ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 9
2 ไพเราะ ปิ่นพานิชการ 7
3 นลิน นิลอุบล 6
4 ศิริลักษณ์ ธีระดากร 5
5 ชัยยุทธ ธัญพิทยากุล 3
6 วาสนา โตเลี้ยง 2
7 ณัฐทิพย์ โล่ห์สถาพรพิพิธ 1
8 สยมพร เอี่ยมขำ 1
9 เพ็ญนภา สีมา 1
10 ณัฐพล กฤตยวรรณ 1
11 ฐิติมา ตันติกาญจน์ 1
12 วรรณกร เลื่องชัยเชวง 1
13 ประเสริฐ สวราชย์ 1
14 สุนันทา ชูแก้ว 1
15 ไพเราะ ปั่นพานิชการ 1
16 ธัญญะ ลิ้มสกุล 1
17 ชัยยุทธ ธัญพิทยากุล 1
18 พรพรรณ สังขวดี 1
19 ภูวะนัย จริยวรานุกูล 1
20 เลิศศักดิ์ หล่อจิตต์เสียง 1
21 สมศรี ฉันทวานิช 1
22 ประพันธ์ โอสถาพันธุ์ 1
23 นัยนา อุดมชัยกุล 1
24 อรุณี จันทรสนิท 1
25 จิรฐา ธรรมธวัชชัย 1
26 คำพูน คุณานุกร 1
27 เกดิษฐ์ ตั้งประจักษ์ 1
28 จิตรา เศรษฐอุดม 1
29 อมรรัตน์ สีสุกอง 1
30 ทศพล อมรศิริวัฒนกุล 1
31 ดวงกมล วิลาวรรณ 1
32 กาญจนา ปุญญโฆษะ 1
33 ปิยะวิทย์ ทิพรส, 2516- 1
34 มุกดา คูหิรัญ 1
35 ยอดหทัย เทพธรานนท์ 1
36 สุทธพรรณ ตรีรัตน์ 1
37 หรรษา ปุณณะพยัคฆ์ 1
38 ณัฐกฤตา สุวรรณทีป 1
39 เกศกมล ไทยทอง, 2517- 1
40 สินีนาถ เจียมอนุกูลกิจ 1
41 สัญชัย ตันตยาภรณ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2549 3
2 2547 1
3 2546 1
4 2545 1
5 2544 3
6 2543 1
7 2542 2
8 2541 2
9 2539 1
10 2537 1
11 2533 2
12 2531 2
13 2530 2
14 2529 5
15 2528 1
16 2527 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2549
1 การพัฒนาเยื่อแผ่นโซเดียมอะลูมินาซีโอไลต์เพื่อแยกน้ำจากเอทานอล
2 การผลิตเอทานอลโดยเชื้อรากลุ่มไวต์รอต
3 การพัฒนากระบวนการกรองใสสุราแช่
ปี พ.ศ. 2547
4 การหมักแบบเฟดแบตช์เพื่อผลิตแอล-ไลซีน
ปี พ.ศ. 2546
5 การเร่งให้เกิดการย่อยตัวเองของยีสต์ขนมปัง
ปี พ.ศ. 2545
6 การแยกเซลล์ยีสต์จากตะกอนซิเทรตในน้ำหมักและผลต่อศักยภาพการหมักในการผลิตกรดมะนาว
ปี พ.ศ. 2544
7 การใช้มอลโทเดกซ์ทรินร่วมกับซูโครสเพื่อขจัดน้ำออกจากเนื้อเยื่อสับปะรดด้วยวิธีออสโมซีส
8 การพัฒนาแผ่นเยื่อองค์ประกอบแอลจีเนต/เซลโลเฟนเพื่อเพิ่มความเข้มข้นของเอทานอลให้มากกว่าร้อยละ 95
9 การหมักเอทานอลแบบต่อเนื่องโดยใช้ระบบแบบหมุนเวียนกับเซลล์ยีสต์และเซลล์ยีสต์ตรึงรูป
ปี พ.ศ. 2543
10 การขยายขนาดการผลิตจิบเบอเรลลินในถังหมักขนาด 30 และ 300 ลิตร
ปี พ.ศ. 2542
11 ผลของแบคทีเรียปนเปื้อนต่อการเจริญและการผลิตเอทานเอลของ Saccharomyces cerevisiae
12 การขยายขนาดการผลิตจิบเบอเรลลินในถังหมักขนาด 30 และ 300 ลิตร
ปี พ.ศ. 2541
13 การสกัดแป้งจากเมล็ดข้าวฟ่างโดยการโม่แห้ง
14 การบำบัดน้ำเสียที่เกิดจากการหมักจิบเบอเรลลินโดยระบบยูเอเอสบี
ปี พ.ศ. 2539
15 การผลิตกรดมะนาวโดย Candida oleophila NN-39 จากสารละลายน้ำตาลที่ได้จากการย่อยกากมันสำปะหลัง
ปี พ.ศ. 2537
16 สภาวะที่เหมาะสมของกระบวนการแยกแอล-ไลซีนโดยใช้เรซินแลกเปลี่ยนแคตไอออน
ปี พ.ศ. 2533
17 การปรับปรุงอาหารเลี้ยงเชื้อ Streptomyces sp. 190-1 เพื่อผลิคกลูโคสไอโซเมอเรส
18 การตรึงรูปยีสต์ทำเบียร์ที่มีอินเวอร์เทสบนทราย
ปี พ.ศ. 2531
19 การอบแห้งเห็ดหอม (Lentinus edodes) และข้อมูลพื้นฐานทางด้านซอพชันไอโซเทอร์ม
20 การตรึงเซลล์เตรพโตมัยซิส 190-1 ที่มีกลูโคสไอโซเมอเรส
ปี พ.ศ. 2530
21 หน่อไม้ไผ่ตง (Dendrocalamus Asper Back.) : การพัฒนาผลิตภัณฑ์และกรรมวิธีการแปรรูป ให้เป็นทรงกระบอกบรรจุในกระป๋อง
22 การผลิตกลูโคอะไมเลสโดย Rhizopus sp. สายพันธุ์ II ในอาหารเหลว
ปี พ.ศ. 2529
23 การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพาะเห็ดหอม
24 การผลิตกลูโคสไอโซเมอเรสจาก Streptomyces sp. 190-1 ในถังหมัก
25 ผลของตัวแปรในกระบวนการผลิตที่มีต่อคุณภาพของกาแฟผงสำเร็จรูป ที่ทำจากเมล็ดกาแฟที่ปลูกในประเทศ
26 ผลของตัวแปรในกระบวนการผลิตต่อคุณภาพของแป้งมันฝรั่ง จากมันฝรั่งที่ปลูกในประเทศไทย
27 การอบแห้งถั่วลิสง (Arachis hypogaes) ด้วยลมร้อน
ปี พ.ศ. 2528
28 การพัฒนากรรมวิธีแปรรูปหน่อไม้เป็นผลิตภัณฑ์บรรจุในฟิล์มพลาสติก
ปี พ.ศ. 2527
29 การผลิตชิ้นมันฝรั่งทอดแช่แข็งจากมันฝรั่งที่ปลูกได้ภายในประเทศ