ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- สุรสิทธิ เหล่าสายเชื้อ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 2
2 วัฒนชัย สมิทธากร 2
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2
4 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
5 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
6 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
7 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
8 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
9 Somying Tumwasorn 1
10 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
11 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
12 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
13 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
14 ศิริชัย ศิริกายะ 1
15 Srilert Chotpantarat 1
16 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
17 Chalermpol Leevailoj 1
18 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
19 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
20 Boonchai Sangpetngam 1
21 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
22 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
23 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
24 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
25 ธวัชชัย สันติสุข 1
26 สำเริง แย้มโสภี 1
27 วัลลภ แย้มเหมือน 1
28 สมพร พรมดี 1
29 สุวิชา ทองสิมา 1
30 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
31 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
32 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
33 วิไล ชินธเนศ 1
34 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
35 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
36 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
37 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
38 คัคนางค์ มณีศรี 1
39 อุทัย บุญประเสริฐ 1
40 Vanida Chantarateptawan 1
41 Ampa Luiengpirom 1
42 Kitpramuk Tantayaporn 1
43 Naiyana Chaiyabutr 1
44 Sompol Sanguanrungsirikul 1
45 บรรจง คณะวรรณ 1
46 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
47 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
48 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
49 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
50 Puttipongse Varavudhi 1
51 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
52 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
53 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
54 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
55 วิมล เหมะจันทร 1
56 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
57 ละอองทิพย์ เหมะ 1
58 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
59 มยุรี ตันติสิระ 1
60 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
61 Jaitip Paiboon 1
62 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
63 Wilai Anomasiri 1
64 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
65 สิริพร สิวราวุฒิ 1
66 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
67 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
68 Kittisak Likhitwitayawuid 1
69 Supa Chantharasakul 1
70 Vimolmas Lipipun 1
71 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
72 Garnpimol C. Ritthidej 1
73 Panee Boonthavi 1
74 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
75 Sumphan Wongseripipatana 1
76 กาญจนา แก้วเทพ 1
77 วาสนา เสียงดัง 1
78 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
79 Jittima Chatchawansaisin 1
80 สิทธิพร แอกทอง 1
81 Chonticha Srisawang 1
82 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
83 วินัย งามแสง 1
84 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
85 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
86 Chayaporn Supachartwong 1
87 Kasidit Nootong 1
88 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
89 Chariya Uiyyasathian 1
90 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
91 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
92 Waraporn Siriterm 1
93 Anawatch Mitpratan 1
94 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
95 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
96 นภสร โกวรรธนะกุล 1
97 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
98 ชอุ่ม มลิลา 1
99 ประคอง ชอบเสียง 1
100 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
101 พรรณี กาญจนพลู 1
102 สุมา เมืองใย 1
103 Chakkaphan Sutthirat 1
104 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
105 ๋Janes, Gavin W. 1
106 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
107 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
108 Phanphen Wattanaarsakit 1
109 Yeshey Penjor 1
110 กำจัด มงคลกุล 1
111 สุมิตรา พูลทอง 1
112 รุ่งราวี ทองกันยา 1
113 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
114 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
115 Walaisiri Muangsiri 1
116 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
117 Varunee Padmasankh 1
118 เอกชัย อดุลยธรรม 1
119 Rajalida Lipikorn 1
120 กมลชนก ยวดยง 1
121 ประธาน ดาบเพชร 1
122 Thada Jirajaras 1
123 Pornpimol Muanjai 1
124 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
125 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
126 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
127 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
128 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
129 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
130 ไววิทย์ พุทธารี 1
131 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
132 อวย เกตุสิงห์ 1
133 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
134 สมชัย วัฒนการุณ 1
135 Pantharee Boonsatorn 1
136 กระมล ทองธรรมชาติ 1
137 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
138 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
139 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
140 Acom Sornsute 1
141 ศุกันยา ห้วยผัด 1
142 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
143 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
144 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
145 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
146 สุวดี ยาป่าคาย 1
147 Suchin Arunsawatwong 1
148 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
149 Thanathon Sesuk 1
150 สายฝน ควรผดุง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2551 2