ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุริชัย หวันแก้ว
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ปัทมนันท์ ปุณเสรีพิพัฒน์ 5
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 4
3 สุจริต คูณธนกุลวงศ์ 3
4 ยุทธพร ประสานศรี 2
5 สุรางครัตน์ จำเนียรพล 2
6 อุทัย ดุลยเกษม 2
7 โชคชัย สุทธิธรรมจิต 2
8 เอกรินทร์ ต่วนศิริ 2
9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์ 2
10 อมรา พงศาพิชญ์ 2
11 ชัยยุทธ สุขศรี 2
12 จรัส สุวรรณมาลา 2
13 สุภางค์ จันทวานิช 2
14 ไพศาล สันติธรรมนนท์ 2
15 เขียน ธีระวิทย์ 1
16 ปรียารัตน์ โล่ห์วิสุทธิ์ 1
17 ณรงค์ บุญสวยขวัญ 1
18 ทิวา วงศ์ธนาภา 1
19 เกียรติชัย สารเศวต 1
20 ชลาธิป ทรัพย์มณี 1
21 วีระ สมบูรณ์ 1
22 ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ 1
23 ภัณฑิล จิตต์หมวด 1
24 อังคณา อาตมียะนันท์ 1
25 นภา ชมไพบูลย์ 1
26 นิพนธ์ พัวพงศกร 1
27 รณยุทธ จิตรดอน 1
28 ดาริน กีฏามระ 1
29 วีรวรรณ ศิริจิรกาล 1
30 มัทนา พนาพิรามัน 1
31 จีระวรรณ์ บรรเทาทุกข์ 1
32 เอนก หิรัญรักษ์ 1
33 อภิชัย พันธเสน 1
34 Weera Somboon 1
35 Surichai Hwankaeow 1
36 Thonsapol Kaeowphapan 1
37 สมชัย สายสุขสวัสดิ์ 1
38 ทศพล แก้วประพันธ์ 1
39 ปรีชา คุวินทร์พันธุ์ 1
40 เพ็ญพร ธีระสวัสดิ์ 1
41 สุวัฒนา ธาดานิติ 1
42 วุฒิชัย พรรณเชษฐ์ 1
43 นพนันท์ ตาปนานนท์ 1
44 ประธาน อารีพล 1
45 วันชัย มีชาติ 1
46 อุทัย บุญประเสริฐ 1
47 จีระวรรณ์ บรรเทาทุกข์, 2520- 1
48 ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ, 2523- 1
49 วัฒนา สุวรรณแสง จั่นเจริญ 1
50 ศิริเพ็ญ ศุภกาญจนกันติ 1
51 แสงสันต์ พานิช 1
52 ธเรศ ศรีสถิตย์ 1
53 ประภาส ปิ่นตบแต่ง 1
54 อรอร ภู่เจริญ 1
55 กนกพรรณ อยู่ชา 1
56 กุณฑีร์ ตั้งตระกูล 1
57 กุลลดา เกษบุญชู มี้ด 1
58 เอก ตั้งทรัพย์วัฒนา 1
59 คเชนทร์ เรือนทอง 1
60 ธัญญาภรณ์ จันทรเวช 1
61 ชนิตา รักษ์พลเมือง 1
62 ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ 1
63 ศุจิกานต์ วทาทิยาภรณ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 6
2 2552 4
3 2551 2
4 2550 2
5 2549 1
6 2548 2
7 2547 4
8 2546 2
9 2544 1
10 2543 3
11 2539 3
12 2537 1
13 2536 2
14 2530 2
15 2529 2
16 2528 5
17 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดสวัสดิการสังคมแก่แรงงานต่างชาติ: ศึกษากรณีจังหวัดสมุทรสาคร
2 การเมืองแห่งอัตลักษณ์ : ความหลากหลายและพลวัตของ "มลายูมุสลิมปัตตานี" ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
3 สินค้าสัญลักษณ์ในพื้นที่เคลื่อนไหวทางการเมือง : ศึกษากรณีตลาดสินค้ากลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
4 การเมืองแห่งอัตลักษณ์ : ความหลากหลายและพลวัตของ "มลายูมุสลิมปัตตานี" ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
5 สินค้าสัญลักษณ์ในพื้นที่เคลื่อนไหวทางการเมือง ศึกษากรณีตลาดสินค้ากลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
6 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดสวัสดิการสังคมแก่แรงงานต่างชาติ :
ปี พ.ศ. 2552
7 เครือข่ายความรู้สังคมวิทยาชนบทเอเชียกับนโยบายการพัฒนาประเทศ (ระยะที่ 2)
8 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดการทรัพยากรน้ำเชิงพื้นที่พร้อมระบบสนับสนุนการตัดสินใจ และกระบวนการทางสังคมในบริเวณพื้นที่จังหวัดระยอง
9 ความรับผิดรับชอบขององค์กรพัฒนาเอกชนต่อผู้รับบริการ : ศึกษากรณีองค์กรพัฒนาเอกชนด้านเด็ก
10 ความรับผิดชอบขององค์กรพัฒนาเอกชนต่อผู้รับบริการ : ศึกษากรณีองค์กรพัฒนาเอกชนด้านเด็ก
ปี พ.ศ. 2551
11 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดการทรัพยากรน้ำเชิงพื้นที่พร้อมระบบสนับสนุนการตัดสินใจ และกระบวนการทางสังคมในบริเวณพื้นที่จังหวัดระยอง
12 โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมภาคีความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเสริมสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
