ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุรพล ชลดำรงค์กุล
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การศึกษาความชุกและวิเคราะห์รูปแบบของการใช้ยาต้านจุลชีพของเกษตรกรที่เป็นสาเหตุของการตกค้างในเนื้อสุกรและเนื้อไก่ในจังหวัดสงขลา และแนวทางป้องกันอย่างยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2556
2 การศึกษาความชุกและวิเคราะห์รูปแบบของการใช้ยาต้านจุลชีพของเกษตรกรที่เป็นสาเหตุของการตกค้างในเนื้อสุกรและเนื้อไก่ในจังหวัดสงขลา และแนวทางป้องกันอย่างยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2555
3 การใช้กวาวเครือขาวเพื่อพัฒนาสมรรถนะการผลิตของไก่พื้นเมืองไทยภาคใต้ (สายพันธุ์ตรัง)
4 ผลของกาวเครือขาวต่อสมรรถนะการเจริญเติบโต ลักษณะและคุณภาพซากในแพะลูกผสมเองโกลนูเบียน 50 เปอร์เซ็นต์ เพศผู้และเพศผู้ตอน
ปี พ.ศ. 2552
5 ผลของกวาวเครือขาวต่อการหายของแผลตอนและสมรรถนะการผลิตของสุกรรุ่น-ขุน เพศผู้ตอน
6 การสำรวจยาต้านจุลชีพตกค้างในเนื้อสุกรที่จำหน่ายในตลาดเทศบาลนครหาดใหญ่
ปี พ.ศ. 2550
7 ผลของกาวเครือขาว (Puerorai mirifica) ต่อการผลิตน้ำนมและสรีรวิทยาของระบบสืบพันธุ์ของแพะนม
ปี พ.ศ. 2549
8 พฤติกรรมและลักษณะทางสรีรวิทยาบางประการของลูกโควัยอ่อนที่เลี้ยงด้วยน้ำนมหมัก
ปี พ.ศ. 2548
9 การศึกษาแนวทางในการกำจัดโรคเมลิออยโดซิสในแพะที่เลี้ยงในชนบทภาคใต้
ปี พ.ศ. 2546
10 การศึกษาวิเคราะห์ปัญหาทางด้านสุขภาพ สาเหตุ อัตราการป่วย และอัตราการตายของแพะที่เลี้ยงในชนบทภาคใต้
ปี พ.ศ. 2535
11 การทดลองใช้สารอินทรีย์ของสารหนู รักษาอาการและกระตุ้นการเจริญเติบโต ของสุกรที่ป่วยด้วยโรคลำไส้อักเสบเรื้อรัง
ปี พ.ศ. 2534
12 การทดลองใช้สารอินทรีย์ของสารหนูรักษาอาการและ กระตุ้นการเจริญเติบโต ของสุกรที่ป่วยเป็นโรคลำไส้อักเสบเรื้อรัง