ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุระพรรณ พนมฤทธิ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การจัดการศึกษาแบบบูรณาการของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนนก : การพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ สำหรับนวัตกรรมระบบครอบครัวเสมือน
ปี พ.ศ. 2554
2 การพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบของนักศึกษาพยาลศาสตรบัณฑิต โดยใช้ Model of Teaching
3 การประเมินโครงการปฏิบัติธรรมของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
ปี พ.ศ. 2553
4 ผลการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาพยาบาลด้วยชุดการสอนบุหรี่กับสุขภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา
ปี พ.ศ. 2552
5 การพัฒนาคู่มือการเขียนรายงานแนวปฏิบัติที่ดี : กรณีศึกษาวิทยาลัยสันติวัฒนา
6 ความมั่นคงทางอารมณ์และความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรค ของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
7 การวิจัยคุณลักษณะของผู้ดูแลผู้สูงอายุตามความต้องการของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ของจังหวัดพะเยา
8 วิจัยประเมินโครงการ ประเมินผลโครงฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ปี2550
ปี พ.ศ. 2534
9 การวิเคราะห์กิจกรรมรับประกันคุณภาพการพยาบาล : การศึกษาเฉพาะกรณีโรงพยาบาลราชวิถี