ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุรวุฒิ ประดิษฐานนท์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2540
1 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ และวิเคราะห์ทางชลศาสตร์สำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย
ปี พ.ศ. 2539
2 การประยุกต์แบบจำลองคอมพิวเตอร์เพื่อการส่งน้ำ
3 การประเมินศักยภาพในการพัฒนาลุ่มน้ำบางสะพาน โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
4 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ และประเมินราคาระบบระบายน้ำรวม
ปี พ.ศ. 2538
5 การสังเคราะห์น้ำท่า
ปี พ.ศ. 2536
6 การวิเคราะห์การกัดเซาะและการตกตะกอน ตอนท้ายเขื่อนห้วยแงด โครงการเขื่อนน้ำเข็กโดยใช้คอมพิวเตอร์
7 การวิเคราะห์ระบบลุ่มน้ำตาปีโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
ปี พ.ศ. 2535
8 การพัฒนาแบบจำลองพยากรณ์ฝนรายเดือนบริเวณกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2533
9 การไหลที่เปลี่ยนแปลงความลึกเนื่องจากฝนที่ตกสม่ำเสมอ บนหลังคาโลหะลูกฟูก
10 ระบบการให้น้ำแก่พืชที่ปลูกโดยวิธีไฮโดรพอนิก ควบคุมด้วยไมโครคอมพิวเตอร์
11 การศึกษาการนำเอาไมโครคอมพิวเตอร์มาควบคุมระบบการให้น้ำ และแสงแก่พืช
ปี พ.ศ. 2532
12 การศึกษาปรับปรุงระบบระบายน้ำของพื้นที่กรุงเทพมหานครส่วนใน โดยวิธีการวอลลิงฟอร์ด
ปี พ.ศ. 2530
13 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างน้ำฝน-น้ำท่า ในลุ่มน้ำป่าสักโดยวิธีแบบจำลองถัง
14 การประยุกต์ใช้ไมโครคอมพิวเตอร์และไมโครโปรเซสเซอร์ ในการจัดการไร่นาในชนบทของไทย
15 การใช้แบบจำลองอิลลูคัสในการประเมินและปรับปรุงระบบระบายน้ำ ของพื้นที่กรุงเทพมหานครส่วนใน
16 การศึกษาการใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมระบบชลประทานแบบฉีดฝอย