ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุรัตน์ บัวเลิศ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อลงกรณ์ อินทรักษา 6
2 กิตติชัย ดวงมาลย์ 5
3 ธีตา อินทเสน 5
4 สุวพร มณฑาสุวรรณ 5
5 จิราภรณ์ ทิพคุณ 5
6 ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ 4
7 เกษม จันทร์แก้ว 4
8 นฤชิต ดำปิน 4
9 อรอนงค์ ผิวนิล 4
10 ทัศนีย์ บุญประคอง 4
11 ไพบูลย์ ประพฤติธรรม 3
12 นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์ 3
13 นิรุต อุปนันท์ 2
14 นพวรรณ เสมวิมล 2
15 ชาตรี นิ่มปี 2
16 วิทย์ ธารชลานุกิจ 2
17 พนิตา โสต้อง 2
18 กิตติชัย จำรูญ 2
19 ชูลิน ธีรสวัสดิ์ 2
20 เกษตร สุเตชะ 2
21 กุลลดา เอกบุญชู 2
22 จุลบุตร จันทร์สูรย์ 2
23 อิทธิพล ราศรีเกรียงไกร 2
24 เรขา ชนิตรบวร 2
25 ไพฑูรย์ พรมมารัก 2
26 วัชรพันธ์ ศิริพันธุ์ 2
27 ประภัสรา นีละคุปต์ 2
28 ดวงพร เกียรติดำรง 2
29 ธนิศร์ ปัทมพิฑูร 2
30 วินัย มีแสง 2
31 พรกมล สิงห์คำ 2
32 วีรชน พลรบ 2
33 นาวี จันทร์วงษ์ 2
34 กอบกาญจน์ เผือกชอุ่ม 2
35 สตรีไทย พุ่มไม้ 2
36 วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี 2
37 วนิดา จีนศาสตร์ 1
38 เทียมดารา จุนเจือ 1
39 จเร เศรยศสกุล 1
40 อาจอง ประทัตสุนทรสาร 1
41 ทัศวรรณ ธีระเวชชวงศ์ 1
42 กมลวรรณ พุ่มไม้ 1
43 กมลนารี ลายคราม 1
44 พัชร์วไล พงษ์พานิช 1
45 ทรรศนีย์ เจตน์วิทยาชาญ 1
46 สมใจ เพ็งปรีชา 1
47 นิพนธ์ ตั้งธรรม 1
48 ดำรงค์ ศรีพระราม 1
49 วศิน อิงคพัฒนากุล 1
50 ณัติฐพงศ์ เด่นจักรวาฬ 1
51 นริฎา ฟักแก้ว 1
52 คณิตา ตังคณานุรักษ์ 1
53 สุจิณณา กรรณสูต 1
54 ธิดารัตน์ พงษ์คุณ 1
55 ธิดารินทร์ หงษ์ศรีสวัสดิ์ 1
56 กัลยกร ตั้งอุไรวรรณ 1
57 นันทิยา ลาภสาธิต 1
58 A. Chongthaleong 1
59 รศ.ดร.อริยา จินดามพร 1
60 วงศํพันธ์ ลิมปเสนีย์ 1
61 Suwattiga P 1
62 สรันยา เฮงพระพรหม 1
63 W. Euasamarnjit 1
64 N. Udomsantisuk 1
65 สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์ 1
66 Jiamjarasrangsi W 1
67 A. Chaindamporn 1
68 รัฐนุกุล วชิรนพ 1
69 เกศวรา สิทธิโชค 1
70 ลลิตา มีแก้ว 1
71 สุพรรณิการ์ ซาเหลา 1
72 วิศิษฎ ชายอีด 1
73 ชัชฎาพร มีศรี 1
74 จันท์ศจี ทิพยสุนทรานนท์ 1
75 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
76 ปุญญานิช บริเวธานันท์ 1
77 ศศิวิมล ตั้งชีวินศิริกุล 1
78 ภัทรภร เกียรติศิริ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 3
3 2556 1
4 2555 4
5 2554 2
6 2553 3
7 2552 6
8 2551 4
9 2550 1
10 2549 4
11 2548 6
12 2547 2
13 2546 3
14 2536 1
15 543 12
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ศักยภาพการเป็นแกนกลั่นตัวของอนุภาคในพื้นที่เขตอุตสาหกรรมประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2557
2 การติดตามลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาใกล้ผิวดินและมลสารทางอากาศสำหรับประเทศไทย
3 การเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองท้องถิ่นด้านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
4 โครงการวิจัยโครงสร้างและคุณภาพของรังสีดวงอาทิตย์ บริเวณโครงการศึกษาวิจัย และพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ปี พ.ศ. 2556
5 โครงการวิจัยอิทธิพลของมลสารทางอากาศต่อลักษณะทางอุตุนิยมใกล้ผิวดินในเขตเมืองสำหรับประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2555
6 อัตราการปลดปล่อยและการกระจายตัวตามแนวดิ่งของก๊าซมีเทน และไฮโดรเจนซัลไฟด์ที่เกิดจากน้ำเสียชุมชนในคลองทรงเทวดา แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
7 ผลกระทบต่อสุขภาพจากกลิ่นของน้ำเสียชุมชนบริเวณคลองทรงเทวดา แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
8 การเปลี่ยนแปลงชนิดและสัดส่วนของก๊าซที่มีกลิ่นจากตะกอนน้ำเสียชุมชน และตะกอนน้ำเสียที่ผ่านการบำบัด
9 การเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นและสารไอออนิกของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมโครเมตรตามแนวเส้นทางเดินรถของระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2554
10 โครงการกลิ่นรบกวนจากน้ำเสียชุมชน และผลกระทบที่มีต่อสุขภาพบริเวณ ชุมชน จรัลสนิทวงศ์ 23
11 ผลของการระบายอากาศต่อความเข้มข้นของไฮโดรเจนซัลไฟด์ ภายในอาคารที่พักอาศัยบริเวณใกล้เคียงคลองทรงเทวดา แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2553
