ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุรพล ภู่วิจิตร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ภิญโญ มีชำนะ 6
2 พิธา ศรีบุศย์ดี 3
3 สง่า ตั้งชวาล 2
4 สมศักดิ์ สายสินธุ์ชัย 2
5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2
6 ชูเวช ชาญสง่าเวช 2
7 วรรณวลี วงษ์เกษมสันต์ 1
8 ศักย์ สกุลไทย 1
9 อนวัช สรรพศรี 1
10 วิชุตา เหมเสถียร 1
11 สายันต์ สุริยะวงศ์ 1
12 มนัสวี เชื้อรื่น 1
13 สาคร นาคสุทธิ์ 1
14 เสกสรร แสนสอาด 1
15 วงศ์วัฒนา สมบูญยิ่ง 1
16 ขวัญชัย ลีเผ่าพันธุ์ 1
17 นภาพร นพคุณ 1
18 เดือนเพ็ญ ปุณยางกูร 1
19 วีระศักดิ์ ลิขิตเรืองศิลป์ 1
20 เชิดพันธ์ วิทูราภรณ์ 1
21 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
22 สุจริต คูณธนกุลวงศ์ 1
23 ชินดนัย ไชยโกษฐ 1
24 เอกณัฐ พัฒราช 1
25 ครรชิต ลิขิตเดชาโรจน์ 1
26 ชัยยุทธ สุขศรี 1
27 อุดมศักดิ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา 1
28 สุนทร พุ่มจันทร์ 1
29 ดิเรก ลาวัณย์ศิริ 1
30 วิชัย เยี่ยงวีรชน 1
31 โชคชัย สุทธิธรรมจิต 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 1
3 2554 1
4 2552 1
5 2548 1
6 2547 2
7 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การปรับปรุงคุณภาพแร่เฟลด์สปาร์โดยวิธีการลอยแร่ที่ไม่ใช้กรดกัดแก้ว: กรณีศึกษาแหล่งทุ่งกระเชาะจังหวัดตาก
ปี พ.ศ. 2555
2 การศึกษากลไกการเกิดตะกรันในหม้อไอน้ำของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ
ปี พ.ศ. 2554
3 การศึกษาคุณลักษณะของเซโนสเฟียร์ในเถ้าลอยจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อน
ปี พ.ศ. 2552
4 การศึกษาปัจจัยที่ควบคุมการเกิดตะกรันในหม้อไอน้ำของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ
ปี พ.ศ. 2548
5 โครงการรูปแบบที่เหมาะสมของระบบน้ำในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี
ปี พ.ศ. 2547
6 การกำจัดโลหะหนักในน้ำทิ้งโดยซีโอไลท์สังเคราะห์จากเก้าลอยถ่านหิน
7 การเก็บแร่สังกะสีจากสินแร่เกรดต่ำจากแหล่งกาญจนบุรี