ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุรัตน์ บุญผ่อง
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 องค์ประกอบเคมีจากเหง้าขิงแห้งองค์ประกอบเคมีจากเหง้าขิงแห้ง
ปี พ.ศ. 2558
2 องค์ประกอบเคมีจากผลเสลาใบใหญ่
ปี พ.ศ. 2554
3 การวิเคราะห์ชนิดกรดไขมันของหวายขม
ปี พ.ศ. 2553
4 การวิเคราะห์องค์ประกอบสารกลิ่นในน้ำกระทอนด้วยแก๊สโครมาโทรกราฟี แมสสเปคโทรเมตรี
5 การผลิตถ่านกัมมันต์บริสุทธิ์สำหรับการกักเก็บไฮโดรเจน
ปี พ.ศ. 2552
6 การวิเคราะห์ชนิดกรดไขมันของหวายขม
7 การศึกษาองค์ประกอบเคมีสารอาหารและแร่ธาตุจากกระท้อน
8 การวิเคราะห์องค์ประกอบสารกลิ่นในน้ำกระทอนด้วยแก๊สโครมาโทรกราฟี แมสสเปคโทรเมตรี
9 สารประกอบฟีนอลิกของหวายขม
10 การวิเคราะห์องค์ประกอบสารกลิ่นในน้ำกระทอนด้วย แก๊สโครมาโทกราฟี แมสสเปคโทรเมตรี
ปี พ.ศ. 2551
11 การศึกษาองค์ประกอบเคมีสารอาหารและแร่ธาตุจากกระทอน
12 องค์ประกอบเคมีและการจำแนกเชื้อจุลินทรีย์แลคติกในน้ำหมักกระทอน
13 การศึกษาองค์ประกอบเคมีและสารออกฤทธิ์ชีวภาพจากขนุน
14 สารประกอบฟีนอลิกของหวายขม
15 การผลิตถ่านกัมมันต์บริสุทธิ์สำหรับการกักเก็บไฮโดรเจน
ปี พ.ศ. 2550
16 องค์ประกอบเคมีและการจำแนกเชื้อจุลินทรีย์แลคติกในน้ำหมักกระท้อน
17 องค์ประกอบเคมีและการจำแนกเชื้อจุลินทรีย์แลคติกในน้ำหมักกระทอน
18 การตรึงสารหนูในดินปนเปื้อนโดยใช้ดินแดง
19 การผลิตถ่านและถ่านกัมมันต์จากเปลือกกล้วยและก้านเครือกล้วย
20 การใช้เปลือกกล้วยเป็นส่วนผสมอาหารข้น ในสูตรอาหารโคนมสาว
ปี พ.ศ. 2549
21 การศึกษาองค์ประกอบเคมีของดอกเสลาใบใหญ่
22 การศึกษาแนวทางในการจัดทำระบบการจัดการและควบคุมการผลิตอาหารให้ปลอดภัย (GMP) ในโรงงานปลาส้ม : กรณีศึกษา โรงงานปลาส้มแม่ทองปอน จังหวัดพะเยา
23 การผลิตถ่านและถ่านกัมมันต์จากเปลือกกล้วยและก้านเครือกล้วย
24 การใช้เปลือกกล้วยเป็นส่วนผสมอาหารข้น ในสูตรอาหารโคนมสาว
ปี พ.ศ. 2548
25 การศึกษาองค์ประกอบเคมีของเสลาใบใหญ่
26 การตรึงสารหนูในดินปนเปื้อนโดยใช้ดินแดง
27 การผลิตถ่านและถ่านกัมมันต์จากเปลือกกล้วยและก้านเครือกล้วย
28 การผลิตถ่านและถ่านกัมมันต์จากเปลือกกล้วยและก้านเครือกล้วย
29 การตรึงสารหนูในดินปนเปื้อนโดยใช้ดินแดง
ปี พ.ศ. 2546
30 การศึกษาองค์ประกอบเคมีออกฤทธิ์ชีวภาพจาก ขนุน
ปี พ.ศ. 2542
31 การผลิตก๊าซชีวภาพจากเปลือกกล้วย
ปี พ.ศ. 2540
32 การผลิตก๊าซชีวภาพจากเปลือกกล้วย
ปี พ.ศ. 2530
33 การเตรียมสารอนุพันธ์ 1,2,4-ไตรอะโซล / สุรัตน์ บุญผ่อง