ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุรศักดิ์ ไชยสงค์
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ทักษพล ธรรมรังสี 4
2 ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช 4
3 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 4
4 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 3
5 ชุติมาภรณ์ ไชยสงค์ 2
6 โรงพยาบาลมหาสารคาม. กลุ่มงานเภสัชกรรม 2
7 แผนงานวิจัยนโยบายอาหารและโภชนาการ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพคนไทย, สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
8 สิรินทร์ยา พูลเกิด 2
9 นงนุช ใจชื่น 2
10 Watchara Boonsawat 1
11 Thananan Rattanachotphanit 1
12 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 1
13 วัชรา บุญสวัสดิ์ 1
14 - 1
15 โรงพยาบาลขอนแก่น กลุ่มงานเภสัชกรรม 1
16 อาจารย์นักวิจัย 1
17 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
18 Nipon Thitiyanwiroj 1
19 นิพนธ์ ฐิติญาณวิโรจน์ 1
20 บัญญัติ สิทธิธัญกิจ 1
21 พเยาว์ ผ่อนสุข 1
22 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
23 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
24 ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
25 Thaksaphon Thamarangsi 1
26 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ หน่วยวิจัยเภสัชกรรมคลินิก 1
27 สุรัชดา กองศรี 1
28 ภาณุมาศ ภูมาศ 1
29 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ หน่วยวิจัยเภสัชศาสตร์สังคม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2556 10
3 2555 4
4 2554 3
5 2553 1
6 2552 1
7 2551 3
8 2549 1
9 2548 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 Outcomes of Caring Uncontrolled Asthmatic Patients with Salmeterol/Fluticasone and Budesonide in Community Hospitals
ปี พ.ศ. 2556
2 การซื้อและการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
3 ต้นทุน-ประสิทธิผลของ Alendronate (ยาสามัญ) และ Risedronate (ยาต้นแบบ) สำหรับการป้องกันแบบปฐมภูมิของกระดูกหักในหญิงวัยหมดประจำเดือนที่มีปัจจัยเสี่ยง
4 การรับรู้และการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกฮอล์ของผู้จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบเขตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาเขตขามเรียง
5 ผลลัพธ์ของการใช้ยา Salmeterol/Fluticasone และ Budesonide ในผู้ป่วยโรคหืดที่ควบคุมอาการไม่ได้ในโรงพยาบาลชุมชน
6 ต้นทุน-ประสิทธิผลของ Alendronate และ Risedronate สำหรับป้องกันกระดูกหักแบบปฐมภูมิในหญิงวัยหมดประจำเดือน
7 ผลลัพธ์และต้นทุนของการใช้ยา Colistin และ Tigecycline ในการรักษาโรคติดเชื้อแกรมลบ
8 การรับรู้และการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกฮอล์ของผู้จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบเขตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาเขตขามเรียง
9 ผลลัพธ์ของการใช้ยา Salmeterol/Fluticasone และ Budesonide ในผู้ป่วยโรคหืดที่ควบคุมอาการไม่ได้ในโรงพยาบาลชุมชน
10 ต้นทุน-ประสิทธิผลของ Alendronate และ Risedronate สำหรับป้องกันกระดูกหักแบบปฐมภูมิในหญิงวัยหมดประจำเดือน
11 ผลลัพธ์และต้นทุนของการใช้ยา Colistin และ Tigecycline ในการรักษาโรคติดเชื้อแกรมลบ
ปี พ.ศ. 2555
12 ต้นทุนของโรคกระดูกพรุนในหญิงวัยหมดประจำเดือนในจังหวัดขอนแก่นและมหาสารคาม
13 การประเมินต้นทุน-ประสิทธิผลของยา Alendronate (ราคายาสามัญ) Risedronate (ราคายาต้นแบบ) ในการป้องกันกระดูกหักในหญิงวัยหมดประจำเดือน
14 ทบทวนประสิทธิผลและแนวทางการรักษาโรคกระดูกพรุนของกลุ่มยารักษาโรคกระดูกพรุน
15 การจำยี่ห้อผลิตภัณฑ์อาหารของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ปี พ.ศ. 2554
16 การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย : ผลจากการสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และดื่มสุราของประชากร พ.ศ.2550
17 Impacts of excise tax raise on illegal and total alcohol consumption: A Thai experience
18 -
ปี พ.ศ. 2553
19 การสำรวจการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการรักษาด้วยยา ในเภสัชกรและนิสิต นักสึกษาเภสัชศาสตร์
ปี พ.ศ. 2552
20 Impacts of excise tax raise on illegal and total alcohol consumption: A Thai experience
ปี พ.ศ. 2551
21 Role and Model of Pharmacy School in Integrating the Health Promotion Concept into the PharmD Program: Experience from Mahasarakham University Faculty of Pharmacy
22 ระบบเฝ้าระวังแบบปัจจัยสัมพันธ์
23 ระบบเฝ้าระวังแบบปัจจัยสัมพันธ์
ปี พ.ศ. 2549
24 การสำรวจข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลกระทบ
ปี พ.ศ. 2548
25 การใช้ทรัพยากรสุขภาพ กรณีขยายโอกาสการเข้าถึงบริการรักษาทดแทนไต ในโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า : กรณีศึกษา จังหวัดมหาสารคาม และขอนแก่น