ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุรศักดิ์ ไชยสงค์
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช 7
2 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 5
3 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 5
4 ทักษพล ธรรมรังสี 4
5 โรงพยาบาลมหาสารคาม. กลุ่มงานเภสัชกรรม 3
6 ชุติมาภรณ์ ไชยสงค์ 3
7 โรงพยาบาลขอนแก่น กลุ่มงานเภสัชกรรม 2
8 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ หน่วยวิจัยเภสัชกรรมคลินิก 2
9 วัชรา บุญสวัสดิ์ 2
10 Thananan Rattanachotphanit 2
11 Watchara Boonsawat 2
12 สุรัชดา กองศรี 2
13 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ หน่วยวิจัยเภสัชศาสตร์สังคม 2
14 นงนุช ใจชื่น 2
15 Nipon Thitiyanwiroj 2
16 ภาณุมาศ ภูมาศ 2
17 สิรินทร์ยา พูลเกิด 2
18 นิพนธ์ ฐิติญาณวิโรจน์ 2
19 แผนงานวิจัยนโยบายอาหารและโภชนาการ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพคนไทย, สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
20 บัญญัติ สิทธิธัญกิจ 2
21 กมลพัฒน์ มากแจ้ง 1
22 Ruechagorn Trairatananusorn 1
23 Kamolphat Markchang 1
24 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
25 ฤชากร ไตรรัตนานุสรณ์ 1
26 พเยาว์ ผ่อนสุข 1
27 Siriwan Pitayarangsarit 1
28 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 1
29 Thaksaphon Thamarangsi 1
30 ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
31 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
32 อาจารย์นักวิจัย 1
33 Walaiporn Patcharanarumol 1
34 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 1
35 - 1
36 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
37 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 1
38 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 1
39 Amonrat Manawatthanawong 1
40 Chulaporn Limwattananon 1
41 กัญจนา ติษยาธิคม 1
42 วลัยพร พัชรนฤมล 1
43 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 1
2 2560 1
3 2558 1
4 2556 9
5 2555 2
6 2554 2
7 2553 1
8 2552 1
9 2551 3
10 2548 1
11 543 8
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 นโยบายและกฎหมายแอลกอฮอล์ ในประเทศ CLMV
ปี พ.ศ. 2560
2 ผู้ป่วยด้วย NCD มีพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพอยู่มากน้อยแค่ไหน: รายงานจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558
ปี พ.ศ. 2558
3 ผลลัพธ์ของการดูแลผู้ป่วยโรคหืดที่ควบคุมอาการไม่ได้ด้วยยา Salmeterol/Fluticasone และ Budesonide ในโรงพยาบาลชุมชน
ปี พ.ศ. 2556
4 ต้นทุน-ประสิทธิผลของ Alendronate (ยาสามัญ) และ Risedronate (ยาต้นแบบ) สำหรับการป้องกันแบบปฐมภูมิของกระดูกหักในหญิงวัยหมดประจำเดือนที่มีปัจจัยเสี่ยง
5 การรับรู้และการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกฮอล์ของผู้จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบเขตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาเขตขามเรียง
6 ผลลัพธ์ของการใช้ยา Salmeterol/Fluticasone และ Budesonide ในผู้ป่วยโรคหืดที่ควบคุมอาการไม่ได้ในโรงพยาบาลชุมชน
7 ต้นทุน-ประสิทธิผลของ Alendronate และ Risedronate สำหรับป้องกันกระดูกหักแบบปฐมภูมิในหญิงวัยหมดประจำเดือน
8 ผลลัพธ์และต้นทุนของการใช้ยา Colistin และ Tigecycline ในการรักษาโรคติดเชื้อแกรมลบ
9 การรับรู้และการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกฮอล์ของผู้จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบเขตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาเขตขามเรียง
10 ผลลัพธ์ของการใช้ยา Salmeterol/Fluticasone และ Budesonide ในผู้ป่วยโรคหืดที่ควบคุมอาการไม่ได้ในโรงพยาบาลชุมชน
11 ต้นทุน-ประสิทธิผลของ Alendronate และ Risedronate สำหรับป้องกันกระดูกหักแบบปฐมภูมิในหญิงวัยหมดประจำเดือน
12 ผลลัพธ์และต้นทุนของการใช้ยา Colistin และ Tigecycline ในการรักษาโรคติดเชื้อแกรมลบ
ปี พ.ศ. 2555
13 ต้นทุนของโรคกระดูกพรุนในหญิงวัยหมดประจำเดือนในจังหวัดขอนแก่นและมหาสารคาม
14 การประเมินต้นทุน-ประสิทธิผลของยา Alendronate (ราคายาสามัญ) Risedronate (ราคายาต้นแบบ) ในการป้องกันกระดูกหักในหญิงวัยหมดประจำเดือน
ปี พ.ศ. 2554
15 Impacts of excise tax raise on illegal and total alcohol consumption: A Thai experience
16 -
ปี พ.ศ. 2553
17 การสำรวจการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการรักษาด้วยยา ในเภสัชกรและนิสิต นักสึกษาเภสัชศาสตร์
ปี พ.ศ. 2552
18 Impacts of excise tax raise on illegal and total alcohol consumption: A Thai experience
ปี พ.ศ. 2551
19 Role and Model of Pharmacy School in Integrating the Health Promotion Concept into the PharmD Program: Experience from Mahasarakham University Faculty of Pharmacy
20 ระบบเฝ้าระวังแบบปัจจัยสัมพันธ์
21 ระบบเฝ้าระวังแบบปัจจัยสัมพันธ์
ปี พ.ศ. 2548
22 การใช้ทรัพยากรสุขภาพ กรณีขยายโอกาสการเข้าถึงบริการรักษาทดแทนไต ในโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า : กรณีศึกษา จังหวัดมหาสารคาม และขอนแก่น