ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- สุรสิทธิ เหล่าสายเชื้อ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2
2 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 2
3 วัฒนชัย สมิทธากร 2
4 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
5 Jittima Chatchawansaisin 1
6 สิทธิพร แอกทอง 1
7 Chonticha Srisawang 1
8 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
9 วินัย งามแสง 1
10 Chayaporn Supachartwong 1
11 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
12 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
13 Anawatch Mitpratan 1
14 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
15 Chariya Uiyyasathian 1
16 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
17 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
18 Waraporn Siriterm 1
19 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
20 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
21 Kasidit Nootong 1
22 Phanphen Wattanaarsakit 1
23 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
24 ชอุ่ม มลิลา 1
25 ประคอง ชอบเสียง 1
26 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
27 พรรณี กาญจนพลู 1
28 สุมา เมืองใย 1
29 Chakkaphan Sutthirat 1
30 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
31 ๋Janes, Gavin W. 1
32 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
33 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
34 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
35 Yeshey Penjor 1
36 กำจัด มงคลกุล 1
37 สุมิตรา พูลทอง 1
38 รุ่งราวี ทองกันยา 1
39 นภสร โกวรรธนะกุล 1
40 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
41 Walaisiri Muangsiri 1
42 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
43 Varunee Padmasankh 1
44 เอกชัย อดุลยธรรม 1
45 Rajalida Lipikorn 1
46 กมลชนก ยวดยง 1
47 ประธาน ดาบเพชร 1
48 Thada Jirajaras 1
49 Pornpimol Muanjai 1
50 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
51 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
52 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
53 วาสนา เสียงดัง 1
54 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
55 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
56 ไววิทย์ พุทธารี 1
57 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
58 อวย เกตุสิงห์ 1
59 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
60 สมชัย วัฒนการุณ 1
61 Pantharee Boonsatorn 1
62 กระมล ทองธรรมชาติ 1
63 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
64 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
65 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
66 Acom Sornsute 1
67 ศุกันยา ห้วยผัด 1
68 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
69 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
70 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
71 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
72 สุวดี ยาป่าคาย 1
73 Suchin Arunsawatwong 1
74 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
75 Thanathon Sesuk 1
76 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
77 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
78 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
79 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
80 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
81 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
82 Somying Tumwasorn 1
83 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
84 อุทัย บุญประเสริฐ 1
85 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
86 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
87 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
88 Boonchai Sangpetngam 1
89 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
90 Chalermpol Leevailoj 1
91 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
92 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
93 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
94 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
95 วิไล ชินธเนศ 1
96 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
97 สุวิชา ทองสิมา 1
98 วัลลภ แย้มเหมือน 1
99 สำเริง แย้มโสภี 1
100 สมพร พรมดี 1
101 สิริพร สิวราวุฒิ 1
102 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
103 สายฝน ควรผดุง 1
104 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
105 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
106 คัคนางค์ มณีศรี 1
107 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
108 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
109 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
110 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
111 ธวัชชัย สันติสุข 1
112 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
113 ศิริชัย ศิริกายะ 1
114 Srilert Chotpantarat 1
115 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
116 บรรจง คณะวรรณ 1
117 Sompol Sanguanrungsirikul 1
118 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
119 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
120 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
121 มยุรี ตันติสิระ 1
122 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
123 Ampa Luiengpirom 1
124 Kitpramuk Tantayaporn 1
125 ละอองทิพย์ เหมะ 1
126 วิมล เหมะจันทร 1
127 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
128 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
129 Puttipongse Varavudhi 1
130 Naiyana Chaiyabutr 1
131 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
132 Vimolmas Lipipun 1
133 Supa Chantharasakul 1
134 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
135 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
136 Wilai Anomasiri 1
137 Vanida Chantarateptawan 1
138 กาญจนา แก้วเทพ 1
139 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
140 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
141 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
142 Jaitip Paiboon 1
143 Sumphan Wongseripipatana 1
144 Panee Boonthavi 1
145 Garnpimol C. Ritthidej 1
146 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
147 Kittisak Likhitwitayawuid 1
148 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
149 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
150 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2551 2