ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุรวงศ์ วรรณปักษ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ชาญวิทย์ ยอดมณี 2
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
3 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
5 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
6 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
7 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
8 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
10 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
11 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
12 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
13 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
14 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
15 กาญจนา แก้วเทพ 1
16 Srilert Chotpantarat 1
17 ศิริชัย ศิริกายะ 1
18 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
19 Chalermpol Leevailoj 1
20 Boonchai Sangpetngam 1
21 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
22 ธวัชชัย สันติสุข 1
23 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
24 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
25 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
26 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
27 วัลลภ แย้มเหมือน 1
28 สำเริง แย้มโสภี 1
29 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
30 คัคนางค์ มณีศรี 1
31 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
32 อุทัย บุญประเสริฐ 1
33 Vanida Chantarateptawan 1
34 วิไล ชินธเนศ 1
35 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
36 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
37 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
38 Somying Tumwasorn 1
39 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
40 Naiyana Chaiyabutr 1
41 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
42 Puttipongse Varavudhi 1
43 Kitpramuk Tantayaporn 1
44 Ampa Luiengpirom 1
45 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
46 บรรจง คณะวรรณ 1
47 Sompol Sanguanrungsirikul 1
48 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
49 ละอองทิพย์ เหมะ 1
50 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
51 พรรณี กาญจนพลู 1
52 Chakkaphan Sutthirat 1
53 สุมา เมืองใย 1
54 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
55 วิมล เหมะจันทร 1
56 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
57 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
58 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
59 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
60 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
61 Kittisak Likhitwitayawuid 1
62 Jaitip Paiboon 1
63 วัฒนชัย สมิทธากร 1
64 สุวิชา ทองสิมา 1
65 Wilai Anomasiri 1
66 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
67 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
68 Sumphan Wongseripipatana 1
69 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
70 มยุรี ตันติสิระ 1
71 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
72 Vimolmas Lipipun 1
73 Supa Chantharasakul 1
74 Panee Boonthavi 1
75 Garnpimol C. Ritthidej 1
76 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
77 สิริพร สิวราวุฒิ 1
78 Anawatch Mitpratan 1
79 Kasidit Nootong 1
80 Waraporn Siriterm 1
81 สิทธิพร แอกทอง 1
82 Chayaporn Supachartwong 1
83 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
84 Jittima Chatchawansaisin 1
85 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
86 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
87 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
88 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
89 Acom Sornsute 1
90 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
91 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
92 Chariya Uiyyasathian 1
93 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
94 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
95 Chonticha Srisawang 1
96 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
97 ๋Janes, Gavin W. 1
98 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
99 รุ่งราวี ทองกันยา 1
100 ชอุ่ม มลิลา 1
101 ประคอง ชอบเสียง 1
102 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
103 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
104 สุมิตรา พูลทอง 1
105 Yeshey Penjor 1
106 Phanphen Wattanaarsakit 1
107 วินัย งามแสง 1
108 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
109 นภสร โกวรรธนะกุล 1
110 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
111 กำจัด มงคลกุล 1
112 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
113 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
114 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
115 Varunee Padmasankh 1
116 Pornpimol Muanjai 1
117 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
118 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
119 Walaisiri Muangsiri 1
120 Thada Jirajaras 1
121 Rajalida Lipikorn 1
122 เอกชัย อดุลยธรรม 1
123 ไววิทย์ พุทธารี 1
124 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
125 วาสนา เสียงดัง 1
126 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
127 สายฝน ควรผดุง 1
128 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
129 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
130 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
131 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
132 ประธาน ดาบเพชร 1
133 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
134 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
135 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
136 Thanathon Sesuk 1
137 กระมล ทองธรรมชาติ 1
138 ศุกันยา ห้วยผัด 1
139 Pantharee Boonsatorn 1
140 สมชัย วัฒนการุณ 1
141 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
142 สุวดี ยาป่าคาย 1
143 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
144 กมลชนก ยวดยง 1
145 อวย เกตุสิงห์ 1
146 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
147 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
148 Suchin Arunsawatwong 1
149 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
150 สมพร พรมดี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2536 2