12 โครงการวิจัยผลการฉีดละอองน้ำแรงดันสูงต่อการเปลี่ยนแปลงชนิด ปริมาณเชื้อราภายใต้โครงสร้างสถานีรถไฟฟ้า BTS
13 โครงการวิเคราะห์และประเมินคุณภาพอากาศภายในอาคารของโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร
14 การเปลี่ยนแปลงของสารประกอบพอลิไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในฝุ่นละอองรวมตามแนวระดับความสูง
ปี พ.ศ. 2552
15 การศึกษาสมดุลความร้อนของพื้นที่อาคาร ในบริเวณพื้นที่สีเขียว ในเขตเมือง
16 โครงการการประเมินสมดุลรังสีดวงอาทิตย์ อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งปกคลุมผิวดินในจังหวัดเพชรบุรีและพื้นที่ที่สัมพันธ์กัน
17 โครงการศึกษาลักษณะของชั้นบรรยากาศและผลต่อการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของมลสารทางอากาศสำหรับประเทศไทย
18 ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของคาร์บอน และความเข้มข้นของฝุ่นละอองกับลักษณะของชั้นบรรยากาศในเขตเมือง
19 ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของคาร์บอน และความเข้มข้นของฝุ่นละออง กับลักษณะของชั้นบรรยากาศในเขตเมือง
20 ผลของความเข้มข้นก๊าซโอโซนต่อการกระจายตัวของสารประกอบพอลิไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในฝุ่นละอองรวมตามแนวระดับความสูงในเขตเมือง
ปี พ.ศ. 2551
21 ลักษณะของชั้นบรรยากาศที่มีผลต่อการกระจายตัวของก๊าซโอโซน ออกไซด์ของไนโตรเจน และก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ตามแนวระดับความสูง และการเปลี่ยนแปลงของสารประกอบพอลิไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในเขตเมือง
22 การเปลี่ยนแปลงสารที่เป็นแกนกลั่นตัวตามชั้นบรรยากาศในเขตเมือง
23 ลักษณะของชั้นบรรยากาศ ที่มีผลต่อการกระจายตัวของก๊าซโอโซน ออกไซด์ของไนโตรเจนและก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ตามแนวระดับความสูง และการเปลี่ยนแปลงของสารประกอบพอลิไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในเขตเมือง
24 การเปลี่ยนแปลงสารที่เป็นแกนกลั่นตัวตามชั้นบรรยากาศในเขตเมือง
ปี พ.ศ. 2550
25 การสัมผัสก๊าซดมยาที่ปนเปื้อนในบรรยากาศของบุคลากรทางการแพทย์ภายในห้องผ่าตัด
ปี พ.ศ. 2549
26 การจำแนกสัดส่วนแหล่งกำเนิดของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน สำหรับจังหวัดสมุทรปราการ
27 การเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นและองค์ประกอบทางเคมีของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ในจังหวัดสมุทรปราการ
28 โครงการประเมินความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อวัณโรคและฝุ่นติดเชื้อในโรงพยาบาลเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
29 ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของฝุ่นละอองและเชื้อราในอากาศของโรงพยาบาลในเขตปริมณฑล
ปี พ.ศ. 2548
30 ผลของสิ่งปกคลุมดินที่มีต่อสมดุลความร้อนของเมืองและการคงตัวของบรรยากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
31 ผลกระทบระยะสั้นของฝังกลบขยะสดต่อสัตว์หน้าดินขนาดใหญ่ในป่าชายเลน บริเวณแหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี
32 ผลกระทบของการฝังกลบขยะสดต่อป่าชายเลนบริเวณแหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี
33 การพัฒนาแบบจำลองคุณภาพอากาศสำหรับสภาวะลมสงบในเขตกรุงเทพมหานคร
34 การกระจายของฝุ่นและเชื้อราบริเวณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
35 โครงการศึกษาสัดส่วน องค์ประกอบ และแหล่งที่มาของฝุ่นขนาดเล็ก ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
ปี พ.ศ. 2547
36 อัตราการกัดกร่อนอิฐเก่าจากก๊าซซัลเฟอร์ไดออไซด์ (SO2)
37 ผลของลักษณะความขรุขระพื้นผิวที่มีต่อลักษณะการคงตัวของบรรยากาศในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2546
38 การพัฒนาแบบจำลองความสัมพันธ์ระหว่าง สารประกอบพอลิไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนและฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมโครเมตร บริเวณริมถนนในเขตกรุงเทพมหานคร
39 การตรวจวัดสารมลพิษอากาศและการทำนายคุณภาพอากาศด้วยแบบจำลอง ISCST3 บริเวณพื้นที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
40 การจัดการมลพิษทางอากาศเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปี พ.ศ. 2536
41 การประยุกต์เทคนิคทางคอมพิวเตอร์ในวิธีเฟนแมนดัดแปลง เพื่อการประมาณการคายระเหยน้ำสูงสุดบริเวณอำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงทรา