ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุริยา วีรวงศ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อาภา ศิริวงศ์ ณ อยุธยา 9
2 กอบกุล สามัคคี 7
3 วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์ 5
4 นฤมล อรุโณทัย 5
5 นภัส กอร์ดอน 5
6 ประโยชน์ เจริญสุข 5
7 นฤมล บรรจงจิตร์ 5
8 นิตยา กัทลีรดะพันธุ์ 4
9 อเนกพล เกื้อมา 4
10 พินิจ ลาภธนานนท์ 4
11 อมรา พงศาพิชญ์ 3
12 รัตนา จารุเบญจ 3
13 สุดธิดา วงศ์สถาพรพัฒน์ 3
14 สุทธิลักษณ์ สมิตะสิริ 2
15 ธรา วิริยะพานิช 2
16 รุ่งรัตน์ ศิริวโรดม 2
17 อทิตดา บุญประเดิม 2
18 ฉันทนา บรรพศิริโชติ 2
19 จรณะ ทรัพย์สุวรรณ 2
20 ดำรงค์ วัฒนา 2
21 วันเพ็ญ รัศมีโสภาพร 2
22 อัครเดช ไชยเพิ่ม 2
23 อรพินท์ บรรจง 2
24 อดิศวร์ หลายชูไทย 1
25 วิภา ด่านธำรงกูล 1
26 อังคณา ชินเดช 1
27 วิชัย โปษยะจินดา 1
28 อังกาบ กอศรีพร 1
29 อุษณีย์ พึ่งปาน 1
30 สุจิรา วิจิตร 1
31 จิรวรรณ ตั้งจิตเมธี 1
32 พิชญ์สินี วาณิชพราหมณ์ 1
33 กิ่งแก้ว บัวเพชร 1
34 ชุมพล อังควิศิษฐพันธ์ 1
35 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2550 2
2 2549 2
3 2548 1
4 2547 1
5 2546 3
6 2544 3
7 2543 3
8 2542 5
9 2541 3
10 2540 6
11 2538 1
12 2537 1
13 2536 1
14 2535 1
15 2517 1
16 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2550
1 องค์กรชุมชนที่มีการจัดการความรู้และกระบวนการเรียนรู้ : กรณีศึกษา ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนไม้เรียง จังหวัดนครศรีธรรมราช
2 วิถีชีวิตชุมชนกับการพึ่งพิงป่า
ปี พ.ศ. 2549
3 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนในกรุงเทพมหานคร
4 การมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนคีรีวง อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปี พ.ศ. 2548
5 วิถีชีวิตชุมชนกับการพึ่งพิงป่า
ปี พ.ศ. 2547
6 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับคุณภาพชีวิตของประชากรในอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2546
7 การสร้างและพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคม
8 การรับรู้และพฤติกรรมเสี่ยงต่อภาวะสุขภาพของคนในกรุงเทพมหานคร
9 โครงการสำรวจวิจัยและปฎิบัติงานสังคมในชุมชน โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง
ปี พ.ศ. 2544
10 สุราในสังคมไทย : ผลการศึกษา โครงการศึกษาปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อหามาตรการทางเลือกป้องกันแก้ไข
11 โครงการสำรวจวิจัยและปฎิบัติงานสังคมในชุมชน โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง
12 การสร้างและพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพชีวิต และพัฒนาสังคม ระยะที่ 2
ปี พ.ศ. 2543
13 โครงการศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลองค์การมหาชน
14 โครงการศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลองค์การมหาชน
15 การสร้างและพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพชีวิต และพัฒนาสังคม ระยะที่ 2
ปี พ.ศ. 2542
16 โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา : การเปลี่ยนแปลงสถานภาพการถือครองที่ดิน
17 การประเมินสถานการณ์ป้องกันแก้ไขปัญหาโสเภณีเด็กศึกษากรณีองค์กรรัฐ และองค์กรพัฒนาเอกชน
18 การรับรู้และพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมของคนกรุงเทพมหานคร
19 โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา : แรงงานเด็กในภาวะงานรับจ้างเหมาของครัวเรือน
20 การศึกษาทัศนคติต่อประเด็นภาวะทางสังคมของประชากรที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและภูมิภาค
ปี พ.ศ. 2541
21 การรับรู้และพฤติกรรมเสี่ยงต่อภาวะสุขภาพของคนในกรุงเทพมหานคร
22 วิถีชีวิตคนกรุงเทพมหานคร โครงการวิจัยเนื่องในวโรกาสกาญจนาภิเษกสมโภช กรุงเทพมหานคร ในรอบ 50 ปี
23 การรับรู้และพฤติกรรมเสี่ยงต่อภาวะสุขภาพของคนในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2540
24 วิถีชีวิตคนกรุงเทพมหานคร โครงการวิจัยเนื่องในวโรกาสกาญจนาภิเษกสมโภช กรุงเทพมหานคร ในรอบ 50 ปี
25 การประเมินสถานการณ์ป้องกันแก้ไขปัญหาโสเภณีเด็กศึกษากรณีองค์กรรัฐ และองค์กรพัฒนาเอกชน
26 การรับรู้และพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมของคนกรุงเทพมหานคร
27 การศึกษาทัศนคติต่อประเด็นภาวะทางสังคมของประชากรที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและภูมิภาค
28 การสำรวจทัศนคติต่อภาวะทางสังคมในเขตเมือง ปี 2537
29 การประเมินความยั่งยืนของกระบวนการสื่อสารทางสุขภาพ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ปี พ.ศ. 2538
30 การสำรวจทัศนคติต่อภาวะทางสังคมในเขตเมือง ปี 2537
ปี พ.ศ. 2537
31 การสำรวจทัศนคติต่อภาวะทางสังคมในเขตเมืองปี พ.ศ. 2537 : รายงานการสำรวจ
ปี พ.ศ. 2536
32 โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา : การเปลี่ยนแปลงสถานภาพการถือครองที่ดิน
ปี พ.ศ. 2535
33 โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา : แรงงานเด็กในภาวะงานรับจ้างเหมาของครัวเรือน
ปี พ.ศ. 2517
34 "ลักษณะสมัยใหม่": การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างชุมชนหมู่บ้าน กับชุมชนเมือง ภายในจังหวัดชลบุรี
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
35 การประเมินความยั่งยืนของกระบวนการสื่อสารทางสุขภาพ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม