ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุรสิทธิ์ จิตรพิทักษ์เลิศ
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- สุรสิทธิ์, จิตรพิทักษ์เลิศ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 สรุปประสบการณ์การทำงานด้านเวชศาสตร์ครอบครัวจากการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ด้านเวชศาสตร์ครอบครัว ระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2552 ณ โรงแรมโกลเด้น คลิป เฮาส์ พัทยาใต้ จังหวัดชลบุรี
ปี พ.ศ. 2551
2 คู่มือรายวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน 2
ปี พ.ศ. 2550
3 การพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลในการเฝ้าระวังปัจจัยและพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองในศูนย์แพทย์ชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4 คู่มือรายวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน 1
ปี พ.ศ. 2541
5 ระบบบริการผู้ป่วยนอกคลินิกประกันสังคม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา : ปัญหาและแนวทางแก้ไข พ.ศ.2540