ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุรพล สายพานิช
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 12
2 กนกวรรณ เหลืองศรีชัย 2
3 สุรวุฒิ ประดิษฐานนท์ 2
4 กิติ บุญชัยวัฒนา 1
5 กิตติพล โสมศิริพัฒน์ 1
6 กิตติคุณ ตรุยานนท์ 1
7 ไพพรรณ พรประภา 1
8 กิตติพงษ์ ธนศานติ 1
9 สิทธิชัย เชี่ยวยืนยง 1
10 สุภัทร วาณิชย์กุล 1
11 สุรไชย ทักษิณวราจาร 1
12 วีระพันธ์ วัฒนวีรเดช 1
13 อำพล รัตนสุวงศ์ชัย 1
14 กำธร สรมณาพงศ์ 1
15 บุญส่ง ไข่เกษ 1
16 ประพนธ์ แซ่ตัน 1
17 รัชพล สุทธาโรจน์ 1
18 ศรายุทธ ราชู 1
19 สราวุฒิ พยุงธรรม 1
20 วัฒนาพร ฉิมเรศ 1
21 ณรงค์ จิตต์จรุเกียรติ 1
22 จิรวัตร จิรจริยเวช 1
23 มานะ อัศวางกูร 1
24 นราธิป กิจจาธิป 1
25 ประสงค์สุข ตรีพรชัยศักดิ์ 1
26 พีรพงษ์ ทิพยาทร 1
27 ทรงศร แก้วสีปลาด 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2546 1
2 2543 1
3 2541 2
4 2540 3
5 2539 3
6 2536 1
7 2535 2
8 2532 1
9 2530 5
10 2529 1
11 2527 1
12 2526 2
13 2525 1
14 2519 1
15 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2546
1 การศึกษาระบบกำจัดน้ำเสียแบบก่อสร้างอยู่กับแหล่งกำเนิดโดยระบบการซึมลงดินและการระเหยโดยใช้พืช
ปี พ.ศ. 2543
2 การประยุกต์ถังกรองชนิดสารกรองเคลื่อนที่เพื่อบำบัดน้ำเสียชุมชน
ปี พ.ศ. 2541
3 การศึกษาระบบไซคลิกแอกติเวเต็ดสลัดจ์ในการกำจัด ซีโอดีไนโตรเจน และฟอสฟอรัส
4 การศึกษาระบบไซคลิกแอกติเวเต็ดสลัดจ์ในการกำจัดซีโอดี ไนโตรเจน และฟอสฟอรัส
ปี พ.ศ. 2540
5 การกำจัดฟลูออไรด์โดยกระบวนการตกผลึกในฟลูอิดไดซ์เบด
6 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ และวิเคราะห์ทางชลศาสตร์สำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย
7 การศึกษาการกำจัดไนโตรเจนด้วยถังกรองชนิดสารกรองเคลื่อนที่ และถังปฏิกรณ์ชนิดฟลูอิดไดซ์เบด
ปี พ.ศ. 2539
8 การศึกษาถังปฏิกรณ์แบบวนเวียนในการเติมออกซิเจน
9 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ และประเมินราคาระบบระบายน้ำรวม
10 การศึกษาถังกรองชนิดสารกรองเคลื่อนที่เพื่อบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2536
11 การบำบัดน้ำเสียจากกองขยะโดยกระบวนการตกผลึกแคลเซียมคาร์บอเนต
ปี พ.ศ. 2535
12 การจำลองกระบวนการคอนแทกต์สเตปิไลเซชันแบบไร้อากาศ
13 การประยุกต์ถังปฏิกรณ์วนเวียนแนวดิ่งในการกำจัดเหล็ก
ปี พ.ศ. 2532
14 การศึกษาทฤษฎีและการประยุกต์ของเครื่องกรองโคเอเลสเซอร์ในการกำจัดของแข็งแขวนลอย
ปี พ.ศ. 2530
15 การเก็บน้ำมันคืนโดยใช้เครื่องกวาดน้ำมันรูปทรงกระบอก
16 การบำบัดน้ำเสียความเข้มข้นต่ำโดยระบบยูเอเอสบี
17 กระบวนการคอนแทกต์สเตมิไลเซชั่นแบบแอนแอโรบิค
18 การศึกษาสมรรถนะของเครื่องโคเอเลสเซอร์ ในสภาวะที่ทำงานอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน
19 กระบวนการตะกอนเร่งแบบแอนแอโรบิค คอนแทคต์สเตมิไลเซชั่น
ปี พ.ศ. 2529
20 การผลิตก๊าซชีวภาพจากกากถั่วเหลืองโดยกรรมวิธีชั้นตะกอนจุลชีพไร้อากาศแบบไหลขึ้น
ปี พ.ศ. 2527
21 การศึกษาทางด้านทฤษฎีและการประยุกต์ของเครื่องกรองโคเอเลสเซอร์ ในการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานผลิตน้ำมันพืช
ปี พ.ศ. 2526
22 การควบคุมการจมไม่ลงของแอคติเวทเต็ดสลัดจ์ เนื่องจากจุลินทรีย์ที่เป็นเส้นใย โดยการสลับป้อนน้ำเสียเข้าถังเติมอากาศหกถัง
23 การประยุกต์คอนแทคสเตปิไลเซชั่น สำหรับน้ำเสียแป้งมัน ซึ่งผ่านการบำบัดแบบแอนแอโรบิค
ปี พ.ศ. 2525
24 การศึกษากรรมวิธี แอร์เรตต์ ซับเมอรจค์ ฟิลเตอร์
ปี พ.ศ. 2519
25 การใช้เครื่องกรองแบบแอนแอโรบิค เพื่อกำจัดน้ำทิ้งจากโรงงานทำผักดองบรรจุกระป๋อง