ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุรีย์พร กฤษเจริญ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 กัญจนี พลอินทร์ 23
2 ฐิติพร อิงคถาวรวงศ์ 17
3 วรางคณา ชัชเวช 16
4 ปราณี พงศ์ไพบูลย์ 14
5 โสเพ็ญ ชูนวล 13
6 เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย 12
7 งบประมาณแผ่นดิน 9
8 ปรียา แก้วพิมล 8
9 สุภาพ มากสุวรรณ 7
10 วัฒนา ศรีพจนารถ 7
11 ศศิกานต์ กาละ 6
12 ชุติวรรณ ปุรินทราภิบาล 6
13 จิตใส ลาวัลย์ตระกูล 6
14 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 5
15 พรทิพย์ อารีย์กุล 4
16 ศิริรัตน์ โกศัลวัฒน์ 4
17 กัลยาณี บุญสิน 3
18 วิไลพร สมานกสิกรณ์ 3
19 ถนอมศรี อินทนนท์ 3
20 อุดม พานทอง 3
21 อำไพพร ก่อตระกูล 2
22 อุษณีย์ เพชรรัชตะชาติ 2
23 ศศิธร พุมดวง 2
24 สุนันทา ยังวนิชเศรษฐ 2
25 ปรัชญานันท์ เที่ยงจรรยา 2
26 กุลทัต หงส์ชยางกูร 2
27 จิตติ ลาวัลย์ตระกูล 2
28 จัณทร์ปภัสร์ เครือแก้ว 2
29 สาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง 2
30 ละมูล บูรณศิริ 2
31 พระโสนัม เล็บซา 2
32 วัชรี จงไพบูลย์พัฒนะ 2
33 จีรเนาว์ ทัศศรี 1
34 ธเนศ รัตนวิไล 1
35 พายัพ มาศนิยม 1
36 เบญญาภา ธิติมาพงษ์ 1
37 กอบกาญจน์ ศรประสิทธิ์ 1
38 จิตใส 1
39 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 1
2 2561 2
3 2560 2
4 2559 2
5 2558 3
6 2557 2
7 2556 1
8 2553 3
9 2552 1
10 2551 4
11 2550 1
12 2549 1
13 2548 3
14 2547 1
15 2546 1
16 2540 1
17 2538 1
18 2522 1
19 543 48
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 การพัฒนาระบบการสนับสนุนการคลอดอย่างต่อเนื่องและประสิทธิผลต่อความเจ็บปวดและระยะเวลาการคลอดของผู้คลอดครรภ์แรก
ปี พ.ศ. 2561
2 ผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกเพื่อส่งเสริมการสนับสนุนและคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ต่อสมรรถนะการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในมารดาวัยรุ่น
3 ประสบการณ์และผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาที่เรียนแบบ R2D2 ในรายวิชาพยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาขั้นสูงทางการผดุงครรภ์
ปี พ.ศ. 2560
4 ผลของโปรแกรมการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับพยาบาลวิชาชีพต่อสมรรถนะการส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วยนแม่
5 สถานการณ์สุขภาพประชาชน เขต 12
ปี พ.ศ. 2559
6 การจัดการเรียนการสอนและการเตรียมความพร้อมนักศึกษาเพื่อสอบวัดความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ รายวิชาผดุงครรภ์
7 ผลของการใช้รูปแบบการเตรียมตัวเพื่อการคลอดต่อประสบการณ์เกี่ยวกับการคลอดของผู้คลอดครรภ์แรกและผู้ช่วยเหลือ
ปี พ.ศ. 2558
8 การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญานักศึกษามหาวิทยาลัย ปี 2556 : การพัฒนาแบบวัดสุขภาวะทางปัญญาสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย
9 ผลของโปรแกรมการเตรียมญาติเพื่อช่วยเหลือผู้คลอดวิถีธรรมชาติต่อความเจ็บปวด ความพึงพอใจของผู้คลอดต่อการช่วยเหลือของญาติ และความพึงพอใจของพยาบาลต่อการให้บริการคลอดวิถีธรรมชาติ
10 การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลคลินิกในระยะคลอดสำหรับผู้คลอดวิถีธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2557
11 ผลของการใช้รูปแบบการเตรียมตัวเพื่อการคลอดต่อประสบการณ์เกี่ยวกับการคลอดของผู้คลอดครรภ์แรกและผู้ช่วยเหลือ
12 การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญานักศึกษามหาวิทยาลัย ปี 2556 : การพัฒนาแบบวัดสุขภาวะทางปัญญาสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2556
13 การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลคลินิกในระยะคลอดสำหรับผู้คลอดวิถีธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2553
14 ผลของการคลอดวิถีธรรมชาติกับการคลอดปกติต่อระยะเวลาการคลอด ความเจ็บปวดและการฉีกขาดของฝีเย็บในผู้คลอดครรภ์แรก
15 ความรู้และความต้องการการให้บริการคลอดวิถีธรรมชาติของพยาบาลผดุงครรภ์ในภาคใต้
16 การพัฒนารูปแบบการดูแลสตรีหลังทำแท้ง
ปี พ.ศ. 2552
17 การพัฒนาศักยภาพพ่อแม่ เพื่อสอนเรื่องเพศให้กับลูก
ปี พ.ศ. 2551
18 การพัฒนาศักยภาพพ่อแม่เพื่อสอนเรื่องเพศให้กับลูก
19 รูปแบบการพัฒนาพยาบาลและผดุงครรภ์ สำหรับพยาบาลหน่วยฝากครรภ์ห้องคลอดในภาคใต้
20 การศึกษาและพัฒนาการดูแลสตรีตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ที่ทำแท้งผิดกฎหมายในภาคใต้
21 พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นชาย ในโรงเรียนสายสามัญ
ปี พ.ศ. 2550
22 การสอนเรื่องเพศของพ่อแม่ และความต้องการการเรียนรู้เรื่องเพศของลูก
ปี พ.ศ. 2549
23 ความต้องการการเรียนการสอนเพศศึกษาของครูผู้ปกครองและนักเรียน
ปี พ.ศ. 2548
24 การพัฒนาคุณภาพการบริการของพยาบาลผดุงครรภ์ในภาคใต้(เปลี่ยนชื่อหรือไม่)
25 พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นชายในโรงเรียนสายสามัญ
26 พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นหญิงในโรงเรียนอาชีวศึกษา
ปี พ.ศ. 2547
27 บทบาทพยาบาลผดุงครรภ์ตามการรับรู้ของพยาบาลและผู้รับบริการ
ปี พ.ศ. 2546
28 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าวิชาชีพพยาบาลผดุงครรภ์กับคุณภาพการพยาบาลตามการรับรู้ของพยาบาลในภาคใต้
ปี พ.ศ. 2540
29 คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกหลังรับรังสีรักษา
ปี พ.ศ. 2538
30 การดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ เอช ไอ วี
ปี พ.ศ. 2522
31 สัมพันธภาพของมารดาและทารก และการปรับตัวต่อการเป็นมารดาภายหลังคลอดของมารดาวัยรุ่นที่มีบุตรคนแรก