ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- สุรสิทธิ เหล่าสายเชื้อ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วัฒนชัย สมิทธากร 2
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2
3 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 2
4 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
5 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
6 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
7 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
8 Thanathon Sesuk 1
9 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
10 อวย เกตุสิงห์ 1
11 Suchin Arunsawatwong 1
12 สุวดี ยาป่าคาย 1
13 ประธาน ดาบเพชร 1
14 Walaisiri Muangsiri 1
15 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
16 Varunee Padmasankh 1
17 เอกชัย อดุลยธรรม 1
18 Rajalida Lipikorn 1
19 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
20 Thada Jirajaras 1
21 กมลชนก ยวดยง 1
22 กระมล ทองธรรมชาติ 1
23 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
24 Chariya Uiyyasathian 1
25 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
26 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
27 Waraporn Siriterm 1
28 Anawatch Mitpratan 1
29 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
30 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
31 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
32 สมชัย วัฒนการุณ 1
33 Pantharee Boonsatorn 1
34 Pornpimol Muanjai 1
35 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
36 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
37 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
38 Acom Sornsute 1
39 ศุกันยา ห้วยผัด 1
40 ไววิทย์ พุทธารี 1
41 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
42 วิไล ชินธเนศ 1
43 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
44 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
45 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
46 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
47 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
48 คัคนางค์ มณีศรี 1
49 อุทัย บุญประเสริฐ 1
50 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
51 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
52 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
53 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
54 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
55 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
56 Somying Tumwasorn 1
57 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
58 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
59 ธวัชชัย สันติสุข 1
60 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
61 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
62 วาสนา เสียงดัง 1
63 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
64 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
65 Kasidit Nootong 1
66 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
67 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
68 สายฝน ควรผดุง 1
69 สำเริง แย้มโสภี 1
70 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
71 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
72 วัลลภ แย้มเหมือน 1
73 สุวิชา ทองสิมา 1
74 สิริพร สิวราวุฒิ 1
75 สมพร พรมดี 1
76 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
77 Jittima Chatchawansaisin 1
78 Panee Boonthavi 1
79 Garnpimol C. Ritthidej 1
80 Supa Chantharasakul 1
81 Sumphan Wongseripipatana 1
82 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
83 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
84 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
85 Kittisak Likhitwitayawuid 1
86 Vimolmas Lipipun 1
87 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
88 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
89 บรรจง คณะวรรณ 1
90 Sompol Sanguanrungsirikul 1
91 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
92 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
93 มยุรี ตันติสิระ 1
94 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
95 Jaitip Paiboon 1
96 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
97 Boonchai Sangpetngam 1
98 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
99 Chalermpol Leevailoj 1
100 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
101 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
102 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
103 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
104 ศิริชัย ศิริกายะ 1
105 Srilert Chotpantarat 1
106 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
107 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
108 Wilai Anomasiri 1
109 Vanida Chantarateptawan 1
110 กาญจนา แก้วเทพ 1
111 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
112 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
113 Ampa Luiengpirom 1
114 Kitpramuk Tantayaporn 1
115 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
116 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
117 Phanphen Wattanaarsakit 1
118 Yeshey Penjor 1
119 กำจัด มงคลกุล 1
120 ๋Janes, Gavin W. 1
121 สุมิตรา พูลทอง 1
122 รุ่งราวี ทองกันยา 1
123 นภสร โกวรรธนะกุล 1
124 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
125 Chonticha Srisawang 1
126 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
127 สิทธิพร แอกทอง 1
128 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
129 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
130 วินัย งามแสง 1
131 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
132 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
133 ประคอง ชอบเสียง 1
134 ละอองทิพย์ เหมะ 1
135 วิมล เหมะจันทร 1
136 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
137 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
138 Puttipongse Varavudhi 1
139 Naiyana Chaiyabutr 1
140 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
141 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
142 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
143 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
144 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
145 ชอุ่ม มลิลา 1
146 พรรณี กาญจนพลู 1
147 Chakkaphan Sutthirat 1
148 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
149 สุมา เมืองใย 1
150 Chayaporn Supachartwong 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2551 2