ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุรภี อนันตปรีชา
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 โครงการวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์รักษาโรคติดเชื้อโดยเน้นไข้เดงกี (ภายใต้ความร่วมมือกับ Japan Science and Technology Agency (JST) – Japan International Co-operation Agency (JICA))
ปี พ.ศ. 2554
2 การพัฒนาวิธีการตรวจไวรัสเดงกีด้วยวิธี RT-LAMP
ปี พ.ศ. 2552
3 การศึกษาชีวโมเลกุลของไวรัสไข้เลือดออกในประเทศไทย
4 การตรวจหาซีโรทัยป์และแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสเดงกีในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2540
5 การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี ในบุคลากรทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
ปี พ.ศ. 2535
6 การศึกษาแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสโรคเอดส์ในผู้บริจาคโลหิตและกลุ่มเลี่ยงในจังหวัดขอนแก่นและใกล้เคียง
ปี พ.ศ. 2531
7 การศึกษาแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสโรคเอดส์ในผู้บริจาคโลหิตและกลุ่มเลี่ยงในจังหวัดขอนแก่นและใกล้เคียง
ปี พ.ศ. 2529
8 การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี ในบุคลากรทางวิทยาศาสตร์การแพทย์