ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุริชัย หวันแก้ว
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ปัทมนันท์ ปุณเสรีพิพัฒน์ 5
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 4
3 สุจริต คูณธนกุลวงศ์ 3
4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์ 2
5 เอกรินทร์ ต่วนศิริ 2
6 จรัส สุวรรณมาลา 2
7 ยุทธพร ประสานศรี 2
8 อุทัย ดุลยเกษม 2
9 อมรา พงศาพิชญ์ 2
10 สุภางค์ จันทวานิช 2
11 สุรางครัตน์ จำเนียรพล 2
12 ไพศาล สันติธรรมนนท์ 2
13 ชัยยุทธ สุขศรี 2
14 โชคชัย สุทธิธรรมจิต 2
15 Surichai Hwankaeow 1
16 Thonsapol Kaeowphapan 1
17 Weera Somboon 1
18 สมชัย สายสุขสวัสดิ์ 1
19 อภิชัย พันธเสน 1
20 เกียรติชัย สารเศวต 1
21 เอนก หิรัญรักษ์ 1
22 ปรียารัตน์ โล่ห์วิสุทธิ์ 1
23 ทิวา วงศ์ธนาภา 1
24 วีระ สมบูรณ์ 1
25 ทศพล แก้วประพันธ์ 1
26 วัฒนา สุวรรณแสง จั่นเจริญ 1
27 ศิริเพ็ญ ศุภกาญจนกันติ 1
28 เขียน ธีระวิทย์ 1
29 อุทัย บุญประเสริฐ 1
30 วันชัย มีชาติ 1
31 สุวัฒนา ธาดานิติ 1
32 ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ, 2523- 1
33 จีระวรรณ์ บรรเทาทุกข์, 2520- 1
34 รณยุทธ จิตรดอน 1
35 วีรวรรณ ศิริจิรกาล 1
36 มัทนา พนาพิรามัน 1
37 จีระวรรณ์ บรรเทาทุกข์ 1
38 นิพนธ์ พัวพงศกร 1
39 ศุจิกานต์ วทาทิยาภรณ์ 1
40 ธัญญาภรณ์ จันทรเวช 1
41 คเชนทร์ เรือนทอง 1
42 ชนิตา รักษ์พลเมือง 1
43 ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ 1
44 ปรีชา คุวินทร์พันธุ์ 1
45 ธเรศ ศรีสถิตย์ 1
46 แสงสันต์ พานิช 1
47 เพ็ญพร ธีระสวัสดิ์ 1
48 วุฒิชัย พรรณเชษฐ์ 1
49 นพนันท์ ตาปนานนท์ 1
50 ประธาน อารีพล 1
51 เอก ตั้งทรัพย์วัฒนา 1
52 กุลลดา เกษบุญชู มี้ด 1
53 ภัณฑิล จิตต์หมวด 1
54 ชลาธิป ทรัพย์มณี 1
55 อังคณา อาตมียะนันท์ 1
56 นภา ชมไพบูลย์ 1
57 ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ 1
58 ดาริน กีฏามระ 1
59 ประภาส ปิ่นตบแต่ง 1
60 อรอร ภู่เจริญ 1
61 กนกพรรณ อยู่ชา 1
62 กุณฑีร์ ตั้งตระกูล 1
63 ณรงค์ บุญสวยขวัญ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 6
2 2552 4
3 2551 2
4 2550 2
5 2549 1
6 2548 4
7 2547 4
8 2546 2
9 2544 1
10 2543 3
11 2539 3
12 2537 1
13 2536 2
14 2530 2
15 2529 2
16 2528 5
17 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดสวัสดิการสังคมแก่แรงงานต่างชาติ: ศึกษากรณีจังหวัดสมุทรสาคร
2 การเมืองแห่งอัตลักษณ์ : ความหลากหลายและพลวัตของ "มลายูมุสลิมปัตตานี" ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
3 สินค้าสัญลักษณ์ในพื้นที่เคลื่อนไหวทางการเมือง : ศึกษากรณีตลาดสินค้ากลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
4 การเมืองแห่งอัตลักษณ์ : ความหลากหลายและพลวัตของ "มลายูมุสลิมปัตตานี" ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
5 สินค้าสัญลักษณ์ในพื้นที่เคลื่อนไหวทางการเมือง ศึกษากรณีตลาดสินค้ากลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
6 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดสวัสดิการสังคมแก่แรงงานต่างชาติ :
ปี พ.ศ. 2552
7 เครือข่ายความรู้สังคมวิทยาชนบทเอเชียกับนโยบายการพัฒนาประเทศ (ระยะที่ 2)
8 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดการทรัพยากรน้ำเชิงพื้นที่พร้อมระบบสนับสนุนการตัดสินใจ และกระบวนการทางสังคมในบริเวณพื้นที่จังหวัดระยอง
9 ความรับผิดรับชอบขององค์กรพัฒนาเอกชนต่อผู้รับบริการ : ศึกษากรณีองค์กรพัฒนาเอกชนด้านเด็ก
10 ความรับผิดชอบขององค์กรพัฒนาเอกชนต่อผู้รับบริการ : ศึกษากรณีองค์กรพัฒนาเอกชนด้านเด็ก
ปี พ.ศ. 2551
11 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดการทรัพยากรน้ำเชิงพื้นที่พร้อมระบบสนับสนุนการตัดสินใจ และกระบวนการทางสังคมในบริเวณพื้นที่จังหวัดระยอง
12 โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมภาคีความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเสริมสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
ปี พ.ศ. 2550
