ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุริยะ วงศ์คงคาเทพ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การพัฒนาเขตพื้นที่ เครือข่ายบริการสุขภาพที่ ๕
ปี พ.ศ. 2554
2 ข้อเสนอต่อการพัฒนาระบบการสร้างเสริมสุขภาพของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2553
3 การประเมินผลเพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพกองทุนสุขภาพระดับตำบลในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าภายใต้แนวคิดการบริหารจัดการที่ดี
4 สถานการณ์และยุทธศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาพของประเทศไทย พ.ศ.2545-2553
ปี พ.ศ. 2551
5 สถานการณ์และข้อเสนอแนะต่อกระบวนการวางแผนสาธารณสุขระดับจังหวัด กรณีศึกษาในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
ปี พ.ศ. 2547
6 การประเมินผลการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ : กรณีศึกษาสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข