ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุรัตน์ บัวเลิศ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อลงกรณ์ อินทรักษา 6
2 สุวพร มณฑาสุวรรณ 5
3 กิตติชัย ดวงมาลย์ 5
4 จิราภรณ์ ทิพคุณ 5
5 ธีตา อินทเสน 5
6 อรอนงค์ ผิวนิล 4
7 นฤชิต ดำปิน 4
8 ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ 4
9 ทัศนีย์ บุญประคอง 4
10 เกษม จันทร์แก้ว 4
11 นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์ 3
12 ไพบูลย์ ประพฤติธรรม 3
13 ดวงพร เกียรติดำรง 2
14 เกษตร สุเตชะ 2
15 กิตติชัย จำรูญ 2
16 ประภัสรา นีละคุปต์ 2
17 กุลลดา เอกบุญชู 2
18 ไพฑูรย์ พรมมารัก 2
19 วีรชน พลรบ 2
20 วินัย มีแสง 2
21 วัชรพันธ์ ศิริพันธุ์ 2
22 อิทธิพล ราศรีเกรียงไกร 2
23 พรกมล สิงห์คำ 2
24 ชูลิน ธีรสวัสดิ์ 2
25 นาวี จันทร์วงษ์ 2
26 ธนิศร์ ปัทมพิฑูร 2
27 กอบกาญจน์ เผือกชอุ่ม 2
28 วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี 2
29 วิทย์ ธารชลานุกิจ 2
30 จุลบุตร จันทร์สูรย์ 2
31 สตรีไทย พุ่มไม้ 2
32 ชาตรี นิ่มปี 2
33 นิรุต อุปนันท์ 2
34 นพวรรณ เสมวิมล 2
35 เรขา ชนิตรบวร 2
36 พนิตา โสต้อง 2
37 ทัศวรรณ ธีระเวชชวงศ์ 1
38 วนิดา จีนศาสตร์ 1
39 เทียมดารา จุนเจือ 1
40 จเร เศรยศสกุล 1
41 ทรรศนีย์ เจตน์วิทยาชาญ 1
42 อาจอง ประทัตสุนทรสาร 1
43 สมใจ เพ็งปรีชา 1
44 นริฎา ฟักแก้ว 1
45 กมลนารี ลายคราม 1
46 พัชร์วไล พงษ์พานิช 1
47 คณิตา ตังคณานุรักษ์ 1
48 นิพนธ์ ตั้งธรรม 1
49 ดำรงค์ ศรีพระราม 1
50 วศิน อิงคพัฒนากุล 1
51 ภัทรภร เกียรติศิริ 1
52 สุจิณณา กรรณสูต 1
53 กัลยกร ตั้งอุไรวรรณ 1
54 นันทิยา ลาภสาธิต 1
55 ธิดารัตน์ พงษ์คุณ 1
56 ธิดารินทร์ หงษ์ศรีสวัสดิ์ 1
57 กมลวรรณ พุ่มไม้ 1
58 Jiamjarasrangsi W 1
59 W. Euasamarnjit 1
60 รศ.ดร.อริยา จินดามพร 1
61 วงศํพันธ์ ลิมปเสนีย์ 1
62 Suwattiga P 1
63 N. Udomsantisuk 1
64 A. Chaindamporn 1
65 ณัติฐพงศ์ เด่นจักรวาฬ 1
66 สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์ 1
67 A. Chongthaleong 1
68 สรันยา เฮงพระพรหม 1
69 รัฐนุกุล วชิรนพ 1
70 ชัชฎาพร มีศรี 1
71 ลลิตา มีแก้ว 1
72 สุพรรณิการ์ ซาเหลา 1
73 จันท์ศจี ทิพยสุนทรานนท์ 1
74 ศศิวิมล ตั้งชีวินศิริกุล 1
75 เกศวรา สิทธิโชค 1
76 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
77 ปุญญานิช บริเวธานันท์ 1
78 วิศิษฎ ชายอีด 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 3
3 2556 1
4 2555 4
5 2554 2
6 2553 3
7 2552 6
8 2551 4
9 2550 1
10 2549 4
11 2548 6
12 2547 2
13 2546 3
14 2536 1
15 543 12
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ศักยภาพการเป็นแกนกลั่นตัวของอนุภาคในพื้นที่เขตอุตสาหกรรมประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2557
2 การติดตามลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาใกล้ผิวดินและมลสารทางอากาศสำหรับประเทศไทย
3 การเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองท้องถิ่นด้านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
4 โครงการวิจัยโครงสร้างและคุณภาพของรังสีดวงอาทิตย์ บริเวณโครงการศึกษาวิจัย และพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ปี พ.ศ. 2556
5 โครงการวิจัยอิทธิพลของมลสารทางอากาศต่อลักษณะทางอุตุนิยมใกล้ผิวดินในเขตเมืองสำหรับประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2555
6 อัตราการปลดปล่อยและการกระจายตัวตามแนวดิ่งของก๊าซมีเทน และไฮโดรเจนซัลไฟด์ที่เกิดจากน้ำเสียชุมชนในคลองทรงเทวดา แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
7 ผลกระทบต่อสุขภาพจากกลิ่นของน้ำเสียชุมชนบริเวณคลองทรงเทวดา แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
8 การเปลี่ยนแปลงชนิดและสัดส่วนของก๊าซที่มีกลิ่นจากตะกอนน้ำเสียชุมชน และตะกอนน้ำเสียที่ผ่านการบำบัด
9 การเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นและสารไอออนิกของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมโครเมตรตามแนวเส้นทางเดินรถของระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2554
10 โครงการกลิ่นรบกวนจากน้ำเสียชุมชน และผลกระทบที่มีต่อสุขภาพบริเวณ ชุมชน จรัลสนิทวงศ์ 23
11 ผลของการระบายอากาศต่อความเข้มข้นของไฮโดรเจนซัลไฟด์ ภายในอาคารที่พักอาศัยบริเวณใกล้เคียงคลองทรงเทวดา แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2553