13 การศึกษาถึงความสอดคล้องระหว่างหลักการกับผลการปฏิบัติงาน ของผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ : รายงานผลการวิจัย
14 The Nippon Foundation Fellowships for Asian Pubiic Intellectuals (API Fellowship Program ปีที่ 8)
ปี พ.ศ. 2549
15 ชีวิตข้ามแดนกับโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม : โลกาภิวัตน์ในประสบการณ์ของเยาวชน
ปี พ.ศ. 2548
16 ผลกระทบจากสงครามยาเสพติด : ศึกษากรณีครอบครัวผู้ตกเป็นเหยื่อในเหตุการณ์ระหว่าง 1 กุมภาพันธ์ ถึง 30 เมษายน 2546
17 การสื่อสารกับการตอบสนองและการปรับตัวของผู้ถูกเวนคืนที่ดินในโครงการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 2 จังหวัดมุกดาหาร
18 ทั่วไป, ความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
19 ความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
ปี พ.ศ. 2547
20 การรับมือกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพในมิติหญิง-ชาย : ศึกษากรณีหมู่บ้านกระเหรี่ยงคลิตี้ล่าง จังหวัดกาญจนบุรี
21 วาทกรรมทุนทางสังคม : กระบวนการสร้างแนวคิดและปฏิบัติการในบริบทการพัฒนาของไทย (พ.ศ. 2540 - 2546)
22 การทบทวนศึกษาพันธกิจการปฏิรูประบบสุขภาพในอนาคต : มุมมองจากองค์กรท้องถิ่น ประชาสังคม และทุนทางสังคม
23 การรับมือกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม ที่มีผลต่อสุขภาพในมิติหญิง-ชาย : ศึกษากรณีหมู่บ้านกะเหรี่ยงคลิตี้ล่าง จังหวัดกาญจนบุรี
ปี พ.ศ. 2546
24 ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของชาวไทยมุสลิม : ศึกษากรณีองค์กรต่อต้านสงครามในอัฟกานิสถาน 2544-2545
25 บทปริทัศน์บทความเรื่อง การวิจัยและพัฒนาประชาคมพุทธมณฑล
ปี พ.ศ. 2544
26 กระบวนการกลายเป็นคนชายขอบ
ปี พ.ศ. 2543
27 ผลกระทบทางสังคมจากการพัฒนาอุตสาหกรรมชายฝั่งทะเลตะวันออก ต่อชุมชนท้องถิ่น : รายงานผลการวิจัย
28 การพัฒนารูปแบบการศึกษาชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
29 แบบแผนการเรียนรู้เกี่ยวกับชนบทในมหาวิทยาลัยไทย : สังเคราะห์ในภาพรวม : รายงานการวิจัย (ฉบับสมบูรณ์)
ปี พ.ศ. 2539
30 เขียนบทความเรื่อง เมืองไทยในความใฝ่ฝันของนักคิดอาวุโส :ผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม
31 ปัจจัยทางสังคมเศรษฐกิจที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงาน ของข้าราชการกรมสรรพากรภาคกลาง
32 เงื่อนไขทางสังคมที่มีผลต่อปรากฎการณ์การก่อเหตุทะเลาะวิวาท ของนักเรียนอาชีวะ : ศึกษากรณีโรงเรียนอาชีวะแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2537
33 ผลกระทบของการพัฒนาอุตสาหกรรมชายฝั่งทะเลตะวันออก ต่อการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต
ปี พ.ศ. 2536
34 ความขัดแย้งทางสังคมในกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจระดับท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีหมู่บ้านแห่งหนึ่งในอำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
35 แบบแผนและปัจจัย ที่มีอิทธิพลต่อการเข้าร่วมขบวนการทางสังคมของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข : ศึกษาเฉพาะกรณีเหตุการณ์เดือนพฤษภาคม 2535
ปี พ.ศ. 2530
36 บทบาทขององค์กรพัฒนาเอกชนในการส่งเสริมการพัฒนา แบบมีส่วนร่วม : กรณีศึกษาโครงการพัฒนาชนบทแควระบม-สียัด
37 การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชนบทของกลุ่มเกษตรกร
ปี พ.ศ. 2529
38 โครงการการศึกษาเพื่อกำหนดกรอบการวางแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 5 : รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
39 ผลกระทบของการฝึกอบรมอาชีพเยาวชนต่อการตัดสินใจประกอบอาชีพ : ศึกษากรณีศูนย์ฝึกอาชีพเยาวชนแบบผสมผสาน อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี
ปี พ.ศ. 2528
40 บทเรียนเชิงกลยุทธการพัฒนา : รายงานการวิจัย
41 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยากับสถานการณ์การพัฒนาปัจจุบัน
42 ผลกระทบจากปัญหาตลาดข้าวต่อชุมชนในจังหวัดฉะเชิงเทราและแนวทางแก้ไข : รายงานผลการวิจัย
43 นโยบายความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นต่อไทย
44 การศึกษากับการมีงานทำ