ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุรีย์พร กฤษเจริญ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 กัญจนี พลอินทร์ 29
2 วรางคณา ชัชเวช 25
3 ฐิติพร อิงคถาวรวงศ์ 17
4 โสเพ็ญ ชูนวล 17
5 ปราณี พงศ์ไพบูลย์ 17
6 เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย 12
7 ศศิกานต์ กาละ 11
8 ปรียา แก้วพิมล 11
9 สุภาพ มากสุวรรณ 10
10 งบประมาณแผ่นดิน 9
11 วัฒนา ศรีพจนารถ 7
12 ชุติวรรณ ปุรินทราภิบาล 6
13 จิตใส ลาวัลย์ตระกูล 6
14 สุนันทา ยังวนิชเศรษฐ 5
15 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 5
16 ศศิธร พุมดวง 4
17 จัณทร์ปภัสร์ เครือแก้ว 4
18 วิไลพร สมานกสิกรณ์ 4
19 ศิริรัตน์ โกศัลวัฒน์ 4
20 กัลยาณี บุญสิน 4
21 พรทิพย์ อารีย์กุล 4
22 อุษณีย์ เพชรรัชตะชาติ 3
23 อำไพพร ก่อตระกูล 3
24 ปรัชญานันท์ เที่ยงจรรยา 3
25 กุลทัต หงส์ชยางกูร 3
26 พระโสนัม เล็บซา 3
27 วัชรี จงไพบูลย์พัฒนะ 3
28 อุดม พานทอง 3
29 ถนอมศรี อินทนนท์ 3
30 สาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง 2
31 เบญญาภา ธิติมาพงษ์ 2
32 จิตติ ลาวัลย์ตระกูล 2
33 ละมูล บูรณศิริ 2
34 สุภรณ์วดี บัวบาน 1
35 อรทัย หนูสอน 1
36 อุรัตน์ อัตนะ 1
37 เกตย์สิริ ศรีวิไล 1
38 ธิดาภรณ์ พรหมจันทร์ 1
39 จตุพร ช้างพลาย 1
40 ชนม์รฎา นุธรรมโชติ 1
41 พายัพ มาศนิยม 1
42 จิตใส 1
43 กอบกาญจน์ ศรประสิทธิ์ 1
44 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 1
45 จีรเนาว์ ทัศศรี 1
46 ธเนศ รัตนวิไล 1
47 ชุดาณัฏฐ์ ขุนเพชร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 4
2 2561 3
3 2560 2
4 2559 2
5 2558 3
6 2557 2
7 2556 1
8 2553 3
9 2552 1
10 2551 4
11 2550 1
12 2549 1
13 2548 3
14 2547 1
15 2546 1
16 2540 1
17 2538 1
18 2522 1
19 543 58
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 ประสบการณ์การเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ต่อการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง รายวิชาพยาธิสรีสวิทยาและเภสัชวิทยาขั้นสูงทางการผดุงครรภ์
2 การพัฒนาระบบการสนับสนุนการคลอดอย่างต่อเนื่องและประสิทธิผลต่อความเจ็บปวดและระยะเวลาการคลอดของผู้คลอดครรภ์แรก
3 ผลของการทบทวนความรู้ก่อนสอบเพื่อขึ้นทะเบียบและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพและผดุงครรภ์ รายวิชาผดุงครรภ์ ของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต่อคะแนนการสอบในรายวิชาผดุงครรภ์
4 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการผดุงครรภ์โดยเน้นการมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ต่อผลสัมฤทธิ์ในการเรียนและความพึงพอใจต่อการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปี พ.ศ. 2561
5 ผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกเพื่อส่งเสริมการสนับสนุนและคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ต่อสมรรถนะการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในมารดาวัยรุ่น
6 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้หญิงที่มีความละเอียดอ่อนต่อมิติเพศภาวะ
7 ประสบการณ์และผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาที่เรียนแบบ R2D2 ในรายวิชาพยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาขั้นสูงทางการผดุงครรภ์
ปี พ.ศ. 2560
