ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุรชัย สมผดุง
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการหาปัจจัยธรณีวิทยาที่ทำให้เกิดปัญหาดินเค็ม บริเวณบ้านไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
ปี พ.ศ. 2554
2 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการหาปัจจัยธรณีวิทยาที่ทำให้เกิดปัญหาดินเค็ม บริเวณบ้านไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร II
ปี พ.ศ. 2553
3 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการหาปัจจัยธรณีวิทยาที่ทำให้เกิดปัญหาดินเค็ม บริเวณบ้านไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
ปี พ.ศ. 2551
4 สระแสงอาทิตย์ :พลังงานความร้อนจากนาเกลือเพื่อส่งเสริมอาชีพของชุมชนสหกรณ์ผู้ผลิตเกลือสินเธาว์ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
ปี พ.ศ. 2550
5 สระแสงอาทิตย์ :พลังงานความร้อนจากนาเกลือเพื่อส่งเสริมอาชีพของชุมชนสหกรณ์ผู้ผลิตเกลือสินเธาว์ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี II
6 สระแสงอาทิตย์ : พลังงานทดแทนจากนาเกลือเพื่อส่งเสริมอาชีพของชุมชนสหกรณ์ผู้ผลิตเกลือสินเธาว์ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
7 สระแสงอาทิตย์ : พลังงานทดแทนจากนาเกลือ เพื่อส่งเสริมอาชีพของชุมชนสหกรณ์ผู้ผลิตเกลือสินเธาว์ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
8 การจัดการทรัพยากรธรณีและธรณีสิ่งแวดล้อม เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ปี พ.ศ. 2549
9 สระแสงอาทิตย์ : พลังงานทดแทนจากนาเกลือ เพื่อส่งเสริมอาชีพของชุมชนสหกรณ์ผู้ผลิตเกลือสินเธาว์ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
10 การประยุกต์สำรวจธรณีฟิสิกส์เพื่อศึกษาธรณีวิทยาใต้ผิวดินและการประเมินเพื่อคาดการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่จะเกิดจากการยุบตัวของโพรงเกลือใต้ผิวดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
11 โครงสร้างและวิวัฒนาการของหมวดหินมหาสารคาม : ผลจากการศึกษาด้วยคลื่นสั่นสะเทือนแบบสะท้อนและวิธีวัดความต้านทานไฟฟ้าจำเพาะ
ปี พ.ศ. 2548
12 การจัดการฐานข้อมูลภูมิประเทศโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บริเวณลุ่มน้ำพอง-น้ำชี พื้นที่ท้ายเขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่น
13 การประยุกต์ใช้ข้อมูลภาพดาวเทียมและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการหาพื้นที่ศักยภาพดินเค็ม บริเวณแอ่งโคราช จังหวัดนครราชสีมาและชัยภูมิ
14 การประยุกต์ใช้ข้อมูลภาพดาวเทียมและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการหาพื้นที่ศักยภาพดินเค็ม บริเวณแอ่งโคราช จังหวัดนครราชสีมาและชัยภูมิ
ปี พ.ศ. 2547
15 การประยุกต์สำรวจธรณีฟิสิกส์เพื่อศึกษาธรณีวิทยาใต้ผิวดินและการประเมินเพื่อคาดการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่จะเกิดจากการยุบตัวของโพรงเกลือใต้ผิวดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
16 การประยุกต์สำรวจธรณีฟิสิกส์เพื่อศึกษาธรณีวิทยาใต้ผิวดินและการประเมินเพื่อคาดการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่จะเกิดจากการยุบตัวของโพรงเกลือใต้ผิวดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17 การจัดการฐานข้อมูลภูมิประเทศโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บริเวณลุ่มน้ำพอง-น้ำชี พื้นที่ท้ายเขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่น
18 การประยุกต์ใช้ข้อมูลภาพถ่ายทางดาวเทียมและระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์จำแนกพื้นที่ทำนาเกลือ ดินเค็ม และนำเค็ม
19 การประยุกต์ใช้ข้อมูลภาพถ่ายทางดาวเทียมและระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์จำแนกพื้นที่ทำนาเกลือ ดินเค็ม และนำเค็ม
ปี พ.ศ. 2546
20 โครงสร้างและวิวัฒนาการของหมวดหินมหาสารคาม : ผลจากการศึกษาด้วยคลื่นสั่นสะเทือนแบบสะท้อนและวิธีวัดความต้านทานไฟฟ้าจำเพาะ
21 การจัดการฐานข้อมูลทรัพยากรเกลือ ดินเค็ม และน้ำเค็ม โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บริเวณแอ่งสกลนคร
22 โครงสร้างและวิวัฒนาการของหมวดหินมหาสารคาม : ผลจากการศึกษาด้วยคลื่นสั่นสะเทือนแบบสะท้อนและวิธีวัดความต้านทานไฟฟ้าจำเพาะ
23 การศึกษาวิเคราะห์และประเมินเทคนิคการสำรวจทางธรณีฟิสิกส์ เพื่อศึกษาตรวจสอบโพรงเกลือใต้ผิวดินได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และประหยัด
24 การประยุกต์ใช้ข้อมูลภาพดาวเทียม และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การจำแนกพื้นที่ทำนาเกลือ ดินเค็มและน้ำเค็ม
ปี พ.ศ. 2545
25 การศึกษาวิเคราะห์และประเมินเทคนิคการสำรวจทางธรณีฟิสิกส์ เพื่อศึกษาตรวจสอบโพรงเกลือใต้ผิวดินได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และประหยัด
26 การประยุกต์ใช้ข้อมูลภาพดาวเทียมและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการหาพื้นที่ศักยภาพดินเค็ม บริเวณแอ่งโคราช จังหวัดนครราชสีมาและชัยภูมิ
27 การศึกษาวิเคราะห์และประเมินเทคนิคการสำรวจทางธรณีฟิสิกส์ เพื่อศึกษาตรวจสอบโพรงเกลือใต้ผิวดินได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และประหยัด
28 การศึกษาและจัดทำระบบข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติตะกอนพื้นผิวของแอ่งโคราช ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย
29 การประยุกต์ใช้ข้อมูลภาพถ่ายทางดาวเทียมและระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์จำแนกพื้นที่ทำนาเกลือ ดินเค็ม และนำเค็ม
ปี พ.ศ. 2544
30 การประยุกต์ใช้ข้อมูลภาพดาวเทียมและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์การจำแนกพื้นที่ทำนาเกลือ ดินเค็มและน้ำเค็ม
31 การศึกษาและจัดทำระบบข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติตะกอนพื้นผิวของแอ่งโคราช ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2535
32 ธรณีวิทยาสภาวะแวดล้อมของจังหวัดสระบุรี