ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 นภัสวรรณ บุญสาธร 11
2 ชนินทร์ จิระพงศ์วัฒนา 11
3 คมสัน ฉัตรวลีพร 11
4 กวีวรรณ มงคงศิริ 11
5 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 6
6 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 6
7 ไพบูลย์ สิทธิถาวร 6
8 บรรจบ ศรีภา 6
9 ณรงค์ ขันตีแก้ว 6
10 สถิตย์ สิริสิงห 4
11 ผกากรอง ลุมพิกานนท์ 3
12 เพลินจันทร์ เชษฐ์โชติศักดิ์ 3
13 อัญชลี ตัตตะวะศาสตร์ 3
14 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อุดหนุนทั่วไป) 3
15 ธารารัชต์ ธารากุล 2
16 วิภาดา เชาวกุล 2
17 พงศ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญ 2
18 สุมาลี ตั้งประดับกุล 2
19 นิรุจน์ อุทธา 2
20 ปรีชา หอมจำปา 2
21 ศุขธิดา อุบล 2
22 ศันสนีย์ ไชยโรจน์ 2
23 สุนีย์ กอรปศรีเศรษฐ์ 2
24 สาธิต พิชญางกูร 2
25 Surasak Wongratanacheewin 1
26 พิสิฏฐ์ เจริญสุดใจ 1
27 โสรัจสิริ เจริญสุดใจ 1
28 สุวิมล ทวีชัยศุภพงษ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 2
3 2557 3
4 2556 1
5 2555 6
6 2554 6
7 2553 7
8 2552 5
9 2551 5
10 2550 3
11 2549 1
12 2548 2
13 2547 2
14 2546 5
15 2545 4
16 2544 1
17 2543 2
18 2542 4
19 2540 4
20 2538 3
21 543 46
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ศูนย์วิจัยโรคเมลิออยโดสิส
ปี พ.ศ. 2558
2 การศึกษาบทบาทของ NKT cells ต่อการป้องกันโรคเมลิออยโดสิส
3 การกระตุ้น CCL20 chemokine ด้วยเชื้อ Burkholderia pseudomallei
ปี พ.ศ. 2557
4 ศูนย์วิจัยโรคเมลิออยโดสิส
5 บทบาของ invariant NKT cells ในการติดเชื้อ Burkholderia pseudomallei
6 โครงการประเมินคุณภาพชุดทดสอบเพื่อตรวจหาแอนติเจน และแอนติบอดีต่อ Exopolysaccharide ของเชื้อ Burkholderia pseudomallei ด้วยเทคนิค Immunochromatography
ปี พ.ศ. 2556
7 ศูนย์วิจัยโรคเมลิออยโดสิส
ปี พ.ศ. 2555
8 ศูนย์วิจัยโรคเมลิออยโดสิส
9 ระบาดวิทยาและชีววิทยาโมเลกุลของเชื้อ Burkholderia pseudomallei ในผู้ป่วยภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
10 ผลของ monoclonal antibodies และ bacteriophage ในการป้องกันการติดเชื้อ B. pseudomallei ในเซลล์ A549
11 การศึกษาและวิเคราะห์จีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง ไบโอฟิลม์
12 การศึกษาโปรตีน HMGB1 ในผู้ป่วยโรคเมลิออยโดสิสที่มีภาวะ sepsis
13 การพัฒนาชุดตรวจอย่างด่วนสำหรับการหาเชื้อ Burkholderia pseudomalleiจากตัวอย่างเลือดด้วยเทคโนโลยี การคัดแยกด้วยเม็ดบีดส์-โมโนโคลนัลแอนติบอดี ในสนามแม่เหล็ก
ปี พ.ศ. 2554
14 การศึกษาและวิเคราะห์จีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง ไบโอฟิลม์
15 ระบาดวิทยาและชีววิทยาโมเลกุลของเชื้อ Burkholderia pseudomallei ในผู้ป่วยภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย II
16 การพัฒนาชุดตรวจอย่างด่วนสำหรับการหาเชื้อ Burkholderia pseudomalleiจากตัวอย่างเลือดด้วยเทคโนโลยี การคัดแยกด้วยเม็ดบีดส์-โมโนโคลนัลแอนติบอดี ในสนามแม่เหล็ก
17 ชุดโครงการวิจัยปัจจัยสิ่งแวดล้อมและโรคเมลิออยโดสิส
18 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (นางสาวฐิตินันท์ เกษตรทัต)
19 ศูนย์วิจัยโรคเมลิออยโดสิส
ปี พ.ศ. 2553
20 ระบาดวิทยาและชีววิทยาโมเลกุลของเชื้อ Burkholderia pseudomallei ในผู้ป่วยภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
21 การศึกษาโปรตีน HMGB1 ในผู้ป่วยโรคเมลิออยโดสิสที่มีภาวะ sepsis
