ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 นภัสวรรณ บุญสาธร 11
2 ชนินทร์ จิระพงศ์วัฒนา 11
3 คมสัน ฉัตรวลีพร 11
4 กวีวรรณ มงคงศิริ 11
5 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 6
6 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 6
7 ไพบูลย์ สิทธิถาวร 6
8 บรรจบ ศรีภา 6
9 ณรงค์ ขันตีแก้ว 6
10 สถิตย์ สิริสิงห 4
11 เพลินจันทร์ เชษฐ์โชติศักดิ์ 3
12 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อุดหนุนทั่วไป) 3
13 ผกากรอง ลุมพิกานนท์ 3
14 อัญชลี ตัตตะวะศาสตร์ 3
15 ปรีชา หอมจำปา 2
16 นิรุจน์ อุทธา 2
17 วิภาดา เชาวกุล 2
18 ธารารัชต์ ธารากุล 2
19 สาธิต พิชญางกูร 2
20 สุนีย์ กอรปศรีเศรษฐ์ 2
21 พงศ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญ 2
22 สุมาลี ตั้งประดับกุล 2
23 ศันสนีย์ ไชยโรจน์ 2
24 ศุขธิดา อุบล 2
25 Surasak Wongratanacheewin 1
26 พิสิฏฐ์ เจริญสุดใจ 1
27 โสรัจสิริ เจริญสุดใจ 1
28 สุวิมล ทวีชัยศุภพงษ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 2
3 2557 3
4 2556 1
5 2555 6
6 2554 5
7 2553 5
8 2552 1
9 2551 5
10 2550 2
11 2549 1
12 2547 1
13 2546 4
14 2545 2
15 2544 1
16 2543 1
17 2540 2
18 2538 1
19 543 69
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ศูนย์วิจัยโรคเมลิออยโดสิส
ปี พ.ศ. 2558
2 การศึกษาบทบาทของ NKT cells ต่อการป้องกันโรคเมลิออยโดสิส
3 การกระตุ้น CCL20 chemokine ด้วยเชื้อ Burkholderia pseudomallei
ปี พ.ศ. 2557
4 ศูนย์วิจัยโรคเมลิออยโดสิส
5 บทบาของ invariant NKT cells ในการติดเชื้อ Burkholderia pseudomallei
6 โครงการประเมินคุณภาพชุดทดสอบเพื่อตรวจหาแอนติเจน และแอนติบอดีต่อ Exopolysaccharide ของเชื้อ Burkholderia pseudomallei ด้วยเทคนิค Immunochromatography
ปี พ.ศ. 2556
7 ศูนย์วิจัยโรคเมลิออยโดสิส
ปี พ.ศ. 2555
8 ศูนย์วิจัยโรคเมลิออยโดสิส
9 ระบาดวิทยาและชีววิทยาโมเลกุลของเชื้อ Burkholderia pseudomallei ในผู้ป่วยภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
10 ผลของ monoclonal antibodies และ bacteriophage ในการป้องกันการติดเชื้อ B. pseudomallei ในเซลล์ A549
11 การศึกษาและวิเคราะห์จีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง ไบโอฟิลม์
12 การศึกษาโปรตีน HMGB1 ในผู้ป่วยโรคเมลิออยโดสิสที่มีภาวะ sepsis
13 การพัฒนาชุดตรวจอย่างด่วนสำหรับการหาเชื้อ Burkholderia pseudomalleiจากตัวอย่างเลือดด้วยเทคโนโลยี การคัดแยกด้วยเม็ดบีดส์-โมโนโคลนัลแอนติบอดี ในสนามแม่เหล็ก
ปี พ.ศ. 2554
14 การศึกษาและวิเคราะห์จีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง ไบโอฟิลม์
15 ระบาดวิทยาและชีววิทยาโมเลกุลของเชื้อ Burkholderia pseudomallei ในผู้ป่วยภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย II
16 การพัฒนาชุดตรวจอย่างด่วนสำหรับการหาเชื้อ Burkholderia pseudomalleiจากตัวอย่างเลือดด้วยเทคโนโลยี การคัดแยกด้วยเม็ดบีดส์-โมโนโคลนัลแอนติบอดี ในสนามแม่เหล็ก
17 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (นางสาวฐิตินันท์ เกษตรทัต)
18 ศูนย์วิจัยโรคเมลิออยโดสิส
ปี พ.ศ. 2553
19 ระบาดวิทยาและชีววิทยาโมเลกุลของเชื้อ Burkholderia pseudomallei ในผู้ป่วยภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
20 การศึกษาโปรตีน HMGB1 ในผู้ป่วยโรคเมลิออยโดสิสที่มีภาวะ sepsis
21 ผลของ monoclonal antibodies และ bacteriophage ในการป้องกันการติดเชื้อ B. pseudomallei ในเซลล์ A549
22 ศูนย์วิจัยโรคเมลิออยโดสิส
23 การประเมินการใช้ชุดน้ำยา CD4 Select เพื่อตรวจนับจำนวน CD4+ lymphocytes ในงานประจำวันของห้องปฏิบัติการชันสูตร
