ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุรีย์ ชุณหเรืองเดช
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกับภาษาและวรรณกรรมตะวันออก
ปี พ.ศ. 2556
2 การศึกษาวิเคราะห์การใช้คำเชื่อมบอกความร่วมในภาษาจีนกลางของผู้เรียนชาวไทย
3 มโนทัศน์ของ “XIN” ในภาษาจีนและ “ใจ” ในภาษาไทย: การศึกษาตามแนวทางอรรถศาสตร์ปริชาน
ปี พ.ศ. 2555
4 วาทกรรมการเดินทางในกวีนิพนธ์ฉือราชวงศ์ซ่ง
5 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาจีนตามแนวคิดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติโดยใช้เทคนิคการจำอักษรจีนแบบเชื่อมโยง เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านของนักศึกษาปริญญาตรี
6 วาทกรรมการเดินทางในกวีนิพนธ์ฉือราชวงศ์ซ่ง
ปี พ.ศ. 2554
7 การศึกษาเปรียบเทียบความกำกวมทางไวยากรณ์ในภาษาจีนกลางกับภาษาไทย
ปี พ.ศ. 2549
8 การศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้างนามวลีที่มี "de" ในภาษาจีน กับโครงสร้างในภาษาไทยที่มีลักษณะเดียวกัน
ปี พ.ศ. 2548
9 การศึกษาเปรียบเทียบคำว่า "Le" ในภาษาจีนกลางกับคำ "แล้ว" ในภาษาไทย