ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุรพล ราชภัณฑารักษ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 ประชาธิปไตยแบบพอเพียงในประเทศไทย
2 ศาสนากับการเมืองใหม่ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2553
3 บทบาทศาลปกครองกับการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐในการออกกฎหรือคำสั่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย
4 ผลกระทบการยุบพรรคการเมืองต่อการพัฒนาการเมืองไทย : ศึกษากรณี การยุบพรรคการเมืองหลังวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2549
ปี พ.ศ. 2552
5 บทบาทและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของผู้นำศาสนาอิสลาม : กรณีศึกษาเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
6 แนวคิดและนโยบายในการเสริมสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้
7 การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชน : กรณีศึกษาการอนุรักษ์ป่าชุมชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
8 การบริหารกองทุนว่าด้วยการพัฒนาพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2541
ปี พ.ศ. 2551
9 วิสาหกิจชุมชน กับการพัฒนาแบบพึ่งตนเอง : กรณีศึกษาชุมชนบ้านศรีจุฬา ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
10 การมีส่วนร่วมทางการเมือง โดยวิธีการออกเสียงประชามติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550