ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุรวงศ์ วรรณปักษ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
2 ชาญวิทย์ ยอดมณี 2
3 Chonticha Srisawang 1
4 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
5 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
6 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
7 Phanphen Wattanaarsakit 1
8 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
9 นภสร โกวรรธนะกุล 1
10 Jittima Chatchawansaisin 1
11 วินัย งามแสง 1
12 Chayaporn Supachartwong 1
13 Waraporn Siriterm 1
14 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
15 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
16 Kasidit Nootong 1
17 Anawatch Mitpratan 1
18 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
19 สิทธิพร แอกทอง 1
20 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
21 Yeshey Penjor 1
22 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
23 พรรณี กาญจนพลู 1
24 Chakkaphan Sutthirat 1
25 สุมา เมืองใย 1
26 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
27 วิมล เหมะจันทร 1
28 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
29 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
30 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
31 รุ่งราวี ทองกันยา 1
32 สุมิตรา พูลทอง 1
33 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
34 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
35 ๋Janes, Gavin W. 1
36 ประคอง ชอบเสียง 1
37 ชอุ่ม มลิลา 1
38 กำจัด มงคลกุล 1
39 Chariya Uiyyasathian 1
40 ประธาน ดาบเพชร 1
41 Thada Jirajaras 1
42 Rajalida Lipikorn 1
43 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
44 อวย เกตุสิงห์ 1
45 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
46 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
47 กมลชนก ยวดยง 1
48 เอกชัย อดุลยธรรม 1
49 Walaisiri Muangsiri 1
50 ไววิทย์ พุทธารี 1
51 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
52 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
53 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
54 Pornpimol Muanjai 1
55 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
56 Varunee Padmasankh 1
57 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
58 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
59 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
60 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
61 Pantharee Boonsatorn 1
62 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
63 Acom Sornsute 1
64 ละอองทิพย์ เหมะ 1
65 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
66 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
67 สมชัย วัฒนการุณ 1
68 ศุกันยา ห้วยผัด 1
69 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
70 สุวดี ยาป่าคาย 1
71 Suchin Arunsawatwong 1
72 Thanathon Sesuk 1
73 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
74 กระมล ทองธรรมชาติ 1
75 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
76 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
77 Puttipongse Varavudhi 1
78 อุทัย บุญประเสริฐ 1
79 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
80 Somying Tumwasorn 1
81 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
82 วิไล ชินธเนศ 1
83 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
84 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
85 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
86 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
87 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
88 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
89 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
90 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
91 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
92 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
93 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
94 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
95 คัคนางค์ มณีศรี 1
96 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
97 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
98 สายฝน ควรผดุง 1
99 สิริพร สิวราวุฒิ 1
100 วาสนา เสียงดัง 1
101 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
102 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
103 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
104 สมพร พรมดี 1
105 สุวิชา ทองสิมา 1
106 ธวัชชัย สันติสุข 1
107 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
108 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
109 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
110 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
111 วัลลภ แย้มเหมือน 1
112 สำเริง แย้มโสภี 1
113 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
114 Boonchai Sangpetngam 1
115 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
116 มยุรี ตันติสิระ 1
117 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
118 Vimolmas Lipipun 1
119 Supa Chantharasakul 1
120 Sumphan Wongseripipatana 1
121 Panee Boonthavi 1
122 Garnpimol C. Ritthidej 1
123 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
124 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
125 Kitpramuk Tantayaporn 1
126 Naiyana Chaiyabutr 1
127 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
128 Ampa Luiengpirom 1
129 Sompol Sanguanrungsirikul 1
130 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
131 บรรจง คณะวรรณ 1
132 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
133 Kittisak Likhitwitayawuid 1
134 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
135 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
136 กาญจนา แก้วเทพ 1
137 Srilert Chotpantarat 1
138 ศิริชัย ศิริกายะ 1
139 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
140 Chalermpol Leevailoj 1
141 Vanida Chantarateptawan 1
142 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
143 Jaitip Paiboon 1
144 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
145 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
146 วัฒนชัย สมิทธากร 1
147 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
148 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
149 Wilai Anomasiri 1
150 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2536 2