ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุรางค์รัตน์ วศินารมณ์
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ภาวนา พัฒนศรี 6
2 ชอบ เข็มกลัด 4
3 วันทนีย์ วาสิกะสิน 4
4 กมลภัทรา กรสิชล 2
5 นฤมล นิราทร 2
6 ปฐมาภรณ์ บุษปธำรง 2
7 อาภรณ์พันธ์ จันทร์สว่าง 2
8 สุดสงวน สุธีสร 2
9 ปาริชาติ วลัยเสถียร 2
10 สุทชิมน ศรีโชติ 2
11 ศักดิ์ศรี บริบาลบรรพตเขตต์ 2
12 มาลี พฤกษ์พงศาวลี 2
13 จุฑา มนัสไพบูลย์ 2
14 กิตติยา นรามาศ 2
15 ทวีสุข พันธุ์เพ็ง 2
16 วิกรม เล่งคิศริ 2
17 พิศุทธิ์ นิลสินธพ 2
18 ลาดทองใบ ภูอภิรมย์ 2
19 ชมภูนุช กลมก่อม 2
20 นงลักษณ์ เทพสวัสดิ์ 1
21 ศรีทับทิม พานิชพันธ์ 1
22 ชรีน่า ปะดุกา 1
23 สกานต์ ตามไท 1
24 ทิพาภรณ์ โพธิ์ถวิล 1
25 มาลาตี สุขมะณี 1
26 ประกายทิพย์ วงศ์หอม 1
27 จตุรงค์ บุญยรัตนสุนทร 1
28 โฉมสุดา สาระปัญญา 1
29 จรีพร เทพมณฑา 1
30 เกษร เรืองแก้ว 1
31 วัศกร ทองงามขำ 1
32 รดี พันธุศิริสด 1
33 แนบ สุดสงวน 1
34 มัลลิกา สุบงกฎ 1
35 ดุจดาว บุณยพิพัฒน์ 1
36 ฐิติวรดา โหงอ่ำ 1
37 สินีนุช บุญสูตร 1
38 จีรารัตน์ ตาคำ 1
39 เลอศิริ ศรีทองสม 1
40 กัญจน์คหัฐ ปิยะกาญจน์ 1
41 ฉวี แพงหอม 1
42 จอน อึ้งภากรณ์ 1
43 ธัญวลัย จารุเฉลิมรัตน์ 1
44 ชุมพล รอดแจ่ม 1
45 สุภาวดี ใคร่ครวญ 1
46 ณัฐยา จันทร์คง 1
47 วนภัทร์ แสงแก้ว 1
48 ดนธินี ฟองคำ 1
49 อัญชลี ศรีนิลงาม 1
50 ศศิธร บรรณเสถียนศรี 1
51 สุพรรษา ผายพิมพ์ 1
52 หัสยา ไทยานนท์ 1
53 สุนีพร จูฑะโกสิทธิ์กานนท์ 1
54 วีณาวรรณ จักรชัยชาญ 1
55 เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม 1
56 ภรภัทร สุขบัณฑิตย์ 1
57 ปิยพจน์ สามัตถิยากร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2553 11
3 2552 5
4 2551 4
5 2550 11
6 2543 1
7 2517 1
8 543 15
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔ (ระยะสิ้นสุดแผนฯ)
ปี พ.ศ. 2553
2 สถานภาพสิทธิในการรักษาพยาบาลของแรงงานต่างด้าวในราชอาณาจักรไทย
3 ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความสุขในการทำงานของพนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
4 ความคิดเห็นของข้าราชการไทยต่อการจัดตั้งสหภาพข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
5 การให้คุณค่ากับสวัสดิการพนักงานของบริษัทกรุงไทยการไฟฟ้าจำกัด
6 ทัศนะของเด็กและเยาวชนต่อสวัสดิการของศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา
7 การรับรู้สิทธิแรงงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2551 ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ
8 การพัฒนาแกนนำจิตอาสาป้องกันเอดส์เพื่อนำไปสู่ความยั่งยืน
9 ความสัมพันธ์เชิงปรากฏการณ์ระหว่างเศรษฐกิจมหภาคกับการจ้างงานในประเทศไทย
10 การสร้างความตระหนักในสิทธิและโอกาสทางสังคมของคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหว
11 วิธีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชน
12 การมีส่วนร่วมในชมรมญาติผู้ป่วยจิตเวชเพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้บกพร่องทางจิต
ปี พ.ศ. 2552
13 การปรับสภาพผิวของเศษเส้นใยไผ่ด้วยแลกเคสเพื่อการดูดซับโลหะหนัก
14 ทักษะการบริหารการพยาบาลของพยาบาลระดับปฏิบัติการ
15 ความกังวลใจของแม่ต่อการเลี้ยงดูบุตรชายวัยประถมเพื่อมิให้เสี่ยงต่อภาวะรักเพศเดียวกัน
16 การส่งเสริมบทบาทการทำงานเชิงบูรณาการของ บุคลากรศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วม (Community Center : CC)
17 ทัศนะของคนพิการต่อบริการที่จัดโดยศูนย์บริการร่วม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ปี พ.ศ. 2551
18 การใช้ประโยชน์จากศูนย์บริการข้อมูลประกันสังคม 1506
19 ความสามารถในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขในการดำเนินกิจกรรมของศูนย์สุขภาพชุมชน สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
20 แนวทางการบริหารจัดการภัยพิบัติของชาติอย่างยั่งยืน :
21 ทัศนะของพนักงานด้านระบบอุปถัมภ์ต่อผลของประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ปี พ.ศ. 2550
22 การมีส่วนร่วมของครอบครัวต่อการส่งเสริมการมีงานทำของผู้ป่วยจิตเวช
23 ผลจากการทำงานในตำแหน่งพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ต่อการดำรงชีวิตประจำวัน
24 การสร้างโอกาสในการพัฒนาตนเองของลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
25 การวางแผนชีวิตการทำงานของพระนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
26 บทบาทนักสังคมสงเคราะห์จิตเวชในการพิทักษ์สิทธิ์ผู้ป่วยจิตเวช
27 การกำหนดยุทธศาสตร์เชิงบูรณาการเพื่อลดปัญหาโรคเอดส์ในกลุ่มเป้าหมายแรงงานของเครือข่ายด้านเอดส์และเครือข่ายด้านแรงงาน
28 ความคิดเห็นต่อสภาพการทำงานของพนักงานที่รับผิดชอบด้านสัญญา :
29 ผลกระทบจากการปรับตัวด้านอาชีพของผู้รับงานไปทำที่บ้านกิจการแหอวน
30 ความสามารถในการปรับตัวด้านการประกอบอาชีพของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยโรคเอดส์ :
31 ความต้องการสวัสดิการการยืดหยุ่นของพนักงานในสถานประกอบการผลิตอัญมณี
32 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน : กรณีศึกษา สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2543
33 โอกาสการประกอบอาชีพของผู้พิการ ระยะที่ 2
ปี พ.ศ. 2517
34 สภาพการใช้แรงงานเด็กในโรงงานอุตสาหกรรมแก้วในเขตกรุงเทพมหานคร