ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- สุรสิทธิ เหล่าสายเชื้อ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2
2 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 2
3 วัฒนชัย สมิทธากร 2
4 Chakkaphan Sutthirat 1
5 พรรณี กาญจนพลู 1
6 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
7 สุมา เมืองใย 1
8 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
9 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
10 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
11 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
12 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
13 ประคอง ชอบเสียง 1
14 รุ่งราวี ทองกันยา 1
15 กำจัด มงคลกุล 1
16 Yeshey Penjor 1
17 สุมิตรา พูลทอง 1
18 ๋Janes, Gavin W. 1
19 วิมล เหมะจันทร 1
20 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
21 ชอุ่ม มลิลา 1
22 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
23 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
24 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
25 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
26 มยุรี ตันติสิระ 1
27 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
28 Supa Chantharasakul 1
29 Vimolmas Lipipun 1
30 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
31 บรรจง คณะวรรณ 1
32 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
33 Puttipongse Varavudhi 1
34 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
35 Naiyana Chaiyabutr 1
36 Kitpramuk Tantayaporn 1
37 Sompol Sanguanrungsirikul 1
38 Ampa Luiengpirom 1
39 ละอองทิพย์ เหมะ 1
40 Phanphen Wattanaarsakit 1
41 Acom Sornsute 1
42 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
43 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
44 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
45 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
46 Chariya Uiyyasathian 1
47 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
48 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
49 สมชัย วัฒนการุณ 1
50 Pantharee Boonsatorn 1
51 Thanathon Sesuk 1
52 Suchin Arunsawatwong 1
53 สุวดี ยาป่าคาย 1
54 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
55 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
56 กระมล ทองธรรมชาติ 1
57 ศุกันยา ห้วยผัด 1
58 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
59 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
60 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
61 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
62 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
63 วินัย งามแสง 1
64 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
65 Garnpimol C. Ritthidej 1
66 นภสร โกวรรธนะกุล 1
67 Chonticha Srisawang 1
68 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
69 Anawatch Mitpratan 1
70 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
71 Waraporn Siriterm 1
72 Kasidit Nootong 1
73 Chayaporn Supachartwong 1
74 Jittima Chatchawansaisin 1
75 สิทธิพร แอกทอง 1
76 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
77 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
78 สายฝน ควรผดุง 1
79 สิริพร สิวราวุฒิ 1
80 สมพร พรมดี 1
81 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
82 วาสนา เสียงดัง 1
83 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
84 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
85 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
86 สุวิชา ทองสิมา 1
87 วัลลภ แย้มเหมือน 1
88 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
89 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
90 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
91 ธวัชชัย สันติสุข 1
92 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
93 สำเริง แย้มโสภี 1
94 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
95 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
96 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
97 อวย เกตุสิงห์ 1
98 กมลชนก ยวดยง 1
99 ประธาน ดาบเพชร 1
100 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
101 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
102 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
103 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
104 Thada Jirajaras 1
105 Rajalida Lipikorn 1
106 Pornpimol Muanjai 1
107 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
108 ไววิทย์ พุทธารี 1
109 Varunee Padmasankh 1
110 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
111 เอกชัย อดุลยธรรม 1
112 Walaisiri Muangsiri 1
113 คัคนางค์ มณีศรี 1
114 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
115 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
116 กาญจนา แก้วเทพ 1
117 Vanida Chantarateptawan 1
118 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
119 Srilert Chotpantarat 1
120 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
121 Chalermpol Leevailoj 1
122 ศิริชัย ศิริกายะ 1
123 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
124 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
125 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
126 Kittisak Likhitwitayawuid 1
127 Sumphan Wongseripipatana 1
128 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
129 Jaitip Paiboon 1
130 Wilai Anomasiri 1
131 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
132 Boonchai Sangpetngam 1
133 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
134 อุทัย บุญประเสริฐ 1
135 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
136 Somying Tumwasorn 1
137 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
138 วิไล ชินธเนศ 1
139 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
140 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
141 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
142 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
143 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
144 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
145 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
146 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
147 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
148 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
149 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
150 Panee Boonthavi 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2551 2