ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุรินทร์ เศรษฐมานิต
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- สุรินทร์ เศษฐมานิต
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2539
1 รายงานการประเมินผลการดำเนินงาน ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ เสนอต่อ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2524
2 วิจัยอย่างไรที่มหาวิทยาลัยมุ่งหวัง
ปี พ.ศ. 2523
3 เครื่องกรองน้ำแบบไหลขึ้นชนิดเร็ว
ปี พ.ศ. 2521
4 การใช้ถังกรองไร้อากาศทำความสะอาดน้ำโสโครกจากบ้านพักอาศัย
5 ผลของความเข้มข้นของผงขัดทำความสะอาดต่อระบบกำจัดน้ำเสีย วิธีชีววิทยาแบบแอร์โรบิค
ปี พ.ศ. 2520
6 การกำจัดตะกอนจุลินทรีย์จากห้วยขวางโดยการย่อยสลายแบบใช้อ๊อกซิเจน
ปี พ.ศ. 2518
7 การศึกษาวิธีออกแบบระบบกำจัดน้ำโสโครกจากมันสำปะหลัง โดยวิธีใช้เหตุผลต่อเนื่อง
ปี พ.ศ. 2511
8 ข้อมูลการใช้น้ำของพลเมืองในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่