ปี พ.ศ. 2550
13 การศึกษาถึงความสอดคล้องระหว่างหลักการกับผลการปฏิบัติงาน ของผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ : รายงานผลการวิจัย
14 The Nippon Foundation Fellowships for Asian Pubiic Intellectuals (API Fellowship Program ปีที่ 8)
ปี พ.ศ. 2549
15 ชีวิตข้ามแดนกับโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม : โลกาภิวัตน์ในประสบการณ์ของเยาวชน
ปี พ.ศ. 2548
16 ผลกระทบจากสงครามยาเสพติด : ศึกษากรณีครอบครัวผู้ตกเป็นเหยื่อในเหตุการณ์ระหว่าง 1 กุมภาพันธ์ ถึง 30 เมษายน 2546
17 การสื่อสารกับการตอบสนองและการปรับตัวของผู้ถูกเวนคืนที่ดินในโครงการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 2 จังหวัดมุกดาหาร
ปี พ.ศ. 2547
18 การรับมือกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพในมิติหญิง-ชาย : ศึกษากรณีหมู่บ้านกระเหรี่ยงคลิตี้ล่าง จังหวัดกาญจนบุรี
19 วาทกรรมทุนทางสังคม : กระบวนการสร้างแนวคิดและปฏิบัติการในบริบทการพัฒนาของไทย (พ.ศ. 2540 - 2546)
20 การทบทวนศึกษาพันธกิจการปฏิรูประบบสุขภาพในอนาคต : มุมมองจากองค์กรท้องถิ่น ประชาสังคม และทุนทางสังคม
21 การรับมือกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม ที่มีผลต่อสุขภาพในมิติหญิง-ชาย : ศึกษากรณีหมู่บ้านกะเหรี่ยงคลิตี้ล่าง จังหวัดกาญจนบุรี
ปี พ.ศ. 2546
22 ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของชาวไทยมุสลิม : ศึกษากรณีองค์กรต่อต้านสงครามในอัฟกานิสถาน 2544-2545
23 บทปริทัศน์บทความเรื่อง การวิจัยและพัฒนาประชาคมพุทธมณฑล
ปี พ.ศ. 2544
24 กระบวนการกลายเป็นคนชายขอบ
ปี พ.ศ. 2543
25 ผลกระทบทางสังคมจากการพัฒนาอุตสาหกรรมชายฝั่งทะเลตะวันออก ต่อชุมชนท้องถิ่น : รายงานผลการวิจัย
26 การพัฒนารูปแบบการศึกษาชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
27 แบบแผนการเรียนรู้เกี่ยวกับชนบทในมหาวิทยาลัยไทย : สังเคราะห์ในภาพรวม : รายงานการวิจัย (ฉบับสมบูรณ์)
ปี พ.ศ. 2539
28 เขียนบทความเรื่อง เมืองไทยในความใฝ่ฝันของนักคิดอาวุโส :ผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม
29 ปัจจัยทางสังคมเศรษฐกิจที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงาน ของข้าราชการกรมสรรพากรภาคกลาง
30 เงื่อนไขทางสังคมที่มีผลต่อปรากฎการณ์การก่อเหตุทะเลาะวิวาท ของนักเรียนอาชีวะ : ศึกษากรณีโรงเรียนอาชีวะแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2537
31 ผลกระทบของการพัฒนาอุตสาหกรรมชายฝั่งทะเลตะวันออก ต่อการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต
ปี พ.ศ. 2536
32 ความขัดแย้งทางสังคมในกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจระดับท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีหมู่บ้านแห่งหนึ่งในอำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
33 แบบแผนและปัจจัย ที่มีอิทธิพลต่อการเข้าร่วมขบวนการทางสังคมของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข : ศึกษาเฉพาะกรณีเหตุการณ์เดือนพฤษภาคม 2535
ปี พ.ศ. 2530
34 บทบาทขององค์กรพัฒนาเอกชนในการส่งเสริมการพัฒนา แบบมีส่วนร่วม : กรณีศึกษาโครงการพัฒนาชนบทแควระบม-สียัด
35 การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชนบทของกลุ่มเกษตรกร
ปี พ.ศ. 2529
36 โครงการการศึกษาเพื่อกำหนดกรอบการวางแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 5 : รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
37 ผลกระทบของการฝึกอบรมอาชีพเยาวชนต่อการตัดสินใจประกอบอาชีพ : ศึกษากรณีศูนย์ฝึกอาชีพเยาวชนแบบผสมผสาน อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี
ปี พ.ศ. 2528
38 บทเรียนเชิงกลยุทธการพัฒนา : รายงานการวิจัย
39 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยากับสถานการณ์การพัฒนาปัจจุบัน
40 ผลกระทบจากปัญหาตลาดข้าวต่อชุมชนในจังหวัดฉะเชิงเทราและแนวทางแก้ไข : รายงานผลการวิจัย
41 นโยบายความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นต่อไทย
42 การศึกษากับการมีงานทำ