ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุรศักดิ์ บูรณตรีเวทย์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2552 1
3 2551 2
4 2550 1
5 2548 1
6 2547 1
7 1086 1
8 543 10
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 นโยบายการคุ้มครองสุขภาพแรงงานของภูมิภาคอาเซียน
ปี พ.ศ. 2552
2 ปัจจัยที่มีผลต่อความร่วมมือผู้ป่วยเบาหวานประเภทที่ 2
ปี พ.ศ. 2551
3 การวิเคราะห์ต้นทุนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาที่สาขาเวชศาสตร์ชุมชนรับผิดชอบในหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๔๙
4 การศึกษานโยบายและการดำเนินการด้านอาชีวอนามัยในสถานประกอบการในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2550
5 การศึกษาเนื้อหาการสร้างเสริมสุขภาพในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปี พ.ศ. 2548
6 การสร้างเสริมสุขภาพในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปี พ.ศ. 2547
7 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันอุบัติเหตุ และโรคจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม จังหวัดปทุมธานี (OCCFARM)
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
8 การประเมินความเสี่ยงมะเร็งจากสารสัมผัสกัมมันตรังสีจากโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ : Assessment on cancer risk from exposure to ionizing radiation of nuclear power plant