8 สถานการณ์สุขภาพประชาชน เขต 12
9 ผลของโปรแกรมการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับพยาบาลวิชาชีพต่อสมรรถนะการส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วยนแม่
ปี พ.ศ. 2559
10 การจัดการเรียนการสอนและการเตรียมความพร้อมนักศึกษาเพื่อสอบวัดความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ รายวิชาผดุงครรภ์
11 ผลของการใช้รูปแบบการเตรียมตัวเพื่อการคลอดต่อประสบการณ์เกี่ยวกับการคลอดของผู้คลอดครรภ์แรกและผู้ช่วยเหลือ
ปี พ.ศ. 2558
12 ผลของโปรแกรมการเตรียมญาติเพื่อช่วยเหลือผู้คลอดวิถีธรรมชาติต่อความเจ็บปวด ความพึงพอใจของผู้คลอดต่อการช่วยเหลือของญาติ และความพึงพอใจของพยาบาลต่อการให้บริการคลอดวิถีธรรมชาติ
13 การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลคลินิกในระยะคลอดสำหรับผู้คลอดวิถีธรรมชาติ
14 การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญานักศึกษามหาวิทยาลัย ปี 2556 : การพัฒนาแบบวัดสุขภาวะทางปัญญาสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2557
15 ผลของการใช้รูปแบบการเตรียมตัวเพื่อการคลอดต่อประสบการณ์เกี่ยวกับการคลอดของผู้คลอดครรภ์แรกและผู้ช่วยเหลือ
16 การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญานักศึกษามหาวิทยาลัย ปี 2556 : การพัฒนาแบบวัดสุขภาวะทางปัญญาสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2556
17 การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลคลินิกในระยะคลอดสำหรับผู้คลอดวิถีธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2553
18 ผลของการคลอดวิถีธรรมชาติกับการคลอดปกติต่อระยะเวลาการคลอด ความเจ็บปวดและการฉีกขาดของฝีเย็บในผู้คลอดครรภ์แรก
19 ความรู้และความต้องการการให้บริการคลอดวิถีธรรมชาติของพยาบาลผดุงครรภ์ในภาคใต้
20 การพัฒนารูปแบบการดูแลสตรีหลังทำแท้ง
ปี พ.ศ. 2552
21 การพัฒนาศักยภาพพ่อแม่ เพื่อสอนเรื่องเพศให้กับลูก
ปี พ.ศ. 2551
22 การพัฒนาศักยภาพพ่อแม่เพื่อสอนเรื่องเพศให้กับลูก
23 รูปแบบการพัฒนาพยาบาลและผดุงครรภ์ สำหรับพยาบาลหน่วยฝากครรภ์ห้องคลอดในภาคใต้
24 การศึกษาและพัฒนาการดูแลสตรีตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ที่ทำแท้งผิดกฎหมายในภาคใต้
25 พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นชาย ในโรงเรียนสายสามัญ
ปี พ.ศ. 2550
26 การสอนเรื่องเพศของพ่อแม่ และความต้องการการเรียนรู้เรื่องเพศของลูก
ปี พ.ศ. 2549
27 ความต้องการการเรียนการสอนเพศศึกษาของครูผู้ปกครองและนักเรียน
ปี พ.ศ. 2548
28 การพัฒนาคุณภาพการบริการของพยาบาลผดุงครรภ์ในภาคใต้(เปลี่ยนชื่อหรือไม่)
29 พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นชายในโรงเรียนสายสามัญ
30 พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นหญิงในโรงเรียนอาชีวศึกษา
ปี พ.ศ. 2547
31 บทบาทพยาบาลผดุงครรภ์ตามการรับรู้ของพยาบาลและผู้รับบริการ
ปี พ.ศ. 2546
32 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าวิชาชีพพยาบาลผดุงครรภ์กับคุณภาพการพยาบาลตามการรับรู้ของพยาบาลในภาคใต้
ปี พ.ศ. 2540
33 คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกหลังรับรังสีรักษา
ปี พ.ศ. 2538
34 การดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ เอช ไอ วี
ปี พ.ศ. 2522
35 สัมพันธภาพของมารดาและทารก และการปรับตัวต่อการเป็นมารดาภายหลังคลอดของมารดาวัยรุ่นที่มีบุตรคนแรก