ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุรศักดิ์ มณีศร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 เงินประกันการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัย
ปี พ.ศ. 2552
2 ปัญหาในการเลิกสัญญา
3 การคุ้มครองผู้ซื้อที่ดินจัดสรรที่ติดจำนอง
4 การกระทำในทางส่วนตัวของลูกจ้างและผลในทางกฎหมาย
5 ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน
6 กฎหมายคุ้มครองและควบคุมธุรกิจค้าปลีก : ศึกษากรณีพฤติกรรมของ discount store
7 ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
8 สิทธิและหน้าที่ของผู้เช่าซื้อ
9 การเลิกจ้าง : ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายแรงงานไทยและกฎหมายแรงงานลาว
ปี พ.ศ. 2551
10 วิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ พ.ศ. ...
11 หลักการชำระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัย
12 การคุ้มครองผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัย
13 การเรียกคืนทรัพย์สินที่ให้
14 การขายตามคำพรรณนา
15 ผู้ฝึกงาน
ปี พ.ศ. 2550
16 การคุ้มครองลูกหนี้จากการติดตามทวงหนี้
17 การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์จากการบังคับคดี
ปี พ.ศ. 2524
18 ปริมณฑลของความรับผิดทางละเมิดในมาตรา 420 แห่งประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์