ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุรพิชญ ลอยกุลนันท์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Chaveewan Kongkaew 10
2 ฉวีวรรณ คงแก้ว 10
3 อรพินท์ ชัยกำพลเลิศ 9
4 Oraphin Chaikumpollert 8
5 อศิรา เฟื่องฟูชาติ 5
6 Tawan Sooknoi 5
7 ตะวัน สุขน้อย 5
8 ปิยวิทย์ คุ้มพงษ์ 4
9 Panu Danwanichakul 4
10 ดวงพร ศิริกิตติกุล 3
11 Piyawit Koombhongse 3
12 Waravut Pattaropong 3
13 Orrawan Suthamnoi 3
14 วราวุธ ภัทโรพงศ์ 3
15 ชลลดา ฤตวิรุฬห์ 3
16 อรวรรณ สุธรรมน้อย 3
17 วาณี ชนเห็นชอบ 2
18 วรรณี ฉินศิริกุล 2
19 ภาวดี เมธะคานนท์ 2
20 Vanee Chonhenchob 2
21 Doungporn Sirikittikul 2
22 Pawadee Methacanon 2
23 Nantina Moonprasith 2
24 Wannee Chinsirikul 2
25 นันทินา มูลประสิทธิ์ 2
26 ภาณุ ด่านวานิชกุล 2
27 Oychai Tongcher 2
28 อ้อยใจ ทองเฌอ 2
29 วิจิตร ธรานนท์ 1
30 กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป 1
31 กตัญชลี ไม้งาม 1
32 ธนาวดี ลี้จากภัย 1
33 ดนุ พรหมมินทร์ 1
34 พสุ สิริสาลี 1
35 ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา 1
36 กฤษฎา สุชีวะ 1
37 จุไรรัตน์ นิตยพัฒน์ 1
38 Krisda Suchiva 1
39 Surapich Loykulanat 1
40 เอกรัตน์ ไวยนิตย์ 1
41 จิตติ์พร เครือเนตร 1
42 จรัสพร มงคลขจิต 1
43 สุธิมา ผดุงกัน 1
44 ไพโรจน์ จิตรธรรม 1
45 Suthima Padunggun 1
46 ปวีณา อุปนันต์ 1
47 P. Varanuspakul 1
48 วนิดา พงศ์ศักดิ์สวัสดิ์ 1
49 นิรุตต์ นาคสุข 1
50 ดวงเดือน อาจองค์ 1
51 นฤภร มนต์มธุรพจน์ 1
52 ดรุณี อัศวเสถียร 1
53 สมพงษ์ ศรีมโนเสาวภาคย์ 1
54 ศิริลักษณ์ นิวิฐจรรยงค์ 1
55 วิทูรัช กู๊ดวิน 1
56 ชัยวุฒิ สายแสงธรรม 1
57 Suchitra Apisittinet 1
58 Warintorn Booncharoen 1
59 Chonlada Rutvirulh 1
60 วรินทร บุญเจริญ 1
61 สุจิตรา อภิสิทธิเนตร 1
62 Piyawit Koombhongs 1
63 Chonlada Ritvirulh 1
64 Jitladda Sakdapipanich 1
65 Paweena Uppanan 1
66 ชัยพร พรหมชัยธวัช 1
67 Chaiyaporn Pomchaitaward 1
68 Arisa Fuongfuchat 1
69 C. Saisangthum 1
70 ดวงกมล ณ ระนอง 1
71 Promsak Sa-Nguanthammarong 1
72 พร้อมศักดิ์ สงวนธำมรงค์ 1
73 Ramida Werathirachot 1
74 รมิดา วีรธีรโชติ 1
75 พุทธรักษา วรานุศุภากุล 1
76 วิยงค์ กังวานศุภมงคล 1
77 ปกรณ์ โอภาประกาสิต 1
78 Pakorn Opaprakasit 1
79 ประมวล ตั้งบริบูรณ์รัตน์ 1
80 Saovaree Tanpantree 1
81 Wiyong Kangwansupamonkon 1
82 Pramuan Tangboriboonrat 1
83 Jurairat Nitayapat 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2552 4
3 2551 5
4 2550 6
5 2549 4
6 2548 1
7 2547 3
8 2546 1
9 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 Nanocapsules Embedded in Natural Rubber Latex Gloves
ปี พ.ศ. 2552
2 Developing of a continuous process for recovery of creaming agent used in the production of concentrated latex from skim latex
3 การพัฒนาฟิล์มกำจัดก๊าซเอทิลีนเพื่อชะลอการสุกและการเสื่อมสภาพของผลิตผลสด
4 คุณภาพน้ำทิ้งจากกระบวนการครีมหางน้ำยางธรรมชาติโดยใช้ไฮดรอกซีเมทิลเซลลูโลส
5 Creaming of Skim Natural Rubber Latex with Chitosan Derivatives
ปี พ.ศ. 2551
6 สารรักษาสภาพน้ำยางธรรมชาติไร้แอมโมเนีย
7 Use of Hydroxypropylmethylcellulose as Thermo-responsive Flocculant
8 Effect of Surfactant on Gelation of Hydroxypropylmethyl Cellulose in Skim Natural Rubber Latex Serum
9 Water Soluble Chitosan as an Environment-Friendly Coagulant in Removal of Rubber Particles from Skim Rubber Latex
10 Electrospinning of Chito-Oligosaccharide/Poly(vinyl alcohol) Dissolved in Water
ปี พ.ศ. 2550
11 การพัฒนาระบบการรักษาสภาพน้ำยางข้น
12 การศึกษาความเป็นไปได้ในการขึ้นรูปอนุพันธ์ของไคโตซานโดยเทคนิคอิเลคโตรสปินนิง
13 การเตรียมผลึกเซลลูโลสจากฟางข้าวและชานอ้อยเพื่อทำวัสดุเชิงประกอบระดับนาโนเมตร
14 Electrospun Nanofibers of Quaternary Ammonium Salt of Chitosan
15 Electrospinning of Chito-oligosaccharide Nanofibers from Aqueous Solution
16 Structure and Gas Selectivity of PE/Zeolite Composite Film
ปี พ.ศ. 2549
17 การพัฒนาฟิล์มแอคทีฟที่สามารถกำจัดก๊าซเอทิลีนเพื่อชะลอการสุกและการเสื่อมสภาพของผลิตผลสด
18 การพัฒนาสารเคมีที่ช่วยในการรักษาสภาพของน้ำยางธรรมชาติ
19 การเตรียมและศึกษาคุณสมบัติของยางธรรมชาติที่ผ่านกระบวนการไฮโดรจิเนชั่น
20 การศึกษาการดูดซับก๊าซที่เกิดจากกระบวนการหายใจของผักผลไม้ภายหลังการเก็บเกี่ยวของวัสดุที่มีรูพรุน
ปี พ.ศ. 2548
21 การพัฒนาสารจับตัวของน้ำยางธรรมชาติเพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์บางมาก
ปี พ.ศ. 2547
22 การครีมหางน้ำยางธรรมชาติโดยใช้ N,O-Carboxymethy1 Chitosan
23 ความเป็นไปได้ในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ที่พบในแผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก ของไคโตซานโอลิโกเมอร์และอนุพันธ์
24 An Investigation of the Effect of Zeolite Structure on Adsorption of Gases in Postharvest Environment
ปี พ.ศ. 2546
25 การสังเคราะห์อนุพันธ์ไคโตซานเพื่อเป็นสารเคมีที่ช่วยในการรักษาสภาพของน้ำยางธรรมชาติ
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
26 Anionic living polymerization of styrene derivatives containing acetal-protected monosaccharide residues