ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุรพงษ์ พันชะโก,
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 ความต้องการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ในการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
2 การปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานคุรุสภาของผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอเชียงคาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1
3 การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอเชียงคาม จังหวัดเลย
4 สภาพการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เด็กปฐมวัยของครูพี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น จังหวัดเลย
5 ความต้องการในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
6 การดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
7 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
8 แนวทางพัฒนาการนิเทศภายในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1
9 การบริหารงานในสถานศึกษาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1
10 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1