ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุริน ชุมสาย ณ อยุธยา
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 บรรจบ ภิรมย์คำ 3
2 กุลธิดา นุกูลธรรม 2
3 ดร.ภทรพร ยุทธาภรณ์พินิจ 1
4 นางสาวศรีนิตย์ บุญทอง 1
5 รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล 1
6 ฝอยฝา ชุติดำรง 1
7 เจษฎา แก้วกัลยา 1
8 ปาริชาติ จันทร์เพ็ญ 1
9 อุทัยรัตน์ ณ นคร 1
10 อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์ 1
11 วันชัย อรุณประภารัตน์ 1
12 วรวิทย์ สิริพลวัฒน์ 1
13 บัญชา ขวัญยืน 1
14 ยุทธนา ตาละลักษมณ์ 1
15 ธนภณ พันธเสน 1
16 สุมิตร สุวรรณ 1
17 ภัทรนันท์ ทักขนนท์ 1
18 สันติ ทองพำนัก 1
19 นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์ 1
20 สคาร ทีจันทึก 1
21 รัชด ชมภูนิช 1
22 สุพิตร สมาหิโต 1
23 ดำรงค์ ศรีพระราม 1
24 มยุรี ถนอมสุข 1
25 ชูเกียรติ รักซ้อน 1
26 สมชาย ดอนเจดีย์ 1
27 ชูพันธุ์ ชมภูจันทร์ 1
28 วุฒิชัย กปิลกาญจน์ 1
29 ชัชรี นฤทุม 1
30 สาคร ชินวงค์ 1
31 สมบัติ ชิณะวงศ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 3
2 2555 4
3 2554 1
4 2553 1
5 2552 1
6 2551 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงทักษะชีวิตและจิตอาสาในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2 เรื่องความพึงพอใจของนิสิตครูระดับปริญญาตรีต่อการให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา
3 โครงการวิจัยเรื่องการศึกษาความเข้มแข็งและความต้องการในการพัฒนาอาชีพของชุมชนในจังหวัดนครปฐม
ปี พ.ศ. 2555
4 การถอดรูปแบบการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนแบบอย่าง
5 การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนโดยใช้ระบบคู่สัญญา
6 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7 พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ปี พ.ศ. 2554
8 การบูรณาการคุณลักษณะอันพึงประสงค์และเจตคติต่อวิชาชีพครูในรายวิชากลยุทธ์การจัดการเรียนรู้
ปี พ.ศ. 2553
9 การบูรณาการสมรรถนะความเป็นครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูและเจตคติต่อวิชาชีพครูในรายวิชากลยุทธ์การจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์
ปี พ.ศ. 2552
10 การให้คำปรึกษาโดยใช้ระบบคู่สัญญาสำหรับนิสิตครูระดับปริญญาตรีเพื่อเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มาตรฐานความรู้ ความมีวินัยในตนเองและเจตคติต่อวิชาชีพครู
ปี พ.ศ. 2551
11 การให้คำปรึกษาโดยใช้ระบบคู่สัญญาสำหรับนิสิตครูระดับปริญญาตรีเพื่อเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มาตรฐานความรู้ ความมีวินัยในตนเองและเจตคติต่อวิชาชีพครู