ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุรพล วิรุฬห์รักษ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 15
2 ธีรภัทร์ ทองนิ่ม 1
3 สมพิศ สุขวิพัฒน์ 1
4 อนุกูล โรจนสุขสมบูรณ์ 1
5 สวภา เวชสุรักษ์ 1
6 สายสวรรค์ ขยันยิ่ง 1
7 เสาวณิต วิงวอน 1
8 สมรัตน์ ทองแท้ 1
9 สมศักดิ์ ชลาชล 1
10 สุพัฒน์ นาคเสน 1
11 สุภาวดี โพธิเวชกุล 1
12 ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 1
13 สมศักดิ์ ทัดติ 1
14 อรวรรณ สันโลหะ 1
15 ล้อม เพ็งแก้ว 1
16 จันทิมา แสงเจริญ 1
17 ภัคกวินทร์ จันทร์ทอง 1
18 ปรานี วงษ์เทศ 1
19 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะศิลปกรรมศาสตร์ 1
20 รจนา สุนทรานนท์ 1
21 รุ่งนภา ฉิมพุฒ 1
22 ประเมษฐ์ บุญยะชัย 1
23 กนกพันธ์ จินตนาดิลก 1
24 เนาวรัตน์ เทพศิริ 1
25 วิชชุตา วุธาทิตย์ 1
26 ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ 1
27 สะวรรณยา วัยวัฒน์ 1
28 อุดม อังศุธร 1
29 ไพฑูรย์ เข้มแข็ง 1
30 ธีรวัฒน์ ช่างสาน 1
31 เสาวภา ธานีรัตน์ 1
32 ผุสดี หลิมสกุล 1
33 สุรพล วิรุฬ์หรักษ์ 1
34 อมรา กล่ำเจริญ 1
35 สุนันท์ อุดมเวช 1
36 เอื้อมพร เนาว์เย็นผล 1
37 ยุทธศิลป์ จุฑาวิจิตร 1
38 พรชัย ศรีสารคาม 1
39 เฉลย ศุขะวณิช 1
40 พรรณทิพา สินไชย 1
41 จุมพล รอดคำดี 1
42 จันทร์เพ็ญ ชาติพันธ์ 1
43 สังคม พรหมศิริ 1
44 พีรพงศ์ เสนไสย 1
45 เยาวดี รักษ์วิริยะ 1
46 เมธา เสรีธนาวงศ์ 1
47 นิติพัฒน์ วิจิตรภาพ 1
48 พิชิต ชัยเสรี 1
49 พรทิพย์ ด่านสมบูรณ์ 1
50 อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ 1
51 เสาวลักษณ์ พงศ์ทองคำ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 2
2 2554 2
3 2550 2
4 2549 1
5 2547 5
6 2546 2
7 2545 3
8 2543 2
9 2542 4
10 2541 1
11 2540 3
12 2539 12
13 2538 3
14 2537 4
15 2531 1
16 2530 1
17 2527 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การเปลี่ยนแปลงการแต่งกายของสตรี
2 การเปลี่ยนแปลงการแต่งกายของสตรี
ปี พ.ศ. 2554
3 พัฒนาการด้านศิลปะการแสดงในสมัยรัชการที่ 5
4 โขนและลิเก
ปี พ.ศ. 2550
5 การศึกษาวิจัยเพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการเรื่องความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมในประเทศไทยเพื่อจัดทำแผนที่วัฒนธรรม:ภาคเหนือ
6 เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยธุรกิจทำผม
ปี พ.ศ. 2549
7 นามานุกรมนาฎยศิลปิน : การศึกษาการสืบทอดนาฏยศิลป์สู่กรมศิลปากร
ปี พ.ศ. 2547
8 การศึกษาวิเคราะห์วิธีการร่ายรำ และลีลาท่ารำของโขนตัวพระ : กรณีศึกษาตัวพระราม
9 ละครคุณสมภพ
10 นาฏยลักษณ์ตัวพระละครแบบหลวง
11 หลักนาฏยประดิษฐ์ของท่านผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนี
12 พัฒนาการเรือมอันเร
ปี พ.ศ. 2546
13 การสื่อสารระหว่างผู้กำกับการแสดงและนักแสดงในการแสดงละครเวที (พ.ศ. 2486-2519) และละครโทรทัศน์ (พ.ศ. 2498-2519)
14 นาฏยศิลป์รัชกาลที่ 9
ปี พ.ศ. 2545
15 กลวิธีการสื่อสารในการพากย์ภาพยนตร์โทรทัศน์
16 การวิเคราะห์สารจากตัวตลกหนังตะลุง
17 สุนทรียทัศน์ของสื่อสารการแสดงฉากกามารมณ์ในภาพยนตร์ไทย
ปี พ.ศ. 2543
18 พระราชชายา เจ้าดารารัศมี กับนาฏยศิลป์ล้านนา
19 วิวัฒนาการนาฎยศิลป์ไทยในยุครัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2325-2477
ปี พ.ศ. 2542
20 โนราผู้หญิง
21 นาฏยศิลป์ในงานสมโภชพระราชพิธีต่างๆ ที่ปรากฏบนภาพจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัตนโกสินทร์
22 นาฏยศิลป์รัชกาลที่ 9
23 นาฏยศิลป์รัชกาลที่ 9
ปี พ.ศ. 2541
24 วิวัฒนาการนาฎยศิลป์ไทยในยุครัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2325-2477
ปี พ.ศ. 2540
25 จารีตการฝึกหัด และการแสดงโขนของตัวทศกัณฐ์
26 การรำของผู้ประกอบพิธีในพิธีไหว้ครูโขน-ละคร
27 รำอาวุธของตัวพระในละครในเรื่อง อิเหนา
ปี พ.ศ. 2539
28 เครื่องแต่งตัวชุดพระและนางของละครรำ (พ.ศ. 2325-พ.ศ. 2539)
29 ผู้ชนะสิบทิศ : ละครพันทางของเสรี หวังในธรรม
30 ละครชาตรีเมืองเพชร
31 ฟ้อนไทยทรงดำ
32 การฟ้อนอีสาน
33 การวิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหา และกลวิธีการนำเสนอมุขตลกของรายการตลกทางโทรทัศน์และวิดีโอเทป
34 โนรา : การรำประสมท่าแบบตัวอ่อน
35 นาฏยประดิษฐ์ของพนอ กำเนิดกาญจน์
36 นาฎยศิลป์ไทยในร้านอาหาร
37 ละครผู้หญิงของเจ้าพระยานครศรีธรรมราช
38 โนรา : รำเฆี่ยนพราย-เหยียบลูกมะนาว
39 จารีตการใช้อุปกรณ์การแสดงละคร เรื่อง อิเหนา
ปี พ.ศ. 2538
40 ระบำในการแสดงโขนของกรมศิลปากร
41 พรานโนรา
42 ละครดึกดำบรรพ์ ของ สมเด็จเจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก / พรทิพย์ ด่านสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2537
43 ละครชาตรีที่แสดง ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
44 จารีตการฝึกหัด และการแสดงโขนของตัวพระราม
45 ระบำสี่บท : แนวคิดในการรื้อฟื้นระบำโบราณ
46 การสร้างความหมายในการจัดฉากและอุปกรณ์ประกอบฉากละครโทรทัศน์ไทย เรื่อง "สี่แผ่นดิน"
ปี พ.ศ. 2531
47 ความคิดเห็นของผู้บริหารและอาจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ของวิทยาลัยครู เกี่ยวกับการผลิตบัณฑิต เพื่อเป็นนักสื่อสารพัฒนาการ ในระดับท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2530
48 การรับข่าวสารทางด้านจริยธรรมจากสื่อพื้นบ้านประเภทซอ ของประชาชนในอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2527
49 พฤติกรรมการรับข่าวสารที่มีผลต่อการยอมรับการถือมังสวิรัติ ของสมาชิกพุทธ สถานสันติอโศก