ปี พ.ศ. 2552
24 ศูนย์วิจัยโรคเมลิออยโดสิส
ปี พ.ศ. 2551
25 กลไกการเกิดโรคในระดับโมเลกุลและการหาแนวทางป้องกันต่อการติดเชื้อ Burkholderia pseudomallei
26 ศูนย์วิจัยโรคเมลิออยโดสิส
27 การศึกษาระบาดวิทยาทางโมเลกุลของเชื้อ pathogenic Leptospira interrogans ที่แยกได้จากผู้ป่วยในประเทศไทย
28 กลไกการเกิดโรคในระดับโมเลกุลและการหาแนวทางป้องกันการติดเชื้อ Burkholderia pseudomallei
29 การศึกษาระบาดวิทยาทางโมเลกุลของเชื้อ pathogenic Leptospira interrogans ที่แยกได้จากผู้ป่วยในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2550
30 ทุนประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 5th melioidosis congress
31 ศูนย์วิจัยโรคเมลิออยโดสิส
ปี พ.ศ. 2549
32 ศูนย์วิจัยโรคเมลิออยโดสิส
ปี พ.ศ. 2547
33 ความจำเพาะของแอนติบอดี IgG4 และ IgA ต่อแอนติเจนของใบไม้ตับ (Opisthorchis viverrini) ของผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี
ปี พ.ศ. 2546
34 ความสัมพันธ์ระหว่างการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันทั่วไป และภูมิคุ้มกันเฉพาะที่ต่อพยาธิใบไม้ตับ (Opisthorchis viverrini) ในซีรั่มและน้ำดีในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี
35 การศึกษา genes ที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง biofilm ในเชื้อ B.pseudomallei ชนิด are
36 การศึกษาบทบาทของ biofilm ในเชื้อ B.pseudomallei ชนิด ara+ และ ara- ในการทำให้เกิดโรค melioidosis
37 การศึกษาบทบาทของ biofilm ในเชื้อ B.pseudomallei ชนิด ara+ และ ara- ในการทำให้เกิดโรค melioidosis
ปี พ.ศ. 2545
38 การศึกษาผลของเชื้อ B.pseudomallei ที่มี biofilm แตกต่างกันในการกระตุ้นให้เกิด cytokines
39 การศึกษาบทบาทของ biofilm ในเชื้อ B.pseudomallei ชนิด ara+ และ ara- ในการทำให้เกิดโรค melioidosis
ปี พ.ศ. 2544
40 การศึกษาบทบาทของ biofilm ในเชื้อ B.pseudomallei ชนิด ara+ และ ara- ในการทำให้เกิดโรค melioidosis
ปี พ.ศ. 2543
41 การหาลำดับเบสและการวิเคราะห์ตัวตรวจสอบที่จำเพาะต่อเชื้อ Burkholderia pseudomallei
ปี พ.ศ. 2540
42 การผลิตแอนติเจนที่จำเพาะของเชื้อ Burkhololderia pseudomallei โดยใช้เทคนิคทางพันธุวิศวกรรมและการวิเคราะห์ Gene ที่ควบคุมการสร้างแอนติเจนเพื่อประยุกต์ใช้ในการวินิจฉัยโรคเมลิออยโดสิส
43 การผลิตแอนติเจนที่จำเพาะของเชื้อ Burkholderia Pscudvmallei โดยใช้เทคนิคทางพันธุวิศวกรรม
ปี พ.ศ. 2538
44 การศึกษาเปรียบเทียบความไวของเชื้อ Burkholderia Pseudomallei ต่อยา Trimethoprim-Sulfamethoxazole โดยวิธี Disc Diffusion และการหา MIC
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
45 การศึกษาระบาดวิทยาทางโมเลกุลของเชื้อ Pathogenic Leptospira Interrogans ที่แยกได้จากผู้ป่วยในประเทศไทย
46 คุณลักษณะของ Lysogenic Phages จากเชื้อ Burkholderia pseudomallei K96243
47 ผลของแอนติบอดีและแบคทิริโอเฟจ ต่อการติดเชื้อ Burkholderia pseudomallei ของเซลล์ A549
48 ผลของเชื้อ Leptospira ชนิดก่อให้เกิดโรคและไม่ก่อให้เกิดโรค ในการกระตุ้นการสร้าง proinflammatory cytokines ของ human monocyte cell line
49 ระบาดวิทยาและการควบคุมแบคทีเรีย Burkholderia pseudomallei ในดินของบริเวณที่ตั้งสวนสัตว์ใหม่ในเขตจังหวัดขอนแก่น
50 การแยกและการตรวจวินิจฉัยเซลล์เม็ดเลือดแดงอ่อนของลูกจากเลือดแม่เพื่อวินิจฉัยทารกในครรภ์
51 การศึกษาภาวะการกดการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันในผู้ป่วยที่เป็นโรคพยาธิใบไม้ในตับ และผู้ป่วยที่มีระเร็งท่อน้ำดีร่วมด้วย