ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุพล ดุรงค์วัฒนา 2
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
3 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
4 Acom Sornsute 1
5 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
6 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
7 Chariya Uiyyasathian 1
8 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
9 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
10 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
11 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
12 สมชัย วัฒนการุณ 1
13 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
14 Thanathon Sesuk 1
15 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
16 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
17 กระมล ทองธรรมชาติ 1
18 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
19 ศุกันยา ห้วยผัด 1
20 Pantharee Boonsatorn 1
21 Waraporn Siriterm 1
22 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
23 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
24 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
25 วินัย งามแสง 1
26 Phanphen Wattanaarsakit 1
27 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
28 นภสร โกวรรธนะกุล 1
29 Chonticha Srisawang 1
30 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
31 Anawatch Mitpratan 1
32 Kasidit Nootong 1
33 สุวดี ยาป่าคาย 1
34 สิทธิพร แอกทอง 1
35 Chayaporn Supachartwong 1
36 Jittima Chatchawansaisin 1
37 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
38 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
39 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
40 สายฝน ควรผดุง 1
41 สิริพร สิวราวุฒิ 1
42 สมพร พรมดี 1
43 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
44 วาสนา เสียงดัง 1
45 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
46 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
47 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
48 สุวิชา ทองสิมา 1
49 วัลลภ แย้มเหมือน 1
50 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
51 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
52 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
53 ธวัชชัย สันติสุข 1
54 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
55 สำเริง แย้มโสภี 1
56 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
57 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
58 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
59 อวย เกตุสิงห์ 1
60 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
61 ประธาน ดาบเพชร 1
62 กมลชนก ยวดยง 1
63 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
64 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
65 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
66 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
67 Thada Jirajaras 1
68 Rajalida Lipikorn 1
69 Pornpimol Muanjai 1
70 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
71 ไววิทย์ พุทธารี 1
72 Varunee Padmasankh 1
73 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
74 เอกชัย อดุลยธรรม 1
75 Walaisiri Muangsiri 1
76 Suchin Arunsawatwong 1
77 Yeshey Penjor 1
78 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
79 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
80 กาญจนา แก้วเทพ 1
81 Srilert Chotpantarat 1
82 ศิริชัย ศิริกายะ 1
83 Boonchai Sangpetngam 1
84 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
85 Chalermpol Leevailoj 1
86 Vanida Chantarateptawan 1
87 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
88 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
89 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
90 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
91 วัฒนชัย สมิทธากร 1
92 Jaitip Paiboon 1
93 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
94 Wilai Anomasiri 1
95 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
96 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
97 วิไล ชินธเนศ 1
98 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
99 อุทัย บุญประเสริฐ 1
100 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
101 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
102 คัคนางค์ มณีศรี 1
103 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
104 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
105 Somying Tumwasorn 1
106 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
107 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
108 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
109 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
110 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
111 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
112 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
113 Kittisak Likhitwitayawuid 1
114 Panee Boonthavi 1
115 สุมา เมืองใย 1
116 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
117 พรรณี กาญจนพลู 1
118 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
119 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
120 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
121 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
122 วิมล เหมะจันทร 1
123 Chakkaphan Sutthirat 1
124 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
125 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
126 รุ่งราวี ทองกันยา 1
127 สุมิตรา พูลทอง 1
128 ๋Janes, Gavin W. 1
129 ชอุ่ม มลิลา 1
130 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
131 ประคอง ชอบเสียง 1
132 ละอองทิพย์ เหมะ 1
133 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
134 Vimolmas Lipipun 1
135 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
136 มยุรี ตันติสิระ 1
137 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
138 Garnpimol C. Ritthidej 1
139 Sumphan Wongseripipatana 1
140 Supa Chantharasakul 1
141 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
142 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
143 Naiyana Chaiyabutr 1
144 Kitpramuk Tantayaporn 1
145 Puttipongse Varavudhi 1
146 Sompol Sanguanrungsirikul 1
147 Ampa Luiengpirom 1
148 บรรจง คณะวรรณ 1
149 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
150 กำจัด มงคลกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2536 2