ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุรศักดิ์ สุนทร
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Jureerat KijSomporn 1
2 Wilailuk Ruangrattanatrai 1
3 นภชา สิงห์วีรธรรม 1
4 จุรีรัตน์ กิจสมพร 1
5 ปิยะ หาญวรวงศ์ชัย 1
6 จุฬารัตน์ ห้าวหาญ 1
7 Piya Hanvoravongchai 1
8 รุ่งนภา จันทรา 1
9 อติญาณ์ ศรเกษตริน 1
10 ศรีจันทร์ พลับจั่น 1
11 เบญจพร รัชตารมย์ 1
12 Benjaporn Ratchatarom 1
13 กมลนัทธ์ ม่วงยิ้ม 1
14 Atiya Srakshetrin 1
15 กฤษดา แสวงดี 1
16 Krisada Sawaengdee 1
17 วิไลลักษณ์ เรืองรัตนตรัย 1
18 จันทร์จิรา ชอบประดิถ 1
19 อรณัชชา เซ็นโส 1
20 ปิยะอร แดงพยนต์ 1
21 กนกวรรณ เส็งคำภา 1
22 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 1
23 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 1
24 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 1
25 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
26 วิทยาการสาธารณสุขสิรินธร 1
27 จังหวัดสมุทรสงคราม. โรงพยาบาลบ้านแพ้ว 1
28 จังหวัดสุพรรณบุรี. วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 1
29 กรรณิกา เทียรฆนิธิกูล 1
30 ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง 1
31 นภาพร โสวัฒนางกูร 1
32 บังอร เทียบเทียน 1
33 สุพัตรา ศรีวณิชชากร 1
34 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 1
35 ไม่มีข้อมูล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 543 4