ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุรัตน์ หงษ์สิบสอง
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- สุรัตน์ หงห์สิบสอง
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การศึกษาพัฒนาแนวทางการจัดการความเสี่ยงจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชกลุ่มออร์กา-โนฟอสเฟตในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนด้วยกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม
ปี พ.ศ. 2560
2 การพัฒนาชุดตรวจสารฆ่าแมลงกลุ่มไพรีทรอยด์สังเคราะห์โดยเทคนิค ELISA (ต่อยอดจากปี2556)
3 การศึกษาพัฒนาแนวทางการจัดการความเสี่ยงจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชกลุ่มออร์กา-โนฟอสเฟตในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนด้วยกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม
ปี พ.ศ. 2557
4 การศึกษาพัฒนาแนวทางการลดใช้สารเคมีในการเกษตรด้วยกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม: กรณีศึกษาอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
5 การพัฒนาชุดตรวจสารฆ่าแมลงกลุ่มไพรีทรอยด์สังเคราะห์โดยเทคนิค ELISA
ปี พ.ศ. 2552
6 การพัฒนารูปแบบการสื่อสารผลกระทบทางสุขภาพจากการใช้สารเคมีทางการเกษตรสำหรับเด็กนักเรียนในชุมชนเกษตรที่สูง
7 การประเมินการปนเปื้อนของสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชในสิ่งแวดล้อมและเด็กนักเรียน- กรณีศึกษาในเขตอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
8 การประเมินการสัมผัสสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชในกลุ่มเด็กนักเรียนโดยการตรวจทางชีวภาพในปัสสาวะ
ปี พ.ศ. 2551
9 การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพจากการสัมผัสสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและการสร้างความตระหนักในการป้องกันตนเองจากการสัมผัสสารเคมีฯ ในเด็กนักเรียนเพื่อนำสู่ความปลอดภัยของอาหารในโรงเรียน
ปี พ.ศ. 2546
10 สถานการณ์สารเคมีทางการเกษตรในเขตภาคเหนือของประเทศไทย
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
11 โครงการ “การพัฒนาชุดตรวจสารฆ่าแมลงกลุ่มไพรีทรอยด์สังเคราะห์โดยเทคนิค ELISA (ต่อยอดจากปี 2556)”