ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุรพัฒน์ วัชรประทัป
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 10
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.บัณฑิตวิทยาลัย 1
3 ประไพศรี อินทรองพล 1
4 เพิ่มศักดิ์ กอบกิจสกุล 1
5 พิชิต วรนันท์ศิริ 1
6 พิพัฒน์ ลิมปิกิรติ 1
7 ธวัชชัย กังสุวรรณ 1
8 วัชรากรณ์ ชีวโศภิษฐ 1
9 เผ่าพงศ์ พงศ์พนรัตน์ 1
10 ปรีชา ชลวัฒนพงศ์ 1
11 ชาย ตันธรรศกุล 1
12 รำพึงพิศ มะเริงสิทธิ์ 1
13 จิตตราภรณ์ สิริพิพัฒณ์ 1
14 ดารณี พานทอง 1
15 นงเยาว์ ชัยเสรี 1
16 พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์ 1
17 เธียรชัย ลือชัยประสิทธิ์ 1
18 อโณทัย อมตวรกุล 1
19 พงษ์ วนานุวัธ 1
20 พรชัย ปิยะเกศิน 1
21 อนุรักษ์ แช่มปรีชา 1
22 ทวิติย์ วิจิตรสุนทรการ 1
23 เกรียงไกร โกเมนธรรมโสภณ 1
24 กฤษณ์ อรรถกฤษณ์ 1
25 ศิริลักษณ์ ลีลาเลิศโสภณ 1
26 พรพิมล ตันประวัติ 1
27 รัชนี อนันต์วัฒนพงษ์ 1
28 สุริยะ เบญจวงศ์กุลชัย 1
29 ชาญณรงค์ แสงสวัสดิ์ 1
30 กฤษณา รัตนพฤกษ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2532 1
2 2531 1
3 2530 1
4 2529 2
5 2528 6
6 2527 3
7 2526 1
8 2524 4
9 2523 1
10 2522 3
11 2521 1
12 2520 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2532
1 การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค เทปใสในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2531
2 ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อเครื่องดื่มเกลือแร่ในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2530
3 ภาวะการตลาดของภาชนะบรรจุอาหารประเภท กล่องกระดาษเคลือบพลาสติก
ปี พ.ศ. 2529
4 การศึกษาทัศนคติของผู้บริโภคสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อโฟมล้างหน้า
5 การวางตำแหน่งสินค้านมยูเอชทีในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2528
6 การตลาดของไมโครคอมพิวเตอร์ในเขตกรุงเทพมหานคร
7 การตลาดของบรั่นดีในเขตกรุงเทพมหานคร
8 การศึกษาการตลาดยางรถยนต์ในเขตกรุงเทพมหานครระหว่างปี พ.ศ.2520-2526
9 การศึกษาด้านการตลาดของตัวยากันเชื้อบิดในอุตสาหกรรมไก่กระทง ในประเทศไทย
10 ปัญหาการตลาดเพื่อการส่งออกยาสูบพันธุ์เวอร์จิเนีย ในตลาดประชาคมเศรษฐกิจยุโรป
11 การศึกษาโอกาสทางการตลาด ของธุรกิจบริการอบรมเลี้ยงดูเด็กก่อนวัยเรียน (เฉพาะสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2527
12 การตลาดของมินิคอมพิวเตอร์สำหรับองค์การธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานคร
13 แนวโน้มของตลาดบ้านพักอาศัยแบบคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร
14 ทัศนคติของผู้บริโภคเครื่องดื่มชูกำลังในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2526
15 ทัศนคติของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครต่อนมยู เอช ที
ปี พ.ศ. 2524
16 การตลาดน้ำบริโภคบรรจุขวดในจังหวัดนครราชสีมา
17 การตลาดของผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบประเภทเครื่องโต๊ะอาหาร เครื่องใช้ในครัวและเครื่องประดับบ้านเรือนชนิดเคลือบไฟสูง ในจังหวัดเชียงใหม่
18 การผลิตและการตลาดไก่สดในกรุงเทพมหานคร
19 บทบาทของบริษัทค้าต่างประเทศต่อการส่งเสริมการส่งออกของไทย
ปี พ.ศ. 2523
20 การเจริญเติบโตของร้านสรรพสินค้าในเขตเทศบาลเมืองนครราชสีมา
ปี พ.ศ. 2522
21 โอกาสของการนำเบียร์ลาเกอร์ตราใหม่ออกจำหน่ายในตลาดประเทศไทย
22 สถานะการหีบห่อสินค้าประเภทอาหารในประเทศไทย
23 ปัญหาทางการตลาดของการประกันชีวิตประเภทสามัญ ในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2521
24 ทัศนคติของผู้ใช้ที่มีต่อผลิตภัณฑ์ประเภทวัสดุก่อสร้าง ภายใต้เครื่องหมายแสดงคุณภาพมาตรฐานของทางราชการไทย
ปี พ.ศ. 2520
25 การกำหนดมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรมประเภทผลไม้กระป๋อง