22 ผลของ monoclonal antibodies และ bacteriophage ในการป้องกันการติดเชื้อ B. pseudomallei ในเซลล์ A549
23 ความจำเพาะของแอนติบอดี IgG4 และ IgA ต่อแอนติเจนของใบไม้ตับ (Opisthorchis viverrini) ของผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี
24 ความสัมพันธ์ระหว่างการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันทั่วไป และภูมิคุ้มกันเฉพาะที่ต่อพยาธิใบไม้ตับ (Opisthorchis viverrini) ในซีรั่มและน้ำดีในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี
25 ศูนย์วิจัยโรคเมลิออยโดสิส
26 การประเมินการใช้ชุดน้ำยา CD4 Select เพื่อตรวจนับจำนวน CD4+ lymphocytes ในงานประจำวันของห้องปฏิบัติการชันสูตร
ปี พ.ศ. 2552
27 กลุ่มวิจัยโรคเมลิออยโดสิส
28 การศึกษาระบาดวิทยาทางโมเลกุลของเชื้อ Pathogenic Leptospira Interrogans ที่แยกได้จากผู้ป่วยในประเทศไทย
29 การแยกและการศึกษาคุณลักษณะของพลาสมิดจากเชื้อเบอร์โคลเดอเรีย สูโดมาลีอายที่แยกได้จากผู้ป่วยและจากดิน
30 ชุดโครงการวิจัยปัจจัยสิ่งแวดล้อมและโรคเมลิออยโดสิส
31 ศูนย์วิจัยโรคเมลิออยโดสิส
ปี พ.ศ. 2551
32 กลไกการเกิดโรคในระดับโมเลกุลและการหาแนวทางป้องกันต่อการติดเชื้อ Burkholderia pseudomallei
33 ศูนย์วิจัยโรคเมลิออยโดสิส
34 การศึกษาระบาดวิทยาทางโมเลกุลของเชื้อ pathogenic Leptospira interrogans ที่แยกได้จากผู้ป่วยในประเทศไทย
35 กลไกการเกิดโรคในระดับโมเลกุลและการหาแนวทางป้องกันการติดเชื้อ Burkholderia pseudomallei
36 การศึกษาระบาดวิทยาทางโมเลกุลของเชื้อ pathogenic Leptospira interrogans ที่แยกได้จากผู้ป่วยในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2550
37 ทุนประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 5th melioidosis congress
38 การสร้างเครือข่ายงานวิจัยโรคเมลิออยโดสิส (melioidosis) และชีววิทยาของเชื้อ Burkholderia pseudomallei
39 ศูนย์วิจัยโรคเมลิออยโดสิส
ปี พ.ศ. 2549
40 ศูนย์วิจัยโรคเมลิออยโดสิส
ปี พ.ศ. 2548
41 การสร้างเครือข่ายงานวิจัยโรคเมลิออยโดสิส (melioidosis) และชีววิทยาของเชื้อ Burkholderia pseudomallei
42 พฤติกรรมการป้องกันโรคเลปโตสไปโรซีส และการเกิดภูมิคุ้มกันต่อเชื้อเลปโตสไปราของประชาชนจังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2547
43 ความจำเพาะของแอนติบอดี IgG4 และ IgA ต่อแอนติเจนของใบไม้ตับ (Opisthorchis viverrini) ของผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี
44 ความจำเพาะของแอนติบอดี IgG4 และ IgA ต่อแอนติเจนของใบไม้ตับ (Opisthorchis viverrini) ของผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี
ปี พ.ศ. 2546
45 ความสัมพันธ์ระหว่างการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันทั่วไป และภูมิคุ้มกันเฉพาะที่ต่อพยาธิใบไม้ตับ (Opisthorchis viverrini) ในซีรั่มและน้ำดีในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี
46 การศึกษา genes ที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง biofilm ในเชื้อ B.pseudomallei ชนิด are
47 ความสัมพันธ์ระหว่างการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันทั่วไป และภูมิคุ้มกันเฉพาะที่ต่อพยาธิใบไม้ตับ (Opisthorchis viverrini) ในซีรั่มและน้ำดีในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี
48 การศึกษาบทบาทของ biofilm ในเชื้อ B.pseudomallei ชนิด ara+ และ ara- ในการทำให้เกิดโรค melioidosis
49 การศึกษาบทบาทของ biofilm ในเชื้อ B.pseudomallei ชนิด ara+ และ ara- ในการทำให้เกิดโรค melioidosis
ปี พ.ศ. 2545