12 โครงการวิจัยผลการฉีดละอองน้ำแรงดันสูงต่อการเปลี่ยนแปลงชนิด ปริมาณเชื้อราภายใต้โครงสร้างสถานีรถไฟฟ้า BTS
13 โครงการวิเคราะห์และประเมินคุณภาพอากาศภายในอาคารของโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร
14 การเปลี่ยนแปลงของสารประกอบพอลิไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในฝุ่นละอองรวมตามแนวระดับความสูง
ปี พ.ศ. 2552
15 การศึกษาสมดุลความร้อนของพื้นที่อาคาร ในบริเวณพื้นที่สีเขียว ในเขตเมือง
16 โครงการการประเมินสมดุลรังสีดวงอาทิตย์ อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งปกคลุมผิวดินในจังหวัดเพชรบุรีและพื้นที่ที่สัมพันธ์กัน
17 โครงการศึกษาลักษณะของชั้นบรรยากาศและผลต่อการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของมลสารทางอากาศสำหรับประเทศไทย
18 ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของคาร์บอน และความเข้มข้นของฝุ่นละอองกับลักษณะของชั้นบรรยากาศในเขตเมือง
19 ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของคาร์บอน และความเข้มข้นของฝุ่นละออง กับลักษณะของชั้นบรรยากาศในเขตเมือง
20 ผลของความเข้มข้นก๊าซโอโซนต่อการกระจายตัวของสารประกอบพอลิไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในฝุ่นละอองรวมตามแนวระดับความสูงในเขตเมือง
ปี พ.ศ. 2551
21 ลักษณะของชั้นบรรยากาศที่มีผลต่อการกระจายตัวของก๊าซโอโซน ออกไซด์ของไนโตรเจน และก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ตามแนวระดับความสูง และการเปลี่ยนแปลงของสารประกอบพอลิไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในเขตเมือง
22 การเปลี่ยนแปลงสารที่เป็นแกนกลั่นตัวตามชั้นบรรยากาศในเขตเมือง
23 ลักษณะของชั้นบรรยากาศ ที่มีผลต่อการกระจายตัวของก๊าซโอโซน ออกไซด์ของไนโตรเจนและก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ตามแนวระดับความสูง และการเปลี่ยนแปลงของสารประกอบพอลิไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในเขตเมือง
24 การเปลี่ยนแปลงสารที่เป็นแกนกลั่นตัวตามชั้นบรรยากาศในเขตเมือง
ปี พ.ศ. 2550
25 การสัมผัสก๊าซดมยาที่ปนเปื้อนในบรรยากาศของบุคลากรทางการแพทย์ภายในห้องผ่าตัด
ปี พ.ศ. 2549
26 การจำแนกสัดส่วนแหล่งกำเนิดของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน สำหรับจังหวัดสมุทรปราการ
27 การเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นและองค์ประกอบทางเคมีของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ในจังหวัดสมุทรปราการ
28 โครงการประเมินความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อวัณโรคและฝุ่นติดเชื้อในโรงพยาบาลเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
29 ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของฝุ่นละอองและเชื้อราในอากาศของโรงพยาบาลในเขตปริมณฑล
ปี พ.ศ. 2548
30 ผลของสิ่งปกคลุมดินที่มีต่อสมดุลความร้อนของเมืองและการคงตัวของบรรยากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
31 ผลกระทบระยะสั้นของฝังกลบขยะสดต่อสัตว์หน้าดินขนาดใหญ่ในป่าชายเลน บริเวณแหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี
32 ผลกระทบของการฝังกลบขยะสดต่อป่าชายเลนบริเวณแหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี
33 การพัฒนาแบบจำลองคุณภาพอากาศสำหรับสภาวะลมสงบในเขตกรุงเทพมหานคร
34 การกระจายของฝุ่นและเชื้อราบริเวณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
35 โครงการศึกษาสัดส่วน องค์ประกอบ และแหล่งที่มาของฝุ่นขนาดเล็ก ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
ปี พ.ศ. 2547
36 อัตราการกัดกร่อนอิฐเก่าจากก๊าซซัลเฟอร์ไดออไซด์ (SO2)
37 ผลของลักษณะความขรุขระพื้นผิวที่มีต่อลักษณะการคงตัวของบรรยากาศในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2546
38 การพัฒนาแบบจำลองความสัมพันธ์ระหว่าง สารประกอบพอลิไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนและฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมโครเมตร บริเวณริมถนนในเขตกรุงเทพมหานคร
39 การตรวจวัดสารมลพิษอากาศและการทำนายคุณภาพอากาศด้วยแบบจำลอง ISCST3 บริเวณพื้นที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
40 การจัดการมลพิษทางอากาศเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปี พ.ศ. 2536
41 การประยุกต์เทคนิคทางคอมพิวเตอร์ในวิธีเฟนแมนดัดแปลง เพื่อการประมาณการคายระเหยน้ำสูงสุดบริเวณอำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงทรา