ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 2
2 วัฒนชัย สมิทธากร 2
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2
4 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
5 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
6 บรรจง คณะวรรณ 1
7 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
8 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
9 Vimolmas Lipipun 1
10 Sompol Sanguanrungsirikul 1
11 มยุรี ตันติสิระ 1
12 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
13 Kitpramuk Tantayaporn 1
14 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
15 ละอองทิพย์ เหมะ 1
16 วิมล เหมะจันทร 1
17 Puttipongse Varavudhi 1
18 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
19 Supa Chantharasakul 1
20 Naiyana Chaiyabutr 1
21 Ampa Luiengpirom 1
22 Panee Boonthavi 1
23 Vanida Chantarateptawan 1
24 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
25 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
26 กาญจนา แก้วเทพ 1
27 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
28 Srilert Chotpantarat 1
29 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
30 Wilai Anomasiri 1
31 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
32 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
33 Sumphan Wongseripipatana 1
34 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
35 Kittisak Likhitwitayawuid 1
36 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
37 Jaitip Paiboon 1
38 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
39 Garnpimol C. Ritthidej 1
40 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
41 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
42 Chonticha Srisawang 1
43 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
44 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
45 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
46 นภสร โกวรรธนะกุล 1
47 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
48 วินัย งามแสง 1
49 Jittima Chatchawansaisin 1
50 สิทธิพร แอกทอง 1
51 Waraporn Siriterm 1
52 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
53 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
54 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
55 Anawatch Mitpratan 1
56 Chayaporn Supachartwong 1
57 Kasidit Nootong 1
58 Phanphen Wattanaarsakit 1
59 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
60 พรรณี กาญจนพลู 1
61 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
62 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
63 Chakkaphan Sutthirat 1
64 สุมา เมืองใย 1
65 ศิริชัย ศิริกายะ 1
66 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
67 ชอุ่ม มลิลา 1
68 ประคอง ชอบเสียง 1
69 กำจัด มงคลกุล 1
70 Yeshey Penjor 1
71 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
72 รุ่งราวี ทองกันยา 1
73 สุมิตรา พูลทอง 1
74 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
75 ๋Janes, Gavin W. 1
76 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
77 Boonchai Sangpetngam 1
78 ประธาน ดาบเพชร 1
79 Thada Jirajaras 1
80 Rajalida Lipikorn 1
81 กมลชนก ยวดยง 1
82 อวย เกตุสิงห์ 1
83 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
84 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
85 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
86 เอกชัย อดุลยธรรม 1
87 Walaisiri Muangsiri 1
88 ไววิทย์ พุทธารี 1
89 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
90 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
91 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
92 Pornpimol Muanjai 1
93 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
94 Varunee Padmasankh 1
95 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
96 สุวดี ยาป่าคาย 1
97 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
98 Acom Sornsute 1
99 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
100 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
101 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
102 Chariya Uiyyasathian 1
103 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
104 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
105 สมชัย วัฒนการุณ 1
106 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
107 Thanathon Sesuk 1
108 Suchin Arunsawatwong 1
109 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
110 ศุกันยา ห้วยผัด 1
111 Pantharee Boonsatorn 1
112 กระมล ทองธรรมชาติ 1
113 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
114 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
115 Somying Tumwasorn 1
116 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
117 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
118 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
119 อุทัย บุญประเสริฐ 1
120 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
121 วิไล ชินธเนศ 1
122 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
123 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
124 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
125 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
126 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
127 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
128 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
129 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
130 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
131 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
132 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
133 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
134 สิริพร สิวราวุฒิ 1
135 สมพร พรมดี 1
136 สุวิชา ทองสิมา 1
137 สายฝน ควรผดุง 1
138 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
139 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
140 วาสนา เสียงดัง 1
141 วัลลภ แย้มเหมือน 1
142 สำเริง แย้มโสภี 1
143 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
144 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
145 คัคนางค์ มณีศรี 1
146 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
147 ธวัชชัย สันติสุข 1
148 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
149 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
150 Chalermpol Leevailoj 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2551 1