ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 9
2 ไพเราะ ปิ่นพานิชการ 7
3 นลิน นิลอุบล 6
4 ศิริลักษณ์ ธีระดากร 5
5 ชัยยุทธ ธัญพิทยากุล 3
6 วาสนา โตเลี้ยง 2
7 สัญชัย ตันตยาภรณ์ 1
8 สุทธพรรณ ตรีรัตน์ 1
9 ประพันธ์ โอสถาพันธุ์ 1
10 ฐิติมา ตันติกาญจน์ 1
11 มุกดา คูหิรัญ 1
12 ประเสริฐ สวราชย์ 1
13 อรุณี จันทรสนิท 1
14 ยอดหทัย เทพธรานนท์ 1
15 ณัฐทิพย์ โล่ห์สถาพรพิพิธ 1
16 วรรณกร เลื่องชัยเชวง 1
17 นัยนา อุดมชัยกุล 1
18 สมศรี ฉันทวานิช 1
19 ณัฐพล กฤตยวรรณ 1
20 เพ็ญนภา สีมา 1
21 สยมพร เอี่ยมขำ 1
22 หรรษา ปุณณะพยัคฆ์ 1
23 สุนันทา ชูแก้ว 1
24 ปิยะวิทย์ ทิพรส, 2516- 1
25 ชัยยุทธ ธัญพิทยากุล 1
26 พรพรรณ สังขวดี 1
27 ทศพล อมรศิริวัฒนกุล 1
28 ธัญญะ ลิ้มสกุล 1
29 ภูวะนัย จริยวรานุกูล 1
30 ไพเราะ ปั่นพานิชการ 1
31 เลิศศักดิ์ หล่อจิตต์เสียง 1
32 ดวงกมล วิลาวรรณ 1
33 อมรรัตน์ สีสุกอง 1
34 กาญจนา ปุญญโฆษะ 1
35 เกศกมล ไทยทอง, 2517- 1
36 สินีนาถ เจียมอนุกูลกิจ 1
37 เกดิษฐ์ ตั้งประจักษ์ 1
38 คำพูน คุณานุกร 1
39 จิตรา เศรษฐอุดม 1
40 จิรฐา ธรรมธวัชชัย 1
41 ณัฐกฤตา สุวรรณทีป 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2549 3
2 2547 1
3 2546 1
4 2545 1
5 2544 3
6 2542 1
7 2541 2
8 2539 1
9 2537 1
10 2533 2
11 2531 2
12 2530 2
13 2529 5
14 2528 1
15 2527 1
16 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2549
1 การพัฒนาเยื่อแผ่นโซเดียมอะลูมินาซีโอไลต์เพื่อแยกน้ำจากเอทานอล
2 การผลิตเอทานอลโดยเชื้อรากลุ่มไวต์รอต
3 การพัฒนากระบวนการกรองใสสุราแช่
ปี พ.ศ. 2547
4 การหมักแบบเฟดแบตช์เพื่อผลิตแอล-ไลซีน
ปี พ.ศ. 2546
5 การเร่งให้เกิดการย่อยตัวเองของยีสต์ขนมปัง
ปี พ.ศ. 2545
6 การแยกเซลล์ยีสต์จากตะกอนซิเทรตในน้ำหมักและผลต่อศักยภาพการหมักในการผลิตกรดมะนาว
ปี พ.ศ. 2544
7 การใช้มอลโทเดกซ์ทรินร่วมกับซูโครสเพื่อขจัดน้ำออกจากเนื้อเยื่อสับปะรดด้วยวิธีออสโมซีส
8 การพัฒนาแผ่นเยื่อองค์ประกอบแอลจีเนต/เซลโลเฟนเพื่อเพิ่มความเข้มข้นของเอทานอลให้มากกว่าร้อยละ 95
9 การหมักเอทานอลแบบต่อเนื่องโดยใช้ระบบแบบหมุนเวียนกับเซลล์ยีสต์และเซลล์ยีสต์ตรึงรูป
ปี พ.ศ. 2542
10 ผลของแบคทีเรียปนเปื้อนต่อการเจริญและการผลิตเอทานเอลของ Saccharomyces cerevisiae
ปี พ.ศ. 2541
11 การสกัดแป้งจากเมล็ดข้าวฟ่างโดยการโม่แห้ง
12 การบำบัดน้ำเสียที่เกิดจากการหมักจิบเบอเรลลินโดยระบบยูเอเอสบี
ปี พ.ศ. 2539
13 การผลิตกรดมะนาวโดย Candida oleophila NN-39 จากสารละลายน้ำตาลที่ได้จากการย่อยกากมันสำปะหลัง
ปี พ.ศ. 2537
14 สภาวะที่เหมาะสมของกระบวนการแยกแอล-ไลซีนโดยใช้เรซินแลกเปลี่ยนแคตไอออน
ปี พ.ศ. 2533
15 การปรับปรุงอาหารเลี้ยงเชื้อ Streptomyces sp. 190-1 เพื่อผลิคกลูโคสไอโซเมอเรส
16 การตรึงรูปยีสต์ทำเบียร์ที่มีอินเวอร์เทสบนทราย
ปี พ.ศ. 2531
17 การอบแห้งเห็ดหอม (Lentinus edodes) และข้อมูลพื้นฐานทางด้านซอพชันไอโซเทอร์ม
18 การตรึงเซลล์เตรพโตมัยซิส 190-1 ที่มีกลูโคสไอโซเมอเรส
ปี พ.ศ. 2530
19 หน่อไม้ไผ่ตง (Dendrocalamus Asper Back.) : การพัฒนาผลิตภัณฑ์และกรรมวิธีการแปรรูป ให้เป็นทรงกระบอกบรรจุในกระป๋อง
20 การผลิตกลูโคอะไมเลสโดย Rhizopus sp. สายพันธุ์ II ในอาหารเหลว
ปี พ.ศ. 2529
21 การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพาะเห็ดหอม
22 การผลิตกลูโคสไอโซเมอเรสจาก Streptomyces sp. 190-1 ในถังหมัก
23 ผลของตัวแปรในกระบวนการผลิตที่มีต่อคุณภาพของกาแฟผงสำเร็จรูป ที่ทำจากเมล็ดกาแฟที่ปลูกในประเทศ
24 ผลของตัวแปรในกระบวนการผลิตต่อคุณภาพของแป้งมันฝรั่ง จากมันฝรั่งที่ปลูกในประเทศไทย
25 การอบแห้งถั่วลิสง (Arachis hypogaes) ด้วยลมร้อน
ปี พ.ศ. 2528
26 การพัฒนากรรมวิธีแปรรูปหน่อไม้เป็นผลิตภัณฑ์บรรจุในฟิล์มพลาสติก
ปี พ.ศ. 2527
27 การผลิตชิ้นมันฝรั่งทอดแช่แข็งจากมันฝรั่งที่ปลูกได้ภายในประเทศ