ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุรชัย ใหญ่สว่าง
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- เสาวรส ใหญ่สว่าง
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การศึกษาการเปรียบเทียบอัตรามรณะ โดยวิธีการแปลงภาวะภัยสัดส่วน วิธีการแปลงภาวะภัยเชิงเส้นและวิธีการแปลงของแวง
2 การศึกษาการเปรียบเทียบอัตรามรณะ โดยวิธีการแปลงภาวะภัยสัดส่วน วิธีการแปลงภาวะภัยเชิงเส้นและวิธีการแปลงของแวง
ปี พ.ศ. 2549
3 การกำหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพของอุตสาหกรรม สิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่ม
ปี พ.ศ. 2547
4 การศึกษาความคุ้มค่าในการลงทุนในธุรกิจกล้วยไม้ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2546
5 การกำหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม : รายงานผลการวิจัย
6 การกำหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพของอุตสาหกรรม สิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่ม
ปี พ.ศ. 2540
7 แนวโน้มของธุรกิจร้านอาหารแบบบริการด้วยตนเอง
8 ความต้องการทางด้านประกันสุขภาพของประชาชนในเขต กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2532
9 การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติสำหรับทดสอบสมมติฐานทางสถิติ ที่ไม่ใช้พารามิเตอร์
ปี พ.ศ. 2530
10 การกำจัดไนโตรเจนในน้ำเสียด้วยระบบแอกทิเวตเต็ดสลัดจ์ และแอเรตเต็ดลากูน
ปี พ.ศ. 2528
11 ความต้องการทางด้านประกันสุขภาพของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร : รายงานผลการวิจัย
12 แนวโน้มของธุรกิจร้านอาหารแบบบริการด้วยตนเอง
13 ความต้องการทางด้านประกันสุขภาพของประชาชนในเขต กรุงเทพมหานคร