ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุรพล เช้าฉ้อง
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ชูศักดิ์ จอมพุก 7
2 สดใส ช่างสลัก 6
3 กฤษฎา สัมพันธารักษ์ 6
4 สมชัย ลิ่มอรุณ 5
5 สมชาย ปิยพันธวานนท์ 4
6 วาสนา วงษ์ใหญ่ 4
7 พิพัฒน์ วีระถาวร 4
8 วัชรี เลิศมงคล 3
9 ราเชนทร์ ถิรพร 3
10 สุปราณี งามประสิทธิ์ 3
11 ยุพาพรรณ จุฑาทอง 2
12 วิทยา แสงแก้วสุข 2
13 ประภาส ช่างเหล็ก 2
14 พร รุ่งแจ้ง 2
15 รุ่งนภา ตั้งอดุลย์รัตน์ 2
16 จวงจันทร์ ดวงพัตรา 2
17 เพ็ญขวัญ ชมปรีดา 2
18 สุพจน์ เฟื่องฟูพงศ์ 2
19 ไตรสุดา ไวตรวจโรค 2
20 นวรัตน์ อุดมประเสริฐ 1
21 พิทยาภรณ์ บุญใหญ่ 1
22 นิตย์ศรี แสงเดือน 1
23 บรรลุ ชมไชย 1
24 โชคชัย เอกทัศนาวรรณ 1
25 ประศาสตร์ เกื้อมณี 1
26 Bunlu Chomchai 1
27 Komsan Amnueysit 1
28 สกล ฉายศรี 1
29 Surapol Chowchong 1
30 วิเชียร กีรตินิจกาล 1
31 Wasana Wongyai 1
32 คมสัน อำนวยสิทธิ์ 1
33 อ.บุญฤทธิ์ สินค้างาม 1
34 ธำรงศิลป โพธิสูง 1
35 สุกัญญา จัตตุพรพงษ์ 1
36 ผศ.กิตติ บุญเลิศนิรันดร 1
37 สุจินต์ เจนวีรวัฒน์ 1
38 พีรนุช จอมพุก 1
39 สุดประสงค์ สุวรรณเลิศ 1
40 เบ็ญจารัชด ทองยืน 1
41 ชะบา จำปาทอง 1
42 กนกวรรณ เสรีภาพ 1
43 สุกัลยา ภู่ทอง 1
44 เวช เต๋จ๊ะ 1
45 สรรเสริญ จำปาทอง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2550 3
3 2548 1
4 2547 1
5 2546 2
6 2545 1
7 2540 1
8 2536 1
9 543 18
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การเพิ่มปริมาณทริปโตแฟนในเอนโดสเปิร์มของข้าวโพดข้าวเหนียวด้วยยีนโอเปกทู
ปี พ.ศ. 2550
2 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตงาด้วยเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อให้ได้ผลผลิตสูงและเมล็ดมีคุณภาพดี
3 โครงการวิจัยและถ่ายทอดงานวิจัยสู่ประชาชน : โครงการบรรเทาทุกผู้ประสบปัญหาอุทกภัยในปี2549
4 โครงการวิจัยและถ่ายทอดงานวิจัยสู่ประชาชน : โครงการบรรเทาทุกผู้ประสบปัญหาอุทกภัยในปี2549 โครงการวิจัยที่ 2 โครงการเร่งรัดพัฒนาอาชีพการผลิตข้าวโพดหวานฝักสดแบบครบวงจรโดยใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม สำหรับเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจัง
ปี พ.ศ. 2548
5 การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตข้าวโพดหวานฝักสดให้ได้ผลผลิตและคุณภาพสูงสุด (ทุนวิจัยประเภทเครือข่ายภาคกลางตอนบน)
ปี พ.ศ. 2547
6 การยืดอายุการเก็บรักษาข้าวโพดหวานโดยการลดอุณหภูมิด้วยน้ำ
ปี พ.ศ. 2546
7 การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตข้าวโพดทานผักสดให้ได้ผลผลิตและคุณภาพสูงสุด
8 การปรับปรุงพันธุ์งาและคำฝอย
ปี พ.ศ. 2545
9 เร่งรัดพัฒนาอาชีพการผลิตข้าวโพดหวานฝักสดครบวงจร โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมสำหรับเกษตรกรผู้ประสบอุกทกภัย จังหวัดเพชรบูรณ์
ปี พ.ศ. 2540
10 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดให้ทนต่อสภาพแห้งแล้งจากการชักนำและการใช้ double haploids โดยวิธี anther culture
ปี พ.ศ. 2536
11 อัตราและเวลาใส่ปุ๋ยไนโตรเจนและอัตราปลูกที่เหมาะสม สำหรับข้าวโพดหวานบนดินชุดปากช่อง