ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุรพล สุดารา
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 10
2 ศุภิชัย ตั้งใจตรง 4
3 ทวีวงศ์ ศรีบุรี 3
4 จุฑามาศ ยศสิงห์ 1
5 รัชฎาภรณณ์ อุปลพันธุ์ 1
6 ปรียานาฏ หงษ์จินดา 1
7 ชุติมา ตันติกิตติ 1
8 มนูญ ไพบูลย์ 1
9 ปราณี เนียมทรัพย์ 1
10 กฤษณ อินทรสุข 1
11 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
12 มัณฑนา ภิรมย์นิ่ม 1
13 ไพเราะ เคาศิริกุล 1
14 ประศักดิ์ หอมสนิท 1
15 แช่มช้อย ฐานพงษ์ 1
16 เยาวรัตน์ พุฒิมานรดีกุล 1
17 ลือชัย ครุธน้อย 1
18 ผ่องศรี จั่นห้าว 1
19 อุษารัศม์ นพคุณ 1
20 จิราภรณ์ อรัณยะนาค 1
21 กตัญชลี เวชวิมล 1
22 ปวีณา ด่านกุล 1
23 ศิริลักษณ์ ช่วยพนัง 1
24 อัจฉราภรณ์ อุดมกิจ 1
25 คลุ้ม วัชโรบล 1
26 ฐิติยา เทวัญอิทธิกร 1
27 สมฤดี มีประเสริฐ 1
28 ไทยถาวร เลิศวิทยาประสิทธิ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2546 3
2 2544 2
3 2543 1
4 2542 3
5 2541 1
6 2538 1
7 2531 1
8 2530 1
9 2529 1
10 2527 1
11 2525 1
12 2524 1
13 2522 1
14 2521 1
15 2520 1
16 2518 2
17 2506 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2546
1 หลักสูตรพัฒนาบุคลากรเรื่อง การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติทางทะเล
2 คู่มือเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการอนุรักษ์แหล่งธรรมชาติ
3 โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรในการจัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติอันควรค่าแก่การอนุรักษ์ : รายงานฉบับสมบูรณ
ปี พ.ศ. 2544
4 การจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการบริเวณอ่าวไทยตอนในฝั่งตะวันตก
5 การจัดการชายฝั่งทะเลแบบบูรณาการบริเวณส่วนเหนือของอ่าวไทยตอนใน
ปี พ.ศ. 2543
6 อิทธิพลของความชื้นและแสงแดดต่อการเสื่อมสภาพของจิตรกรรมฝาผนังในวัด
ปี พ.ศ. 2542
7 ความเป็นไปได้ของทางเลือกอื่นในการช่วยให้ปลาสามามารถผ่านสิ่งกีดขวางทางน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้น
8 การจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการบริเวณฝั่งตะวันออกของอ่าวไทยตอนใน
9 การกระจายและความหลากหลายของสัตว์ทะเลตามฤดูกาลในแหล่งหญ้าทะเล ที่อ่าวปัตตานี
ปี พ.ศ. 2541
10 แพลงก์ตอนสัตว์ในบริเวณป่าชายเลนอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยเน้นกุ้งและปูวัยอ่อน
ปี พ.ศ. 2538
11 การวิเคราะห์รูปแบบและเนื้อหารายการสารคดีทางโทรทัศน์ เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ปี พ.ศ. 2531
12 ความสัมพันธ์ระหว่างปรสิตกับขนาดของปลาจักรผาน (Psettodes erumei bloch & Schneider, 1801)
ปี พ.ศ. 2530
13 ผลของความเค็มและกรดฮิวมิกต่อการเจริญของ ไดโนแฟลกเจลเลต : Protogonyautax tamarensis (Lebour) Taylor และ P. cohorticula (Balech) Taylor
ปี พ.ศ. 2529
14 ผลกระทบของสารตั้งต้นของสารลดแรงตึงผิว ABS และLAS ต่อลูกปลานิล (Tilapia nilotica) ในระดับความเค็มต่าง ๆ
ปี พ.ศ. 2527
15 การเปลี่ยนแปลงของกรุงเทพในช่วงรัชกาลที่ 5-7 และผลกระทบทางสภาพแวดล้อมต่อประชาชน
ปี พ.ศ. 2525
16 อิทธิพลของช่วงเวลาโผล่เหนือน้ำและลักษณะการวางวัสดุให้หอยเกาะ ที่มีต่อการเติบโตของหอยนางรมปากจีบ (Crassostrea commercialis Iredale & Roughly)
ปี พ.ศ. 2524
17 อิทธิพลของอุณหภูมิที่มีต่ออัตราการกรองของหอยทะเลสองฝาบางชนิด
ปี พ.ศ. 2522
18 การศึกษาเปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโตของหอยนางรม(Crassostrea commercialis Iredale & Roughly) ในภาวะความหนาแน่นประชากรของหอยและระดับต่าง ๆ กันที่ ตำบลอ่างศิลิา จังหวัดชลบุรี
ปี พ.ศ. 2521
19 ความชุกชุมของเพรียงวัยอ่อนในบริเวณอ่าวไผ่ จ.ชลบุรี และความแตกต่างในการชอบลงเกาะบนวัสดุชนิดต่าง ๆ
ปี พ.ศ. 2520
20 การตอบสนองของแพลงตอนพืชทะเลบางชนิดต่อการเพิ่มระดับอุณหภูมิ
ปี พ.ศ. 2518
21 อิทธิพลของสภาวะแวดล้อมต่อการเจริญเติบโตของหอยแมลงภู่
22 การเปลี่ยนแปลงจำนวนประชากรตามฤดูกาล และประจำวันของตัวอ่อนของสัตว์น้ำหน้าดิน จำพวกไม่มีกระดูกสันหลังบางชนิดที่อ่างศิลา ชลบุรี
ปี พ.ศ. 2506
23 สถิติชีพของปลาปากคม, Saurida tumbil, (Bloch) ที่พบในอ่าวไทย