ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อลงกต อินทรชาติ 7
2 อรรถวุฒิ กันทะวงศ์ 6
3 นงนุช รักสกุลไทย 6
4 ลิขิต ชูชิต 6
5 ปราณิศา เชื้อโพธิ์หัก 6
6 นิพนธ์ เสนอินทร์ 4
7 จิราพร รุ่งเลิศเกรียงไกร 4
8 สาโรจน์ เริ่มดำริห์ 3
9 เรณู ยาชิโร 3
10 กำจัด รื่นเริงดี 3
11 สมร พรชื่นชูวงศ์ 2
12 จิราภรณ์ ไตรศักดิ์ 2
13 เฉลิมชัย อยู่สำราญ 2
14 จันทร์จรัส วัฒนะโชติ 2
15 นารีรัตน์ ฤทธิรุตม์ 2
16 พันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธุ์ 2
17 เมธี จันทโรปกรณ์ 2
18 นฤชิต ดำปิน 2
19 ปรเมษฐ์ พลอยประดับ 2
20 สุนันท์ ภัทรจินดา 2
21 ประจวบ หลำอุบล 2
22 ไตรเทพ วิชย์โกวิทเทน 2
23 เรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์ 2
24 สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี 2
25 วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม 2
26 วันชัย วรวัฒนเมธีกุล 2
27 แขวลี วิบูลย์กิจ 2
28 สุพัตรา อมรนพวงศ์ 2
29 สายันต์ จันทร์เสถียร 2
30 อศิรวัฒน์ ปรีชา 1
31 อัมพร บัวที 1
32 เทพบุตร เวชกามา 1
33 ชัชรี แก้วสุรลิขิต 1
34 ไทยถาวร เลิศวิทยาประสิทธิ 1
35 มณฑล อนงค์พรยศกุล 1
36 ปุญชรัสมิ์ ก่อเจริญวัฒน์ 1
37 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
38 จิตราภรณ์ ฟักโสภา 1
39 ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี 1
40 ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ 1
41 สุภาวดี พุ่มพวง 1
42 อุทัยรัตน์ ณ นคร 1
43 นายศิราวุธ กลิ่นบุหงา กลิ่นบุหงา 1
44 น.ส.เนตรชนก ธรรมเนียมดี ธรรมเนียมดี 1
45 วาสนา อากรรัตน์ 1
46 น.ส.อัญลักษณ์ วชิรไชยการ 1
47 นายบัญชา นิลเกิด 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 2
2 2555 1
3 2554 1
4 2553 1
5 2552 2
6 2551 1
7 2550 1
8 2547 1
9 2546 2
10 2545 1
11 2532 2
12 543 28
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การปรับปรุงพันธุ์กุ้งก้ามกรามโดยการคัดเลือกร่วมกับเครื่องหมายพันธุกรรม:ปีที่ 2
2 การเพาะและอนุบาลลูกปูม้าเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรปูม้าในธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2555
3 ชีววิทยาบางประการและความหลากหลายของเห็ดทะเล อันดับ Corallimorpharia ในอ่าวไทย
ปี พ.ศ. 2554
4 รูปแบบและวิธีการในการแช่แข็งและการใช้ประโยชน์น้ำเชื้อแช่แข็งปลากะรังหงส์
ปี พ.ศ. 2553
5 การผลิตปลาสวยงามและพรรรณไม้น้ำประดับ
ปี พ.ศ. 2552
6 การเก็บน้ำเชื้อและประสิทธิภาพในการผสมพันธุ์ ของน้ำเชื้อแช่แข็งของปลากะรังหงส์ Cromileptes altivelis
7 ประสิทธิภาพในการเก็บน้ำเชื้อแช่แข็งของปลากะรังหงส์, Cromileptes altivelis (Valenciennes, 1828)
ปี พ.ศ. 2551
8 ผลกระทบของการเลี้ยงหอยแมลงภู่แบบแพเชือกต่อคุณภาพดินตะกอนบริเวณอ่าวศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ปี พ.ศ. 2550
9 ผลผลิตขั้นต้นที่สัมพันธ์กับการเติบโตของหอยแมลงภู่บริเวณ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ปี พ.ศ. 2547
10 การเลี้ยงกุ้งแชบ๊วย 2 ชนิดด้วยระบบปิด
ปี พ.ศ. 2546
11 การพัฒนาศักยภาพและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงและการแปรรูปสัตว์น้ำเศรษฐกิจแบบครบวงจร
12 การพัฒนาศักยภาพและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง และการแปรรูปสัตว์น้ำเศรษฐกิจแบบครบวงจร
ปี พ.ศ. 2545
13 การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการลงเกาะของลูกหอยแมลงภู่วัยอ่อนในธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2532
14 การเปลี่ยนแปลงของปริมาณออกซิเจนในบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำแบบหนาแน่น
15 การเปลี่ยนแปลงของปริมาณออกซิเจนในบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำแบบหนาแน่น