ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- สุรสิทธิ เหล่าสายเชื้อ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2
2 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 2
3 วัฒนชัย สมิทธากร 2
4 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
5 Chonticha Srisawang 1
6 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
7 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
8 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
9 นภสร โกวรรธนะกุล 1
10 Jittima Chatchawansaisin 1
11 วินัย งามแสง 1
12 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
13 Chayaporn Supachartwong 1
14 Waraporn Siriterm 1
15 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
16 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
17 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
18 Anawatch Mitpratan 1
19 Phanphen Wattanaarsakit 1
20 Kasidit Nootong 1
21 สิทธิพร แอกทอง 1
22 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
23 พรรณี กาญจนพลู 1
24 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
25 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
26 Chakkaphan Sutthirat 1
27 สุมา เมืองใย 1
28 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
29 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
30 ชอุ่ม มลิลา 1
31 ประคอง ชอบเสียง 1
32 กำจัด มงคลกุล 1
33 Yeshey Penjor 1
34 Chariya Uiyyasathian 1
35 รุ่งราวี ทองกันยา 1
36 สุมิตรา พูลทอง 1
37 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
38 ๋Janes, Gavin W. 1
39 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
40 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
41 Rajalida Lipikorn 1
42 เอกชัย อดุลยธรรม 1
43 Walaisiri Muangsiri 1
44 Thada Jirajaras 1
45 ประธาน ดาบเพชร 1
46 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
47 อวย เกตุสิงห์ 1
48 กมลชนก ยวดยง 1
49 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
50 Varunee Padmasankh 1
51 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
52 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
53 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
54 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
55 ไววิทย์ พุทธารี 1
56 Pornpimol Muanjai 1
57 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
58 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
59 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
60 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
61 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
62 สมชัย วัฒนการุณ 1
63 Acom Sornsute 1
64 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
65 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
66 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
67 Pantharee Boonsatorn 1
68 กระมล ทองธรรมชาติ 1
69 Suchin Arunsawatwong 1
70 สุวดี ยาป่าคาย 1
71 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
72 Thanathon Sesuk 1
73 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
74 ศุกันยา ห้วยผัด 1
75 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
76 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
77 ละอองทิพย์ เหมะ 1
78 Somying Tumwasorn 1
79 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
80 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
81 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
82 อุทัย บุญประเสริฐ 1
83 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
84 วิไล ชินธเนศ 1
85 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
86 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
87 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
88 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
89 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
90 Boonchai Sangpetngam 1
91 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
92 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
93 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
94 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
95 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
96 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
97 สิริพร สิวราวุฒิ 1
98 สมพร พรมดี 1
99 สุวิชา ทองสิมา 1
100 สายฝน ควรผดุง 1
101 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
102 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
103 วาสนา เสียงดัง 1
104 วัลลภ แย้มเหมือน 1
105 สำเริง แย้มโสภี 1
106 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
107 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
108 คัคนางค์ มณีศรี 1
109 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
110 ธวัชชัย สันติสุข 1
111 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
112 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
113 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
114 Chalermpol Leevailoj 1
115 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
116 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
117 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
118 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
119 มยุรี ตันติสิระ 1
120 Supa Chantharasakul 1
121 Vimolmas Lipipun 1
122 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
123 บรรจง คณะวรรณ 1
124 Sompol Sanguanrungsirikul 1
125 Puttipongse Varavudhi 1
126 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
127 วิมล เหมะจันทร 1
128 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
129 Naiyana Chaiyabutr 1
130 Ampa Luiengpirom 1
131 Kitpramuk Tantayaporn 1
132 Garnpimol C. Ritthidej 1
133 Panee Boonthavi 1
134 กาญจนา แก้วเทพ 1
135 Vanida Chantarateptawan 1
136 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
137 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
138 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
139 ศิริชัย ศิริกายะ 1
140 Srilert Chotpantarat 1
141 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
142 Wilai Anomasiri 1
143 Kittisak Likhitwitayawuid 1
144 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
145 Sumphan Wongseripipatana 1
146 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
147 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
148 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
149 Jaitip Paiboon 1
150 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2551 2