ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุรวิช วรรณไกรโรจน์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 นางวันดี สุริยะวงศ์ 7
2 สุวรรณา กลัดพันธุ์ 4
3 จิตราพรรณ พิลึก 4
4 ณรงค์ สิงห์บุระอุดม 4
5 นางลำดวน ใจเวียง 3
6 เอ็จ สโรบล 2
7 เศรษฐพงศ์ เลขะวัฒนะ 2
8 สมคิด ทักษิณาวิสุทธิ์ 2
9 Surawit Wannakrairoj 2
10 นายเกียมศักดิ์ คำแปง 2
11 ยศวดี อึ้งวิเชียร 2
12 บัญชา ชิณศรี 1
13 ธิดา เดชฮวบ 1
14 รวี เสรฐภักดี 1
15 เกียมศักดิ์ คำแปง 1
16 วันดี สุริยะวงศ์ 1
17 อรอุมา เพียซ้าย 1
18 สุเทพ ทองแพ 1
19 นาย บัณฑูร เศณษฐศิโรตม์ 1
20 พรพิมล ไชยมาลา 1
21 นส. สุนีย์ ทองชัย 1
22 นส. ธัญญา แสงอุบล 1
23 ผศ. สมชาย รัตนชื่อสกุล 1
24 ศ. วิสุทธิ์ ใบไม้ 1
25 รศ. สมโภชน์ ศรีโกสามาตร 1
26 นายดิสทัต โรจนาลักษณ์ 1
27 นางสาวสุรินนา อ่ำรุ่ง 1
28 กัลยา รัตนถาวรกิติ 1
29 Suwit Wanakairot 1
30 อรุณพร อิฐรัตน์ 1
31 เนตรนภิส วัฒนสุชาติ 1
32 นส. วลัยพร อดออมพานิช 1
33 นส. นันทนา กันตรี 1
34 นายปกรณ์ คงสวัสดิ์ 1
35 นายเกรียงศักดิ์ เวฬุวนารักษ์ 1
36 วนิดา เทวารุทธิ์ 1
37 พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ 1
38 ชินวัฒน์ ยัพวัฒนพันธ์ 1
39 นางสาวพรพิมล 1
40 สร้อยนภา ญาณวัฒน์ 1
41 วิมลฉัตร สันตินรนนท์ 1
42 อินทัช ศักดิ์ภักดีเจริญ 1
43 นัฐชัย แย้มพิกุลสกุล 1
44 นางสาวพรพิมล ไชยมาลา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 3
2 2555 5
3 2554 2
4 2553 3
5 2552 2
6 2551 4
7 2550 2
8 2549 3
9 2546 3
10 2543 1
11 2538 1
12 543 18
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การพัฒนาดองดึงสายพันธุ์แท้เพื่อตัดดอก
2 การพัฒนาพันธุ์หน้าวัว-เปลวเทียนเพื่อตัดดอก
3 การพัฒนาพันธุ์แคลล่าลิลลี่เพื่อตัดดอก (ระยะที่ ๑)
ปี พ.ศ. 2555
4 การคัดเลือกพันธุ์กล้วยน้ำว้าเพื่อผลิตวัตถุดิบเชิงอุตสาหกรรม
5 การพัฒนาดองดึงสายพันธุ์แท้เพื่อตัดดอก
6 การพัฒนาพันธุไม้ดอกสกุลหน้าวัว
7 การพัฒนาพันธุ์คัลล่าลิลลี่
8 การเพิ่มมูลค่ากล้วยน้ำว้าเพื่อการส่งออก
ปี พ.ศ. 2554
9 การพัฒนาพันธุ์หน้าวัว-เปลวเทียนเพื่อตัดดอก
10 โครงการศึกษาต้นแบบระบบการผลิตพริกคุณภาพครบวงจรเพื่ออตุสาหกรรมแปรรูปพริก
ปี พ.ศ. 2553
11 การพัฒนาพันธุ์ไม้ประดับวงศ์ Araceae
12 การพัฒนาพันธุ์ไม้ประดับเขตร้อน
13 สาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหาดอกตูมเหลืองในกล้วยไม้หวายโซเนีย "เอียสกุล"
ปี พ.ศ. 2552
14 การพัฒนาพันธุ์ไม้ประดับวงศ์ Araceae
15 การพัฒนาพันธุ์ไม้ประดับเขตร้อน
ปี พ.ศ. 2551
16 การพัฒนาพืชเขตร้อนเป็นไม้กระถางและไม้ตัดใบ
17 โครงการศึกษาวิจัยเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาและจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อการพึ่งพาตนเอง โดยอาศัยวิทยาศาตร์ เทคโนโลยี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
18 การขยายโคลนเฟินชายผ้าสีดาเขากวางใบตั้ง (Platycerium ridleyi H. Christ.) ในสภาพปลอดเชื้อ
19 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับการออกดอกในกล้วยไม้หวายโซเนีย 'เอียสกุล'
ปี พ.ศ. 2550
20 การพัฒนาพันธุ์ไม้ดอกสกุลหน้าวัว
21 การพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงแคลลัสเพื่อ การถ่ายยีนในปทุมมา
ปี พ.ศ. 2549
22 การพัฒนาพันธุ์ไม้ดอกสกุลหน้าวัว
23 การพัฒนาพืชเขตร้อนเป็นไม้กระถางและไม้ตัดใบ
24 โครงการศึกษาดัชนีชี้วัดคุณลักษณะสำคัญที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการบ่งชี้คุณภาพการแบ่งชั้นคุณภาพ และการ กำหนดรหัสขนาดของกระเทียม หอมใหญ่ หอมแดง มะเขือเทศ มันฝรั่ง และส้ม
ปี พ.ศ. 2546
25 การปรับปรุงพันธุ์เปลวเทียนเป็นไม้ตัดดอก
26 การพัฒนาไม้ดอกเมืองร้อนเป็นไม้กระถาง
27 แผนยทธศาสตร์ 5 ปี งานวิจัยและพัฒนาไม้ดอกไม้ประดับ
ปี พ.ศ. 2543
28 การพัฒนาพันธุ์ส้มต้านทานโรคแคงเกอร์ด้วยพันธุวิศวกรรม
ปี พ.ศ. 2538
29 การพัฒนาพันธุ์ส้มต้านทานโรคแคงเกอร์ด้วยพันธุวิศวกรรม