ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- สุรสิทธิ เหล่าสายเชื้อ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 2
2 วัฒนชัย สมิทธากร 2
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2
4 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
5 Boonchai Sangpetngam 1
6 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
7 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
8 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
9 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
10 Chalermpol Leevailoj 1
11 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
12 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
13 Srilert Chotpantarat 1
14 Vanida Chantarateptawan 1
15 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
16 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
17 กาญจนา แก้วเทพ 1
18 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
19 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
20 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
21 ศิริชัย ศิริกายะ 1
22 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
23 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
24 คัคนางค์ มณีศรี 1
25 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
26 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
27 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
28 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
29 ธวัชชัย สันติสุข 1
30 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
31 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
32 Somying Tumwasorn 1
33 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
34 Wilai Anomasiri 1
35 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
36 อุทัย บุญประเสริฐ 1
37 วิไล ชินธเนศ 1
38 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
39 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
40 Jaitip Paiboon 1
41 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
42 ละอองทิพย์ เหมะ 1
43 วิมล เหมะจันทร 1
44 Puttipongse Varavudhi 1
45 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
46 Ampa Luiengpirom 1
47 Kitpramuk Tantayaporn 1
48 Naiyana Chaiyabutr 1
49 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
50 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
51 พรรณี กาญจนพลู 1
52 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
53 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
54 Chakkaphan Sutthirat 1
55 สุมา เมืองใย 1
56 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
57 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
58 Sompol Sanguanrungsirikul 1
59 บรรจง คณะวรรณ 1
60 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
61 Sumphan Wongseripipatana 1
62 Panee Boonthavi 1
63 Kittisak Likhitwitayawuid 1
64 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
65 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
66 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
67 Garnpimol C. Ritthidej 1
68 Supa Chantharasakul 1
69 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
70 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
71 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
72 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
73 มยุรี ตันติสิระ 1
74 Vimolmas Lipipun 1
75 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
76 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
77 สุวิชา ทองสิมา 1
78 Anawatch Mitpratan 1
79 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
80 Waraporn Siriterm 1
81 Kasidit Nootong 1
82 Chayaporn Supachartwong 1
83 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
84 Jittima Chatchawansaisin 1
85 สิทธิพร แอกทอง 1
86 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
87 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
88 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
89 Acom Sornsute 1
90 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
91 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
92 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
93 Chariya Uiyyasathian 1
94 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
95 Chonticha Srisawang 1
96 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
97 สุมิตรา พูลทอง 1
98 รุ่งราวี ทองกันยา 1
99 กำจัด มงคลกุล 1
100 ๋Janes, Gavin W. 1
101 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
102 ชอุ่ม มลิลา 1
103 ประคอง ชอบเสียง 1
104 Yeshey Penjor 1
105 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
106 วินัย งามแสง 1
107 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
108 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
109 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
110 นภสร โกวรรธนะกุล 1
111 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
112 Phanphen Wattanaarsakit 1
113 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
114 สมชัย วัฒนการุณ 1
115 ไววิทย์ พุทธารี 1
116 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
117 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
118 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
119 Pornpimol Muanjai 1
120 Walaisiri Muangsiri 1
121 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
122 Varunee Padmasankh 1
123 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
124 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
125 สิริพร สิวราวุฒิ 1
126 สมพร พรมดี 1
127 วัลลภ แย้มเหมือน 1
128 สายฝน ควรผดุง 1
129 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
130 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
131 วาสนา เสียงดัง 1
132 เอกชัย อดุลยธรรม 1
133 Rajalida Lipikorn 1
134 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
135 Thanathon Sesuk 1
136 Suchin Arunsawatwong 1
137 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
138 ศุกันยา ห้วยผัด 1
139 Pantharee Boonsatorn 1
140 กระมล ทองธรรมชาติ 1
141 สุวดี ยาป่าคาย 1
142 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
143 กมลชนก ยวดยง 1
144 ประธาน ดาบเพชร 1
145 Thada Jirajaras 1
146 อวย เกตุสิงห์ 1
147 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
148 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
149 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
150 สำเริง แย้มโสภี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2551 2