย 5
10 สมศักดิ์ ปัญหา 5
11 ชัชวาล ใจซื่อกุล 5
12 สิริวัฒน์ วงษ์ศิริ 4
13 นพดล กิตนะ 4
14 ปิโยรส ทองเกิด 3
15 จิรศักดิ์ สุจริต 3
16 กำธร ธีรคุปต์ 3
17 นิพาดา เรือนแก้ว 3
18 ภัทรดร ภิญโญพิชญ์ 3
19 อาจอง ประทัตสุนทรสาร 3
20 ดวงแข สิทธิเจริญชัย 3
21 นรินทร์ ชมภูพวง 2
22 อัญชลี สวาสดิ์ธรรม 2
23 บัณฑิกา อารีย์กุล บุทเชอร์ 2
24 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 2
25 วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ 2
26 จันทร์เพ็ญ จันทร์เจ้า 2
27 นิรันดร์ จันทวงศ์ 2
28 ผุสตี ปริยานนท์ 1
29 วรณพ วิยกาญจน์ 1
30 จิรารัช กิตนะ 1
31 บุทเชอร์, โรเบิร์ต 1
32 ภาณุวรรณ จันทวรรณกูร 1
33 มาลินี ฉัตรมงคลกุล 1
34 ชิดชัย จันทร์ตั้งสี 1
35 ณัฐพจน์ วาฤทธิ์ 1
36 วิเชฏฐ์ คนซื่อ 1
37 ไม่มีข้อมูล 1
38 องุ่น ลิ่ววานิช 1
39 นนทิวิชญ ตัณฑวณิช 1
40 ทรรศนีย์ ไชยวงศ์ 1
41 ภานุวรรณ จันทวรรณกูร 1
42 กมลภรณ์ บุญถาวร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 1
3 2554 2
4 2553 2
5 2552 3
6 2550 1
7 2544 1
8 543 9
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ความหลากหลายของผึ้งและชันโรง และความสัมพันธ์กับแหล่งที่อยู่อาศัยและพืชอาหาร ในพื้นที่อพ.สธ. บริเวณเขื่อนศรีนครินทร์ และเขาวังเขมร จังหวัดกาญจนบุรี และพื้นที่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
ปี พ.ศ. 2557
2 ความหลากหลายของผึ้งและชันโรง และการนำมาใช้ประโยชน์ของพรอพอลิสจากรังผึ้งและชันโรงในพื้นที่ตำบลไหล่น่าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน และพื้นที่ อพ.สธ. บริเวณเขื่อนศรีนครินทร์ และเขาวังเขมร จังหวัดกาญจนบุรี
ปี พ.ศ. 2554
3 ความหลากหลายทางชนิดของแมงมุมในพื้นที่ป่าทุติยภูมิ และพื้นที่เกษตรที่ตำบลไหล่น่าน อาเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
4 ความหลากหลายของผึ้งและชันโรง และแหล่งต้นไม้ที่ผึ้งและชันโรงเก็บยางเพื่อใช้ในการผลิตโพรโพลิส ในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
ปี พ.ศ. 2553
5 การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
6 การศึกษาปัจจัยการอยู่รอดของผึ้งมิ้ม ชันโรง และพืชอาศัยที่สัมพันธ์กับความหลากหลายทางชีวภาพของถิ่นที่อยู่อาศัยในเขตร้อน
ปี พ.ศ. 2552
7 การเลือกสร้างรังและระยะการเจริญของผึ้งมิ้ม Apis florea และผึ้งม้าน Apis andreniformis ในจังหวัดกาญจนบุรี
8 การเลือกสร้างรังและระยะการเจริญของผึ้งมิ้น Apis florea และผึ้งม้าน Apis andreniformis ในจังหวัดกาญจนบุรี
9 การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ปี พ.ศ. 2550
10 โครงการพัฒนาพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประจำปีที่ 3 (ปีงบประมาณ 2550)
ปี พ.ศ. 2544
11 การวิเคราะห์ทางมอร์โฟเมตริกของผึ้งมิ้ม Apis florea Fabricius, 1787 ในประเทศไทย