ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- สุรสิทธิ เหล่าสายเชื้อ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 2
2 วัฒนชัย สมิทธากร 2
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2
4 สายฝน ควรผดุง 1
5 สิริพร สิวราวุฒิ 1
6 สมพร พรมดี 1
7 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
8 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
9 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
10 สุวิชา ทองสิมา 1
11 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
12 วาสนา เสียงดัง 1
13 สำเริง แย้มโสภี 1
14 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
15 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
16 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
17 ธวัชชัย สันติสุข 1
18 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
19 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
20 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
21 วัลลภ แย้มเหมือน 1
22 ไววิทย์ พุทธารี 1
23 อวย เกตุสิงห์ 1
24 กมลชนก ยวดยง 1
25 ประธาน ดาบเพชร 1
26 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
27 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
28 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
29 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
30 Thada Jirajaras 1
31 Rajalida Lipikorn 1
32 Pornpimol Muanjai 1
33 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
34 คัคนางค์ มณีศรี 1
35 Varunee Padmasankh 1
36 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
37 เอกชัย อดุลยธรรม 1
38 Walaisiri Muangsiri 1
39 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
40 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
41 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
42 กาญจนา แก้วเทพ 1
43 Vanida Chantarateptawan 1
44 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
45 Srilert Chotpantarat 1
46 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
47 Chalermpol Leevailoj 1
48 ศิริชัย ศิริกายะ 1
49 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
50 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
51 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
52 Kittisak Likhitwitayawuid 1
53 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
54 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
55 Jaitip Paiboon 1
56 Wilai Anomasiri 1
57 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
58 Boonchai Sangpetngam 1
59 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
60 อุทัย บุญประเสริฐ 1
61 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
62 Somying Tumwasorn 1
63 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
64 วิไล ชินธเนศ 1
65 สุวดี ยาป่าคาย 1
66 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
67 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
68 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
69 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
70 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
71 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
72 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
73 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
74 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
75 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
76 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
77 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
78 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
79 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
80 สุมา เมืองใย 1
81 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
82 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
83 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
84 ละอองทิพย์ เหมะ 1
85 วิมล เหมะจันทร 1
86 Chakkaphan Sutthirat 1
87 พรรณี กาญจนพลู 1
88 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
89 ๋Janes, Gavin W. 1
90 สุมิตรา พูลทอง 1
91 ประคอง ชอบเสียง 1
92 ชอุ่ม มลิลา 1
93 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
94 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
95 Puttipongse Varavudhi 1
96 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
97 Vimolmas Lipipun 1
98 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
99 มยุรี ตันติสิระ 1
100 Supa Chantharasakul 1
101 Garnpimol C. Ritthidej 1
102 Sumphan Wongseripipatana 1
103 Panee Boonthavi 1
104 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
105 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
106 Ampa Luiengpirom 1
107 Kitpramuk Tantayaporn 1
108 Naiyana Chaiyabutr 1
109 Sompol Sanguanrungsirikul 1
110 บรรจง คณะวรรณ 1
111 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
112 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
113 รุ่งราวี ทองกันยา 1
114 กำจัด มงคลกุล 1
115 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
116 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
117 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
118 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
119 Chariya Uiyyasathian 1
120 Waraporn Siriterm 1
121 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
122 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
123 Acom Sornsute 1
124 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
125 ศุกันยา ห้วยผัด 1
126 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
127 Thanathon Sesuk 1
128 กระมล ทองธรรมชาติ 1
129 Pantharee Boonsatorn 1
130 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
131 สมชัย วัฒนการุณ 1
132 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
133 Anawatch Mitpratan 1
134 นภสร โกวรรธนะกุล 1
135 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
136 วินัย งามแสง 1
137 Phanphen Wattanaarsakit 1
138 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
139 Yeshey Penjor 1
140 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
141 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
142 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
143 สิทธิพร แอกทอง 1
144 Chayaporn Supachartwong 1
145 Kasidit Nootong 1
146 Jittima Chatchawansaisin 1
147 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
148 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
149 Chonticha Srisawang 1
150 Suchin Arunsawatwong 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2551 2