ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 2
2 วัฒนชัย สมิทธากร 2
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2
4 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
6 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
7 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
8 อุทัย บุญประเสริฐ 1
9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
10 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
11 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
12 Somying Tumwasorn 1
13 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
14 Boonchai Sangpetngam 1
15 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
16 Chalermpol Leevailoj 1
17 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
18 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
19 วิไล ชินธเนศ 1
20 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
21 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
22 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
23 สุวิชา ทองสิมา 1
24 วัลลภ แย้มเหมือน 1
25 สำเริง แย้มโสภี 1
26 สมพร พรมดี 1
27 สิริพร สิวราวุฒิ 1
28 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
29 สายฝน ควรผดุง 1
30 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
31 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
32 คัคนางค์ มณีศรี 1
33 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
34 ศิริชัย ศิริกายะ 1
35 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
36 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
37 ธวัชชัย สันติสุข 1
38 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
39 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
40 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
41 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
42 บรรจง คณะวรรณ 1
43 Sompol Sanguanrungsirikul 1
44 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
45 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
46 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
47 มยุรี ตันติสิระ 1
48 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
49 Ampa Luiengpirom 1
50 Kitpramuk Tantayaporn 1
51 ละอองทิพย์ เหมะ 1
52 วิมล เหมะจันทร 1
53 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
54 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
55 Puttipongse Varavudhi 1
56 Naiyana Chaiyabutr 1
57 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
58 Vimolmas Lipipun 1
59 Supa Chantharasakul 1
60 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
61 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
62 Wilai Anomasiri 1
63 Vanida Chantarateptawan 1
64 กาญจนา แก้วเทพ 1
65 วาสนา เสียงดัง 1
66 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
67 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
68 Jaitip Paiboon 1
69 Sumphan Wongseripipatana 1
70 Panee Boonthavi 1
71 Garnpimol C. Ritthidej 1
72 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
73 Kittisak Likhitwitayawuid 1
74 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
75 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
76 Srilert Chotpantarat 1
77 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
78 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
79 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
80 Chonticha Srisawang 1
81 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
82 วินัย งามแสง 1
83 Phanphen Wattanaarsakit 1
84 นภสร โกวรรธนะกุล 1
85 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
86 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
87 Jittima Chatchawansaisin 1
88 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
89 Waraporn Siriterm 1
90 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
91 Anawatch Mitpratan 1
92 Kasidit Nootong 1
93 สิทธิพร แอกทอง 1
94 Chayaporn Supachartwong 1
95 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
96 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
97 Chakkaphan Sutthirat 1
98 พรรณี กาญจนพลู 1
99 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
100 สุมา เมืองใย 1
101 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
102 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
103 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
104 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
105 ชอุ่ม มลิลา 1
106 รุ่งราวี ทองกันยา 1
107 กำจัด มงคลกุล 1
108 Yeshey Penjor 1
109 สุมิตรา พูลทอง 1
110 ๋Janes, Gavin W. 1
111 ประคอง ชอบเสียง 1
112 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
113 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
114 Chariya Uiyyasathian 1
115 Thada Jirajaras 1
116 Rajalida Lipikorn 1
117 เอกชัย อดุลยธรรม 1
118 ประธาน ดาบเพชร 1
119 กมลชนก ยวดยง 1
120 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
121 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
122 อวย เกตุสิงห์ 1
123 Walaisiri Muangsiri 1
124 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
125 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
126 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
127 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
128 ไววิทย์ พุทธารี 1
129 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
130 Varunee Padmasankh 1
131 Pornpimol Muanjai 1
132 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
133 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
134 Acom Sornsute 1
135 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
136 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
137 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
138 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
139 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
140 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
141 สมชัย วัฒนการุณ 1
142 Pantharee Boonsatorn 1
143 Thanathon Sesuk 1
144 Suchin Arunsawatwong 1
145 สุวดี ยาป่าคาย 1
146 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
147 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
148 กระมล ทองธรรมชาติ 1
149 ศุกันยา ห้วยผัด 1
150 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2551 1