ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุรพล นิติไกรพจน์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 ปัญหาการดำเนินการทางวินัยของข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย
ปี พ.ศ. 2552
2 ปัญหาเกี่ยวกับการส่งเสริมการส่งออกด้วยมาตรการทางอากรตามกฎหมายศุลกากรของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2546
3 ปัญหาและข้อเท็จจริงในการโอนอำนาจจัดการศึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กับการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐตามรัฐธรรมนูญ
ปี พ.ศ. 2545
5 รายงานฉบับสมบูรณ์ (final report) โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งบริษัทบริหารทรัพย์สินการรถไฟแห่งประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2541
6 การวิเคราะห์กฎหมายเพื่อจัดทำคู่มือ องค์การบริหารส่วนตำบล
ปี พ.ศ. 2538
7 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการปรับปรุงองค์กรปกครองท้องถิ่น ในรูปสุขาภิบาล