ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุระพรรณ์ จุลสุวรรณ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 1
2 2561 1
3 2557 1
4 2555 1
5 2554 1
6 2552 1
7 2549 2
8 2543 1
9 543 16
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 การวิจัยและพัฒนาโมเดลการพลิกฟื้นนาร้างเพื่อความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืนในพื้นที่ขนาดเล็กภายใต้บริบทสังคมและวิถีชีวิตลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
ปี พ.ศ. 2561
2 การวิจัยและพัฒนาโมเดลการพลิกฟื้นนาร้างเพื่อความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืนในพื้นที่ขนาดเล็กภายใต้บริบทสังคมและวิถีชีวิตลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา (ต่อยอดปี 2556)
ปี พ.ศ. 2557
3 แนวทางการพัฒนาด่านชายแดนสะเดา
ปี พ.ศ. 2555
4 การศึกษาสวัสดิการ การแสดงบทบาทและการพัฒนาตนเองของผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2554
5 ประสิทธิภาพเชิงเศรษฐกิจของการผลิตยางแผ่นผึ่งแห้งและยางแผ่นรมควันของสหกรณ์กองทุนสวนยาง จำกัด ในภาคใต้ของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2552
6 พยากรณ์ราคายางพารา
ปี พ.ศ. 2549
7 การเรียนการสอนแบบรวมกลุ่ม กรณีศึกษา:รายวิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ภาคเรียนที่ 2/2548
8 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
ปี พ.ศ. 2543
9 การทดแทนกันของปัจจัยการผลิตข้าวนาปีของประเทศไทย