50 การศึกษาผลของเชื้อ B.pseudomallei ที่มี biofilm แตกต่างกันในการกระตุ้นให้เกิด cytokines
51 พฤติกรรมการป้องกันโรคเลปโตสไปโรซีส และการเกิดภูมิคุ้มกันต่อเชื้อเลปโตสไปราของประชาชนจังหวัดขอนแก่น
52 การหาลำดับเบสและการวิเคราะห์ตัวตรวจสอบที่จำเพาะต่อเชื้อ Burkholderia pseudomallei
53 การศึกษาบทบาทของ biofilm ในเชื้อ B.pseudomallei ชนิด ara+ และ ara- ในการทำให้เกิดโรค melioidosis
ปี พ.ศ. 2544
54 การศึกษาบทบาทของ biofilm ในเชื้อ B.pseudomallei ชนิด ara+ และ ara- ในการทำให้เกิดโรค melioidosis
ปี พ.ศ. 2543
55 การหาลำดับเบสและการวิเคราะห์ตัวตรวจสอบที่จำเพาะต่อเชื้อ Burkholderia pseudomallei
56 การหาลำดับเบสและการวิเคราะห์ตัวตรวจสอบที่จำเพาะต่อเชื้อ Burkholderia pseudomallei
ปี พ.ศ. 2542
57 โรคติดเชื้อ : ปัญหาแห่งชาติ
58 การผลิตแอนติเจนที่จำเพาะของเชื้อ Burkholderia preudomallei โดยใช้เทคนิคทางพันธุวิศวกรรมและการวิเคราะห์Gene ที่ควบคุมการสร้างแอนติเจนเพื่อประยุกต์ใช้ในการวินิจฉัยโรคเมลิออยโดสิส
59 การผลิตแอนติเจนที่จำเพาะของเชื้อ Burkholderia pseudomallei โดยใช้เทคนิคทางพันธุวิศวกรรมและการวิเคราะห์ Gene ที่ควบคุมการสร้างแอนติเจนเพื่อประยุกต์ใช้ในการวินิจฉัยโรคเมลิออยโดสิส
60 การศึกษาเปรียบเทียบความไวของเชื้อ Burkholderia Pseudomallei ต่อยา Trimethoprim-Sulfamethoxazole โดยวิธี Disc Diffusion และการหา MIC
ปี พ.ศ. 2540
61 การผลิตแอนติเจนที่จำเพาะของเชื้อ Burkhololderia pseudomallei โดยใช้เทคนิคทางพันธุวิศวกรรมและการวิเคราะห์ Gene ที่ควบคุมการสร้างแอนติเจนเพื่อประยุกต์ใช้ในการวินิจฉัยโรคเมลิออยโดสิส
62 การผลิตแอนติเจนที่จำเพาะของเชื้อ Burkholderia Pscudvmallei โดยใช้เทคนิคทางพันธุวิศวกรรม
63 การผลิตแอนติเจนที่จำเพาะของเชื้อ Burkholderia Pscudvmallei โดยใช้เทคนิคทางพันธุวิศวกรรม
64 การผลิตแอนติเจนที่จำเพาะของเชื้อ Burkhololderia pseudomallei โดยใช้เทคนิคทางพันธุวิศวกรรมและการวิเคราะห์ Gene ที่ควบคุมการสร้างแอนติเจนเพื่อประยุกต์ใช้ในการวินิจฉัยโรคเมลิออยโดสิส
ปี พ.ศ. 2538
65 การศึกษาเปรียบเทียบความไวของเชื้อ Burkholderia Pseudomallei ต่อยา Trimethoprim-Sulfamethoxazole โดยวิธี Disc Diffusion และการหา MIC
66 โรคติดเชื้อ : ปัญหาแห่งชาติ
67 การศึกษาเปรียบเทียบความไวของเชื้อ Burkholderia Pseudomallei ต่อยา Trimethoprim-Sulfamethoxazole โดยวิธี Disc Diffusion และการหา MIC
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
68 การศึกษาระบาดวิทยาทางโมเลกุลของเชื้อ Pathogenic Leptospira Interrogans ที่แยกได้จากผู้ป่วยในประเทศไทย
69 คุณลักษณะของ Lysogenic Phages จากเชื้อ Burkholderia pseudomallei K96243
70 ผลของแอนติบอดีและแบคทิริโอเฟจ ต่อการติดเชื้อ Burkholderia pseudomallei ของเซลล์ A549
71 ผลของเชื้อ Leptospira ชนิดก่อให้เกิดโรคและไม่ก่อให้เกิดโรค ในการกระตุ้นการสร้าง proinflammatory cytokines ของ human monocyte cell line
72 ระบาดวิทยาและการควบคุมแบคทีเรีย Burkholderia pseudomallei ในดินของบริเวณที่ตั้งสวนสัตว์ใหม่ในเขตจังหวัดขอนแก่น
73 การแยกและการตรวจวินิจฉัยเซลล์เม็ดเลือดแดงอ่อนของลูกจากเลือดแม่เพื่อวินิจฉัยทารกในครรภ์
74 การศึกษาภาวะการกดการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันในผู้ป่วยที่เป็นโรคพยาธิใบไม้ในตับ และผู้ป่วยที่มีระเร็งท่อน้ำดีร่วมด้วย
75 การศึกษาระบาดวิทยาทางโมเลกุลของเชื้อ Pathogenic Leptospira Interrogans ที่แยกได้จากผู้ป่วยในประเทศไทย