ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุรชัย ประเสริฐสรวย
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 ผลการฝึกอบรมการผลิตสื่อการสอนสำหรับครูในสังกัดเขตการศึกษา 1 จังหวัดเพชรบูรณ์
ปี พ.ศ. 2554
2 การศึกษาสภาพ ความต้องการการพัฒนาตนเองด้านการผลิตและการใช้สื่อการสอนของครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
3 ผลการฝึกอบรมการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของครูสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดจันทบุรี
4 รูปแบบการเรียนรู้บนเครือข่ายแบบปรับเหมาะเพื่อพัฒนาความสามารถทางการคิดของนักศึกษาครู
5 การพัฒนารูปแบบชุมชนการเรียนรู้เสมือนจริงสำหรับเยาวชนไทยมุสลิม
6 การพัฒนาสื่อเสริม M-Learning เรื่อง Emergency Procedure วิชา ความปลอดภัยการบิน สำหรับ ลูกเรือ บริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน
7 การพัฒนารูปแบบการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพาตามแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ปัญญ
ปี พ.ศ. 2553
8 รูปแบบการจัดการความรู้สำหรับการเรียนการสอนบนเว็บระดับปริญญาตรี
9 การสร้างสไลด์การ์ตูนประกอบการสอน รายวิชาลูกเสือ เรื่องระเบียบแถว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
10 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่อง การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สำหรับครูโรงเรียนบ้านคลองบัว กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2552
11 การสร้างบทเรียนบนเว็บวิชาการจัดระบบงานเทคโนโลยีการศึกษา
12 การออกแบบและพัฒนาระบบมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
13 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้ผลป้อนกลับ 2 รูปแบบ
14 ผลของการเรียนรู้จากบล็อกจัดการความรู้ที่มีต่ออภิปริชานและศักยภาพการเรียนรู้ของบุคคล
15 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการเรียนบนเว็บ เรื่องการเขียนแบบภาพย่อ-ขยายงานผลิตภัณฑ์ สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาลัยเพาะช่าง
16 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการจำจากหนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์เรื่อง มาตราตัวสะกดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกิตติคุณ
ปี พ.ศ. 2515
17 ประสิทธิภาพของการศึกษานอกสถานที่ ประกอบการสอนวิชาสังคมศึกษา ในระดับประถมศึกษาตอนปลาย