ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุรพล นธการกิจกุล
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จินตนาภรณ์ วัฒนธร 14
2 สิทธิชัย เอี่ยมสะอาด 12
3 พิมพ์รำไพ ว่องไว 12
4 สถาพร วงศ์เจริญวนกิจ 12
5 ณกรณ์ ไกรอนุพงษา 12
6 สุนีย์ จันทร์สกาว 12
7 ธเนศ จันทร์เทศ 12
8 วิโรจน์ แก้วเรือง 12
9 นางสาววิภาวี หีบแก้ว 11
10 บุษบัน ศิริธัญญาลักษณ์ 5
11 สมพร ภูติยานันต์ 4
12 บุญสม เหลี่ยวเรืองรัตน์ 4
13 ศิริวิภา ปิยะมงคล 3
14 พาณี ศิริสะอาด 3
15 สุภาพร มัชฌิมะปุระ 3
16 ปริญญา จันทรศรี 2
17 สุกัญญา วัฒกวิกรานต์ 2
18 พงศธร ธรรมถนอม 2
19 ปรานอม ก้านเหลือง 2
20 วัชราภรณ์ เวียงอินทร์ 2
21 เรวัตร พงษ์พิสุทธินันท์ 2
22 ประทุมพร ยิ่งธงชัย 2
23 ดวงพร วินิจกุล 2
24 ดำรงณ์ ศานติอาวรณ์ 2
25 ไพฑูรย์ อบเชย 2
26 สุพร จารุมณี 2
27 สุวรรณา เวชอภิกุล 2
28 ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์ 2
29 ศิริพันธ์ นาคศรี 2
30 ชลทิพย์ ทิพย์แก้ว 1
31 ภาวี หีบแก้ว 1
32 วิภาวี ทูคำมี 1
33 ปณคพร วรรณานนท์ 1
34 เพทาย พงษ์เพียจันทร์ 1
35 นงนุช เอื้อบัณฑิต 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2554 2
3 2553 3
4 2552 2
5 2550 2
6 2544 1
7 543 21
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพบำรุงสายตาจากผลหม่อน
ปี พ.ศ. 2554
2 การบริหารจัดการศูนย์ภาคีเครือข่ายวิจัยล้านนาของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
3 การศึกษาเพื่อจัดตั้งศูนย์ภาคีเครือข่ายล้านนา สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ระยะที่ 2
ปี พ.ศ. 2553
4 ปัจจัยการเพิ่มผลผลิตการปลูกและการควบคุมคุณภาพพืชกัญชง
5 การศึกษาเพื่อจัดตั้งศูนย์ภาคีเครือข่ายวิจัยล้านนา ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
6 ปัจจัยการเพิ่มผลผลิตการปลูกและการควบคุมคุณภาพพืชกัญชง
ปี พ.ศ. 2552
7 การศึกษาเพื่อจัดตั้งศูนย์ภาคีเครือข่ายวิจัยล้านนาของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
8 สถานการณ์ด้านการบริโภค และการควบคุมคุณภาพเครื่องดื่มชาเขียวในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2550
9 สถานการณ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและการควบคุมคุณภาพกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องดืมชาเขียวในประเทศไทย
10 โครงการนำร่องเพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังคุณภาพอากาศในแอ่งเชียงใหม่-ลำพูน : โครงการย่อยที่ 6 การสื่อสารข้อมูลกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการจัดการคุณภาพอากาศและประชาชน
ปี พ.ศ. 2544
11 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์สารประเภทแลคโตน ในสมุนไพรฟ้าทะลายโจร โดยวิธีไฮเปอร์ฟอร์แมนลิควิดโครมาโทกราฟี